Akıllı Uzmanlaşma

. RIS3 - AMAÇ - SÜREÇ - SEKTÖRLER ve ALANLAR - PROGRAMLAR - YÖNETİŞİM - FAALİYETLER

RIS3
Akıllı Uzmanlaşma

Akıllı uzmanlaşma, ülkelerin ve bölgelerin bilgi kaynakları temeline dayanan ve bu kaynaklarla sınırlı sayıda ekonomik faaliyetin küresel ölçekte rekabet gücü kazanması ve bu rekabet günün korunmasını esas alan bir yaklaşımdır. Bu çeşit bir uzmanlaşma yaklaşımı, bölgelerin üretkenlik açısından kritik önem arz eden ölçek, kapsam ve dışsallıkların bilgi üretimi ve kullanımında avantaj kazanmasını olanak sağlamaktadır.

European Commission, “Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations - RIS 3.     

Bu çerçevede ele alınan ve bölgesel ekonomilerin kendi kaynaklarını en iyi ve etkin şekilde değerlendirebilmeleri, var olan rekabet düzeylerini daha üst seviyelere çıkarmaları, sahip oldukları kaynakların değerlendirilmesi ile farklı alanlarda da rekabetçi bir yapıya kavuşabilmelerini amaçlayan Akıllı Uzmanlaşma, 2014-2020 dönemi için oluşturulan Avrupa bölgesel kalkınma politikalarının temelini oluşturan başlıca kavramlar arasında yer almıştır.

Girişimci Keşif

Akıllı uzmanlaşma kavramının arkasındaki düşünce açık olmakla birlikte, uzmanlaşma kapsamında odaklanılabilecek alanların belirlenmesi özel bir yaklaşım gerektirmektedir. Özellikle bölgeler, rekabetçi olduklarını düşündükleri alanları belirlerken farklı birçok bölge ile aynı bölgesel öncelikleri ele alması ortaya çıkabilecek bir durumdur. Bunun önüne geçilmesi ve bölgesel fırsatların ön planda tutulması amacıyla özellikle strateji geliştirme süreçlerinde bölgesel paydaşların “girişimci keşif” sürecine katılımı bu aşamada kritik önem arz etmektedir.  Girişimci keşif süreci, bölgenin üretken kaynaklarını tamamlayıcı, yeni Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin bölgesel paydaşlarla birlikte araştırılması ve ortaya konulmasını ifade eder. Bu yaklaşım, bir bölgenin bölgeler arası kıyaslamalı üstünlüklerinin geliştirilmesini ve diğer potansiyel bölgesel yetkinliklerin ortaya çıkarılabilmesine fırsat vermektedir. Girişimci keşif sürecinde de politika yapıcıların, bu süreçle ortaya konulan fırsatlar arasından potansiyeli en yüksek alanları desteklemesi esastır. 

Bölgesel Yenilik Stratejileri için Akıllı Uzmanlaşma (RIS3)

Ülke geneli ve bölgesel kalkınma ekseninde sanayi, eğitim ve yenilik politikalarının bütünleşik bir şekilde ele alınarak kısıtlı kaynakların etkin kullanımını sağlamak amacıyla girişimci keşif odaklı, çoğu zaman bilgi ve veya teknolojiye dayalı, sınırlı sayıda ve rekabet üstünlüğü olan veya olma potansiyeline sahip öncelik alanlarının belirlenmesini ve zamanın şartlarına göre yenilenmesini esas alan akıllı uzmanlaşma kavramı, aynı zamanda Avrupa Birliği bölgesel yenilik stratejilerinin de şekillendirilmesinde kritik bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır.

Akıllı Uzmanlaşma Stratejileri için Bölgesel Yenilik Stratejisi (RIS3), Avrupa Birliğinin “İnovasyon Politikası”dır. RIS3, son yıllarda birçok Avrupa ülkesinde özellikle bölgesel ekonomik kalkınma ve büyüme politikalarının merkezinde yer almaya başlamıştır. Özellikle Avrupa Komisyonu, bölgesel inovasyon stratejilerinin hazırlanarak ülkelerin bölgesel ve makro politikalarını bu çerçevede oluşturulmasını teşvik etmiştir. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin, bölgesel uyum fonlarından destek alabilmesi için hazırlamış oldukları strateji belgelerinin ülkelerin bölgesel gelişme politikaları ile uyumlu olması şartı da bu çerçevede ortaya konulmuş olan bir yaklaşımdır.

http://www.s3platform.eu/guide/

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/

Sayfa başına dön...

AMAÇ

Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinden oluşan TR41 Bölgesi özelinde bu çerçevede ele alınan ve hazırlanan “TR41 Bölgesi Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi” bölgeye özgü etkin makro ve mikro politikalar yanında girişimci eğilimlerin ön planda tutulduğu, bölgenin rekabet düzeyini arttıracak, bilgi ve teknoloji odaklı stratejilerin oluşturulması ve uygulanmasını esas almaktadır. Dolayısıyla bu strateji belgesi Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinden oluşan TR41 Bölgesi için

 • Bölgedeki mevcut üretim tecrübesi ve girişimci eğilimlerin ve potansiyellerin değerlendirilmesini
 • Bölge ekonomisinin katma değerini yükseltecek faaliyet alanlarının tespit edilmesini
 • Komşu veya rakip olduğu diğer bölgelerden farklılaşmasını
 • Bölgenin rekabette üstün ve güçlü olduğu ve olabileceği belli başlı faaliyetlere odaklanılmasını
 • Kamu-üniversite-sanayi-sivil toplum işbirliğini

esas alarak bölgenin gelişmesini, rekabet gücünün ve refahının artmasını amaçlamaktadır.  

Sayfa başına dön...

SÜREÇ

 1. Yöntem

Akıllı uzmanlaşma stratejisinin tasarım rasyoneli Avrupa Birliği için 2012 yılında hazırlanmış olan RIS3 belgesinde önerilen yöntem çerçevesinde ele alınmıştır. Bu bağlamda ele alınan temel aşamalar

 1. Bölgesel ölçekte kapsayıcı ve paydaşların güçlü işbirliğini ortaya koyacak bir yönetişim yapısının kurgulanması
 2. Bölgenin yenilik, inovasyon ve Ar-Ge kapasitesi ve potansiyelinin incelenmesi
 3. Ortak hedeflerin belirlenmesi
 4. Bölgenin rekabetçi olabileceği belli başlı akıllı uzmanlaşma alanlarının belirlenmesi
 5. Bu alanların geliştirilebilmesi için programların ve eylem planının hazırlanması
 6. İzleme ve değerlendirme sürecinin kurgulanması

olarak ele alınmıştır. Akıllı uzmanlaşma stratejilerinin oluşturulması ve geliştirilmesinin dinamik bir öğrenme süreci olduğu bilinciyle, özellikle ihtiyaç duyulması durumun bu stratejilerin yenilenmesi ve geliştirilmesi de özellikle bu rehber çerçevesinde ele alınan stratejilerin özünü oluşturmaktadır.

TR41 Bölgesi Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi kapsamlı bir araştırma ve katılım sürecinin ardından hazırlanmıştır. Kavramsal çerçevenin geliştirilmesi ve kavramsal bütünlüğün sağlanması; çalışma yöntem ve sürecin nihai hale getirilmesi ve proje taraflarının rolleri hakkında koordinasyon konularının belirlenmesi başlangıç aşamasında gerçekleştirilmiştir. Özellikle yürütülecek çalışma bağlamında bölgesel paydaşların bilgilendirilmesi, desteğinin alınması ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmüş, strateji belgesi çerçevesinde ortak bir hedefin oluşturulmasına yönelik birçok kurum ve kuruluş ile görüşülmüştür. Bölgesel yenilik ve akıllı uzmanlaşma kapasitesinin ortaya konulması ve geliştirilmesi bağlamında stratejik stratejik alanların belirlenmesine yönelik geniş çaplı nitel ve nicel araştırmalar yürütülmüştür.

 1. Strateji Belgesi Oluşturma Süreci

 

 1. Analiz Çerçevesi

Sayfa başına dön...

SEKTÖRLER VE ALANLAR

Akıllı Uzmanlaşma Sektörleri ve Alanları

Akıllı Uzmanlaşma Sektörleri

Akıllı Uzmanlaşma Alanları

Otomotiv

Makine

Tekstil

Mobilya

Havacılık

Raylı Sistemler

Seramik ve Mermer

 • Nanoteknoloji ve ileri malzeme teknolojileri ve uygulamaları
 • Mekatronik, otomasyon, robotik teknolojileri ve uygulamaları
 • Hassas üretim teknolojileri ve uygulamaları
 • Teknik tekstil teknolojileri ve uygulamaları

Akıllı uzmanlaşma bağlamında bölge özelinde ortaya koyulan sektörler ve teknoloji temaları ele alındığında akıllı uzmanlaşma öncelikleri nanoteknoloji, ileri malzeme teknolojileri ve uygulamaları (özellikle otomotiv, havacılık ve savunma, raylı sistemler, seramik ve yenilenebilir enerji alanlarına yönelik gelişmiş malzeme ve enerji depolama sistemleri); mekatronik, otomasyon, robotik teknolojileri ve uygulamaları (özellikle üretim, süreç ve kaynak verimliliğine yönelik yazılım, modelleme ve simülasyon teknolojileri; bunlara ilişkin parça ve bileşenlerin üretimi ve entegrasyonu, yalın üretim, dijital dönüşüm ve katmanlı üretim, sensör teknolojileri; nesnelerin interneti ve büyük veri ve yapay zeka uygulamaları ile kullanıcı güvenliği alanları); hassas üretim teknolojileri ve uygulamaları (özellikle hassas kalıpçılık ve kesim teknolojileri); teknik tekstil teknolojileri ve uygulamaları (özellikle ürün değerini artırıcı, gelişmiş ve çevre dostu taşıt tekstilleri, ev tekstilleri, inşaat tekstilleri, jeotekstil, yapı ve tıbbi tekstil alanları, geri dönüşüm ve atık yönetimine yönelik uygulamalar) olarak belirlenmiştir.

TR41 Bölgesi Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma Strateji Belgesine ulaşmak için tıklayınız.

Sayfa başına dön...

PROGRAMLAR

Bölgesel yenilik altyapısının  iyileştirilmesi ve akıllı uzmanlaşma alanlarının geliştirilmesi amacıyla strateji belgesi çerçevesinde tespit edilen sekiz ihtiyaç alanı ve olası müdahalelere yönelik programlardan oluşan bir yapıda kurgulanmıştır. TR41 Bölgesi Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi hazırlık sürecinde üç konunun öne çıkmakta olduğu görülmüştür: (i) yerlileştirme için destek ve koordinasyon, (ii) kümelenme ve işbirliği kapasitesi ve (iii) sanayi ile üniversite arasındaki geçişkenlik.

Bu konulara ek olarak saha görüşmeleri ve anket çalışmasında ön plana çıkan ve TR41 Bölgesi Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma Strateji Belgesinin omurgasını oluşturan sekiz müdahale alanı belirlenmiştir.

 1. Ar-Ge merkezlerinde kapasite inşası ve işbirliklerinin desteklenmesi: Ar-Ge merkezlerinin, öncelikli teknoloji alanlarında uzmanlaşmalarına ve birbirleriyle ortak araştırma yürütmelerine desteklenmesine yönelik faaliyetlerin teşvik edilmesi, bu alandaki iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, firmalara güvence sağlayacak hukuki altyapı hakkında bilinç oluşturulması, firmaların ortak projelerde yer almasını sağlayacak destekler sağlanması ve farklı sektörlerde yer alan büyüklü küçüklü şirketlerin ortak çalışmalar yürütmesinin desteklenmesi
 2. Yerlileştirme kapsamında destek ve koordinasyon imkanlarının geliştirilmesi: Büyük ölçekli yerlileştirme projeleri için bölgenin sanayi yetkinliklerine yönelik farkındalık ve savunuculuk işlevlerinin yanında, orta ölçekli firmalar arasında rekabet öncesi Ar-Ge iş birliklerinin artırılması
 3. Ortak platform (kümelenme vb.) oluşturma ve yönetme kapasitesinin artırılması: Kümelenme yapılarının profesyonel kapasitelerinin desteklenirken, gündemlerinin de akıllı uzmanlaşma stratejisinin üç stratejik yönüyle (değer zincirinde yeniden konumlanma, dışa açılma ve Ar-Ge faaliyetlerinde olgunlaşma) uyumlu hale getirilmesi
 4. Sanayi – üniversite geçişkenliğinin sağlanması: Sanayi-üniversite işbirliği alanında gelişmiş ülkelerde görülen ve “döner kapı” adı da verilen, üniversite ile sanayi arasında insan kaynağı geçişkenliğinin sağlanması, hem kişiler arası ilişkileri üst seviyeye çıkaracak hem de firmalarda yeni bir gelenek oluşmasını sağlayacak uygulamalarla doktoralı veya doktora sürecindeki akademisyenlerin her iki tarafta da kariyer geliştirmelerinin desteklenmesi, yarı zamanlı ve geçici sürelerle çalışma, ortak müfredat oluşturulma, ortak etkinlik düzenleme, bazı dersleri ortak verme gibi pratiklerin yaygınlaştırılması
 5. Firmalarda kapasite inşasının desteklenmesi ve insan kaynağının geliştirilmesi: Özellikle değer zincirinde yeniden konumlanma hedefi güden firmalarda Ar-Ge, tasarım, gömülü hizmetler, tedarik zinciri yönetimi vb. alanlarında yeni yetkinliklerin kazanılması gereği açıktır. Firmaların bu alanlardaki yetkinliğinin geliştirilmesine destek olunmasının; firmaların talepleri doğrultusunda danışmanlık şirketleri, akademik kuruluşlar ve kamu paydaşlarının ortak projeler hazırlayarak bir araya getirilmesi
 6. Açık inovasyon kavramının firmalarca içselleşmesinin sağlanması ve açık inovasyon platformlarına erişimin desteklenmesi: Firmaları kendi bünyeleri dışında ortaya çıkan kazanımlara daha kolay erişebilir hale getirebilmek, şirket dışı araştırma yatırımları yapabilmelerini sağlamak ve şirket dışından uzman ve danışmanlarla fikir alışverişlerini desteklemek adına açık inovasyon fikrinin yerel paydaşlarca benimsenmesi
 7. Ana sanayi firmalarının tedarikçisi konumundaki firmaların geliştirilmesi: Akıllı uzmanlaşma açısından öne çıkan altı sektördeki ana sanayi firmalarının tedarikçileriyle beraber hazırladığı eğitim programları ile tedarikçilerini geliştirmesi; ortak eğitim programları ile tedarikçi firmalarda yer alan hem beyaz yaka hem de mavi yaka personelin gelişimine destek sağlanması
 8. Akıllı uzmanlaşma sürecinde Kalkınma Ajansının rolünün ve desteklerinin geliştirilmesi: BEBKA’nın bölgenin önemli bir koordinatör kuruluşu ve arayüz yapısına sahip olması gerektiği anlayışıyla bölgenin ve bölgedeki öncü ya da öncü adayı firmaların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yönlendirilmesi konusunda önümüzdeki dönemde odağının ve gücünün artırılması; bu yolla sanayi stratejisinin bölgede kolaylaştırıcısı olarak yeni bir misyon üstlenmesi

Sayfa başına dön...

YÖNETİŞİM

Danışma Kurulu:

TR41 Bölgesi Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma Strateji Belgesinin oluşturulması ve uygulanması sürecinde özellikle Ajansımız tarafından yürütülen Sonuç Odaklı Programlar çerçevesinde oluşturulan Danışma Kurulu esas alınmıştır. Bu bağlamda strateji belgesinde yer alan ve özellikle Ajans tarafından önümüzdeki dönemlerde yürütülecek faaliyetlerin de kapsanması hedeflenmiştir. Danışma kurulunun ana aktör olduğu yönetişim yapısı yanında strateji belgesinin özünde yer alan dinamik yapısına uyumlu bir şekilde, ilgili kurum ve kuruluşlardan teknik uzmanların yer aldığı bir teknik kurul da oluşturulmuş olup yönetişim yapısına eklemleniştir. Özellikle girişimci keşif olgusu esas alındığında ihtiyaç duyulacak alanlara ilişkin teknik çalışmaların periyodik istişare toplantıları ve görüşmelerle bu ekip dahilinde yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Teknik Kurul:

Danışma kurulu üyelerinin temsil ettiği kurumlardan ve ilgili Ajans personelinden oluşan, daha çok strateji belgesindeki faaliyetlerin yürütülmesinde operasyonel olarak etkin olacak personellerden oluşturulmuştur. Bu bağlamda özellikle kurumlar arası koordinasyon, veri temini, strateji faaliyetlerinin alt detayları ve programların kurgulanması bağlamında aktif olacak bir yapı çerçevesinde oluşturulmasına azami dikkat gösterilmiştir. Bu bağlamda özellikle ihtiyaç duyulduğunda toplanması hedeflenen bu kurulun genel koordinasyonunun ajans tarafından, ilgili personeller tarafından yürütülmesi planlanmaktadır.

Sayfa başına dön...

FAALİYETLER

17.02.2020

BURSA’DA TRIZ YARATICI PROBLEM ÇÖZME EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), bölgesinde bulunan firmaların kurumsal kapasitesinin artırılması ve inovasyon odaklı problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla TUSAŞ Uludağ Üniversitesi Ar-Ge Merkezi işbirliğiyle, ‘TRIZ Yaratıcı Problem Çözme Eğitimi’ düzenlendi.

[Haber için tıklayınız]

 

02.12.2019

KALKINMA AJANSLARININ GÜNDEMİ AKILLI UZMANLAŞMA…

Akıllı uzmanlaşma teması çerçevesinde faaliyet gösteren kalkınma ajanslarının katılım sağladığı ve Ajansımızın ev sahipliğinde 28-29 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Akıllı Uzmanlaşma İstişare Toplantısında diğer ajansların bu konu ile ilgili yürütmüş olduğu çalışmalar ve ortak işbirliği alanlarına yönelik görüş alışverişinde bulunulmuştur.

[Haber için tıklayınız]

01.11.2019

İKİNCİ AR-GE TURU DÜZENLENDİ

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) enstitü ve laboratuvar altyapılarının Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde bulunan firmalara tanıtılması amacıyla teknik çalışma ziyaretlerinin ikincisi düzenlendi.

[Haber için tıklayınız]

 

05.07.2019

BEBKA’DAN FİRMALARA AR-GE TURLARI…

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) enstitü ve laboratuvar altyapılarının Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde bulunan firmalara tanıtılması amacıyla teknik çalışma ziyareti düzenlendi.

[Haber için tıklayınız]

27.03.2019

YENİLİK TEMELLİ SEKTÖREL DÖNÜŞÜM PAYDAŞLARLA ELE ALINDI

2018-2020 yıllarını kapsayan Yenilik Temelli Sektörel Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı (YTSD) özelinde oluşturulan Yönlendirme ve Danışma Kurulu ilk toplantısında yapılan çalışmalar kurul üyeleriyle paylaşıldı ve görüşleri alındı.

[Haber için tıklayınız]

 

08.03.2019

BEBKA SANAYİDE YENİLİK VE REKABETÇİLİK TOPLANTISINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Eskişehir Sanayi Odası ve Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleriyle düzenlenen, “TR41 Bölgesi Sanayide Yenilik ve Rekabetçilik Şurası” Bursa’da gerçekleştirildi.

[Haber için tıklayınız]

 

16.01.2019

BÖLGENİN YENİLİK VE AR-GE GÜNDEMİ BELİRLENİYOR

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülecek olan “TR41 Bölgesi Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi Belgesi” çalışması kapsamında saha çalışmalarına başlandı.

[Haber için tıklayınız]

 

16.11.2018

BEBKA HABER’İN 27. SAYISININ KONUSU AKILLI UZMANLAŞMA

Ayrıca Ajansın süreli yayını BEBKA Haber’in 27. Sayısında konu hakkında farkındalık yaratmak amacıyla makaleler ve haberlere yer verilmiştir.

[BEBKA Haber 27. Sayı için tıklayınız]

07.06.2018

SEKTÖREL REKABETÇİLİĞİN ARTIRILMASI MDP SONUÇLARI AÇIKLANDI

2018 Yılı Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programı kapsamında havacılık, savunma sanayi, raylı sistemler, teknik tekstil, kompozit sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim altyapılarının ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi için mali destek sağlandı.

[Haber için tıklayınız]

22.02.2016

BEBKA’DAN ÖZEL SEKTÖRE DESTEK…

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 22.02.2016 tarihinde kamuoyuna duyurulan 2016 Yılı Mali Destek Programlarına Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinden Havacılık - Raylı Sistemler - Savunma Sanayi Mali Destek Programına 67, Bilecik Mermer ve Doğaltaş Sektörü Mali Destek Programına 25 olmak üzere toplam 92 proje başvurusu yapıldı. Değerlendirme sonucunda; 27’si asil 39’u Havacılık - Raylı Sistemler - Savunma Sanayi Mali Destek Programında, 9’u asil 12’si Bilecik Mermer ve Doğaltaş Sektörü olmak üzere toplam 51 proje başarılı bulundu.

[Haber için tıklayınız]

Sayfa başına dön...