2014 Yılı Mali Destek Programları

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

(Son Güncelleme: 07.01.2014)

Soru 1. 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında enerji verimliliğine yönelik güneş panelleri ve rüzgar türbinlerinin kurulumuna destek vermekte misiniz?

Cevap 1. BEBKA 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında güneş panelleri ve rüzgar türbinlerinin kurulumu program öncelikleri ve örnek proje konuları ile örtüşmemektedir. Söz konusu programlar kapsamında yenilenebilir enerji üretimi değil, özellikle üretim faaliyetleri kapsamında tüketilen enerjiden tasarruf edilmesi hedeflenmektedir.

Soru 2. Lise veya dengi okullar olarak mali destek programlarınıza başvuru yapabiliyor muyuz?

Cevap 2. 2014 yılı mali destek programları kapsamında liseler uygun başvuru sahipleri arasında yer almamaktadır. Lise ve dengi okullar bağlı bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla başvuru yapabilmektedirler.

Soru 3. Bir projemiz var, merkezimiz İstanbul’da ancak Bursa’da da temsilciliğimiz var. Mali destek programlarınıza başvuru yapabiliyor muyuz?

Cevap 3. 2014 yılı mali destek programlarına başvurabilmek için Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 Bölgesinde (Bursa, Eskişehir, Bilecik) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgelerde bulunması gerekmektedir. Proje başvurunuzu tamamlamadan önce yasal şube açılışı yapabilirsiniz.

Soru 4. Proje kapsamında ne tür araçların alınması uygun maliyet olarak değerlendirilmektedir?

Cevap 4. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3. maddesinde “Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlar” şeklinde tanımlanan iş makineleri ile “Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran, naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan, zırhlı araç, araştırma, cenaze araçları ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçlar” şeklinde tanımlanan özel amaçlı taşıtların satın alınması veya proje süresince kiralanması uygun doğrudan maliyetler arasında kabul edilecektir. Ancak;

• alınacak araçların proje amacına yönelik olarak kullanılması,

• proje faaliyetleri için gerekli olması,

• proje kapsamında araca olan ihtiyacın doğru şekilde gerekçelendirilmesi,

• aracın teknik özelliklerinin iyi tanımlanması gerekmektedir.

Proje faaliyetleri ile bağlantılı olarak yeterli gerekçelendirme ve açıklaması olmayan alımlar, bütçe revizyonu sırasında uygun olmayan maliyet olarak değerlendirilerek bütçeden çıkarılabilir.

Soru 5. Kooperatiflerin başvuru sahibi olabilmeleri için ne tür şartlar aranmaktadır?

Cevap 5. Kooperatifler için, ortaklara kar dağıtılmayacağını gösteren kooperatif tüzüğü destekleyici belgeler arasında yer almalıdır. Tüzüklerinde ortaklarına kar dağıtılmasını yasaklayan hüküm bulunmayan kooperatifler ise; ana sözleşme değişikliği yapması ve ortaklara kar dağıtılmayacağına ilişkin hükmü ana sözleşmeye eklemesi ve ana sözleşmenin güncel halini Ajansa sunması gerekmektedir.

Soru 6. Proje bütçeleri hazırlanırken KDV dahil edilmeli mi?

Cevap 6. Kar amacı gütmeyen kurumlar projelerini KDV dahil olarak, Kar amacı güden kurumlar ise projelerini KDV hariç olarak hazırlayıp Ajansa sunmalıdırlar.

Soru 7. Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programları kapsamında yapım işleri maliyetlerinde destek tutarının %30 unu geçemez gibi bir uyarı yok. Rehberde tüm yapım işleri uygun maliyet olarak belirtilmiş. Herhangi bir % söz konusu mudur?

Cevap 7. Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı ve Çevre Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programları kapsamında tüm yapım işleri (inşaat) maliyetleri uygun maliyet olarak kabul edilmektedir. Herhangi bir yüzdelik sınırlama söz konusu değildir.

Soru 8. 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında sunacağımız proje için arsa ihtiyacı var. Bu kapsamda arsa ayni değer olarak gösterilebiliyor mu?

Cevap 8. Başvuru rehberi 2.1.4. Maliyetlerin uygunluğu başlığı altındaki uygun olmayan maliyetler kısmında belirtildiği gibi arazi veya bina alımları, istimlak bedelleri bütçede uygun maliyet olarak kabul edilmemektedir. Başvuru sahibi proje uygulama aşamasında kullanacağı arsa veya binayı proje bütçesinde yer almamak kaydıyla kendisi tedarik edebilir ve projede bu konu hakkında ayni katkılar bölümünde bilgi verebilir.

Soru 9. Mali Destek Programları kapsamında yapılan Bilgilendirme + Eğitim toplantılarına nasıl katılabilirim? Şartlar neler, başvuru yapmam gerekiyor mu?

Cevap 9. 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında Bilgilendirme ve Eğitim toplantılarımıza katılım için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır. Ücretsiz olarak verilen eğitimlerin takvimine web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Soru 10. KAYS üzerinden yapacağımız başvurularda “Başvuruyu Tamamla” butonuna tıklayarak online başvuru yapılması yeterli midir?

Cevap 10. Hayır yeterli değildir. Online başvurusunu tamamladığınız proje başvuru formunun, sistemden 2 nüsha halinde (1 asıl, 1 kopya) çıktısını almanız ve paraf /imzaları atılmış şekilde destekleyici belgeleri de ekleyerek Ajansımıza sunmanız gerekmektedir.

Soru 11. BEBKA ile daha önce Mali Destek Programları kapsamında sözleşme imzalamış olan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, yeniden destek başvurusunda bulunabilirler mi?

Cevap 11. Ajansımız ile sözleşme imzalayarak destek alan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde Ajansımıza proje başvurusunda bulunamazlar. Proje uygulama süresinin bitmesinden sonra, nihai rapor sunulması, eksikliklerin tamamlaması ve nihai raporun onaylanması süreçlerinde yararlanıcının sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin devam ediyor olması sebebi ile sözleşmenin sona erdiği tarih olarak, yararlanıcıya nihai ödemenin yapıldığı tarih esas alınacaktır. Destek sözleşmesi feshedilmiş ise, söz konusu süre, sözleşmenin fesih edildiği tarihten itibaren başlayacaktır.

Soru 12. Proje Kapsamında gerçekleştirilecek seyahatlerde gündelik alınabilir mi?

Cevap 12. Proje kapsamında proje personeline ödenebilecek gündelik tutarı günlük yurtiçi 50 TL, yurtdışı 100 TL’yi aşamaz. Bu gündelik tutarı limitleri üst sınır olup kurumun kendi personeli için verebileceği tutarları aşamaz. Proje kapsamında gündelik maliyetlerinin uygun sayılabilmesi için proje personeline çalıştığı kurum tarafından ilgili ödemelerin proje hesabı haricindeki diğer kurum hesaplarından yapılmış olması ve söz konusu harcamaya ilişkin görevlendirme, harcırah beyan formu, ödeme emri vb. belgelerin ara/nihai rapor döneminde Ajansa sunulması gerekmektedir. Başvuru sahibi veya proje ortağının personeli olmayıp hizmet alımı yolu ile projede görevlendirilen veya projede gönüllü olarak görev alan (öğrenci, danışman vb.) kişiler için gündelik ödemesi yapılmaz. Hizmet alımı yoluyla projede görevlendirilen kişilere ödenecek hizmet bedeli belirlenirken işin yapılacağı yer ve zaman göz önünde bulundurulmalıdır.

Soru 13. 2014 yılı küçük ölçekli altyapı mali destek programları kapsamında yapılması planlanan inşaat projesi, mimari, elektrik, statik projelerinin yaklaşık maliyetleri proje bütçesine dahil edilebilir mi?

Cevap 13. 2014 yılı küçük ölçekli altyapı mali destek programlarına sunulacak projelerde yer alan inşaat projelerine ait Konsept/ Avan Proje, Teknik şartnameler ve/veya Uygulama projelerinin (betonarme, statik, elektrik, mekanik, vb.) sunulması zorunlu olmamakla beraber proje ile ilgili sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi ve değerlendirme sürecinde yapılması öngörülen yapım işinin yaklaşık maliyetinin proje bütçesi ile karşılaştırılabilmesi için söz konusu belgelerin başvuru aşamasında sunulması tavsiye edilmektedir. Başvuru aşamasında uygulama projesinin sunulmamış olması ve yapılacak değerlendirme sonucunda projenin destek almaya hak kazanması durumunda söz konusu uygulama projelerinin hazırlanması ile ilgili maliyetlerin proje başvuru aşamasında sunulan bütçede öngörülmesi koşulu ile proje bütçesinden karşılanabilir.