2018 Yılı Mali Destek Programları

Soru 1. Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programına kooperatif olarak başvuru yapmak istiyoruz. Kooperatif üyelerinin vergi ve SGK borçlarının olması başvuru yapmamıza ve başarılı olursak sözleşme imzalamamıza engel midir?

Cevap 1. Başvuru sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler. Proje ortakları, Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini (İlgili rehberde 2.1.1. Uygun Başvuru Sahipleri başlığı altında sayılan) taşımalıdır. Başvuru sahibinin ve proje ortağının karşılaması gereken kriterler göz önünde bulundurulduğunda kooperatiflerde kooperatif üyelerinin projeye ortak olması söz konusu olamaz. Sadece kooperatif tüzel kişiliğinin vergi ve SGK borcu konusunda gerekli şartları taşıması beklenmektedir.

Soru 2. Yeni bir firma kurup başvuru yapmak mümkün müdür?

Cevap 2. Kurum/kuruluşun/işletmenin; proje başvurusunun Ajansa sunulduğu tarihten önce Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 Bölgesinde (Bursa, Eskişehir, Bilecik) kurulmuş olması (Şubesi Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde olan başvuru sahipleri için ise şubenin proje başvurusunun Ajansa sunulduğu tarihten önce açılmış olması) şartı aranacaktır. Ancak, projenizin teknik ve mali değerlendirme aşamasında “Mali ve İşletme Kapasitesi ile Sürdürülebilirlik” kriterlerine yönelik olarak da değerlendirme de bulunulacaktır. Bu kriterler bakımından yeni kurulan firmanızın düşük puan alma ihtimalinin olacağı hususu göz önünde bulundurulmalıdır.

Soru 3. Firmamız, 2016 Yılı Havacılık-Raylı Sistemler-Savunma Sanayi Mali Destek Programı kapsamında mali destek almıştır. Kasım 2017’de başarıyla projemizi tamamlamış bulunuyoruz. 2018 Yılı Mali Destek Programlarına yeni bir proje başvurusu yapabilme hakkımız var mıdır?

Cevap 3. Ajanstan mali destek alan kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, sözleşmenin sona erdiği tarihi müteakip bir yıl süresince aynı Ajanstan destek alamaz. Sözleşmenin sona erdiği tarih, Ajans tarafından yararlanıcıya nihai ödemenin yapıldığı tarih, eğer sözleşme feshedilmiş ise fesih tarihidir. Buna göre, projeniz kapsamında nihai ödemenin firmanıza yapıldığı tarihten itibaren bir yıl boyunca yeni bir mali desteğe başvurma hakkınız bulunmamaktadır.

Soru 4. Silo, konteynır ve prefabrik yapılar uygun maliyetler arasında yer almakta mıdır? Uygun maliyet ise yapım işi mi yoksa mal alımı mı şeklinde değerlendirilmektedir? Ayrıca bunların kırsal bölge yerine merkezde kurulmasında sakınca var mıdır?

Cevap 4. Silo, bungalov, prefabrik ve konteynır gibi yapılar Başvuru Sahibi kurum/kuruluşun tabi olduğu mevzuatta aksi belirtilmediği takdirde mal alımı olarak değerlendirilecektir.

Diğer taraftan, başvuru rehberimizde belirtildiği üzere Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı’nın hedef kitlesi kırsalda yaşayan nüfusa hizmet veren kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerdir. Bu ifadede kastedilen nüfus, bölge yerleşim yerleri özelliklerine göre değerlendirildiğinde, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde yer alan 2012 yılı nüfusuna göre:

• 30 bin ve altında nüfusa sahip ilçelerde yaşayan nüfus ve

• 30 binin üzerindeki ilçeler için ise o ilçelerin 2012 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde belde ve köy statüsünde gözüken yerleşim yerlerinde yaşayan nüfustur. Ayrıca kırsal kalkınma politikasının temel hedefi, kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının, bulunduğu yörede iyileştirilmesi, kırsal ekonominin ve istihdamın güçlendirilmesi, sosyal ve fiziki altyapının iyileştirilmesidir. Bu açıklamalar doğrultusunda soruda belirtilen yapıların kırsal bölge yerine merkezde kurulmasını içeren proje faaliyetleri, proje hedef grubuna yönelik olarak doğrudan fayda sağlaması ve sürdürülebilirliğinin taahhüt altına alınması koşullarıyla kabul edilebilir.

Soru 5. Mali destek programları kapsamında binek ve ticari araç alımı uygun olmayan maliyet olarak sayılmaktadır. Bu durumda Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında süt nakliye aracı veya frigorifik araçların alımı uygun maliyet olarak değerlendirilmekte midir?

Cevap 5. Mali destek programları kapsamında binek ve ticari araç alımları uygun maliyet olarak değerlendirilmemektedir. Ancak, projenin ihtiyacına göre sadece belirli bir amaca yönelik kullanılabilecek özel amaçlı taşıtların satın alınması veya mevcut araçların dönüşüm maliyetleri uygun maliyet olarak değerlendirilebilir. Ancak, birincil tarım faaliyetleri dahilinde ekim, gübreleme, ilaçlama ve hasat amaçlı kullanılacak araçlar da program kapsamında uygun maliyet olarak değerlendirilmeyecektir. Süt nakliye aracı süt taşıma dışında başka bir amaçla kullanılamadığından ve sütün soğutulması ile depolanmasının ürüne katma değer kazandırması sebebiyle proje kapsamında uygun maliyet olarak değerlendirilebilir. Ancak;

• alınacak araçların proje amacına yönelik olarak kullanılması,

• proje faaliyetleri için gerekli olması,

• proje kapsamında araca olan ihtiyacın doğru şekilde gerekçelendirilmesi,

• aracın teknik özelliklerinin iyi tanımlanması gerekmektedir.

Proje faaliyetleri ile bağlantılı olarak yeterli gerekçelendirme ve açıklaması olmayan alımlar, bütçe revizyonu sırasında uygun olmayan maliyet olarak değerlendirilerek bütçeden çıkarılabilir.

Soru 6. Organize sanayi bölge müdürlükleri veya ticaret ve sanayi odalarının kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler, kâr amacı güden kuruluşlara yönelik açıklanan mali destek programları kapsamında uygun başvuru sahibi olarak kabul edilmekte midir?

Cevap 6. Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması ve Endüstriyel Simbiyoz Mali Destek Programları başvuru rehberlerinde uygun başvuru sahipleri;

 Tüm işletmeler

• Limited Şirketler

• Anonim Şirketler

• Komandit Şirketler

• Kolektif Şirketler

• Şahıs İşletmeleri

• Kar Amacı Güden Kooperatifler olarak ifade edilmiştir.

 

Ayrıca Teknopark ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Şirketleri, İş Geliştirme Merkezleri ile Mahalli İdarelerin kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler vb., yukarıda sayılan işletme türlerinden biri olarak kurulmaları halinde, bu teklif çağrısı kapsamında uygun başvuru sahibidir. Döner sermayeli işletmeler, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri ile yukarıda sayılan işletme tiplerinden herhangi birine dahil olmayan kuruluşlar ise bu mali destek programı kapsamında uygun başvuru sahibi kabul edilmemektedir. Buna göre, organize sanayi bölge müdürlükleri veya ticaret ve sanayi odalarının kurduğu/ortağı olduğu işletmeler yukarıda sayılan işletme türlerinden herhangi birine dahil ise uygun başvuru sahibi olarak kabul edilmektedir.

Soru 7. 2018 Yılı Mali Destek Programları kapsamında mal ve hizmet satın alımlarında doğrudan temin limiti ne kadardır?

Cevap 7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi kurum ve kuruluşlar dışındaki diğer başvuru sahipleri için Ajans Satın Alma Rehberine göre mal ve hizmet satın alımlarında 35.000 TL doğrudan temin limiti belirlenmiştir.

Soru 8. Kâr amacı güden kuruluşlara yönelik mali destek programlarına kâr amacı gütmeyen bir kuruluş (üniversite vb.) ortak olarak alınabilir mi?

Cevap 8. Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması ve Endüstriyel Simbiyoz Mali Destek Programlarında, kâr amacı gütmeyen kamu kurum ve kuruluşları, üniversite ve sivil toplum örgütü gibi kuruluşlar başvuru sahibi ya da ortak olarak yer alamazlar, ancak iştirakçi olarak projeye katılabilirler.

Soru 9. Endüstriyel Simbiyoz Mali Destek Programı kapsamında sunulacak projeler için mutlaka proje ortağı alınması zorunluluğu var mıdır? Endüstriyel simbiyozda iki kuruluş arasında bir alışveriş söz konusu ise proje başvurusunda kimin bulunması doğru olur?

Cevap 9. Söz konusu program kapsamında proje ortağı alınması zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, iki kuruluş arasında bir alışveriş söz konusu ise başvuru rehberine göre Başvuru Sahibi ve Proje Ortakları eşit koşullarda sayıldığından kuruluşlardan birisi Başvuru Sahibi olarak diğeri ise Proje Ortağı olarak projede yer alabilir. Proje kapsamında mülkiyet durumu söz konusu olacak ise her kuruluşun ilgili bütçe kalemi doğrultusunda mülkiyet hakkı kendinde kalacaktır. Projelerin bütçesinde yer alan giderlerin ve faaliyet planındaki faaliyetlerin kim tarafından gerçekleştirileceği (Başvuru sahibi veya Proje Ortağı tarafından) başvuru formunda açıkça belirtilmelidir. Ayrıca, proje ortakları birbirlerinden proje kapsamında mal ve hizmet satın alamamaktadır. Bu sebeple projelerde böyle bir durum öngörülüyorsa, bu işletmelerin proje ortağı olarak alınmamasına dikkat edilmelidir.

Soru 10. Endüstriyel Simbiyoz Mali Destek Programı için proje başvurusu yapmayı düşünüyoruz. Projemizle birlikte işletmemiz bünyesinde ortaya çıkan atıkları prosesten geçirip; atıkları katma değerli ürüne dönüştürmeyi ve işletmemizde tekrar kullanmayı düşünüyoruz. Söz konusu projemiz Endüstriyel Simbiyoz Mali Destek Programı amacına uygun mudur?

Cevap 10. Endüstriyel Simbiyoz Mali Destek Programının amacı, bağımsız işletmeleri daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir kaynak (atık, enerji vb.) kullanımı çerçevesinde bir araya getirmek, endüstriyel kaynaklı çevresel problemlerin önüne geçerek ekonomik getiri de sağlamak olarak belirlenmiştir. Bu açıklamaya göre, hazırlamayı düşündüğünüz projeniz endüstriyel simbiyoz yerine temiz üretim/geri dönüşüm konusuna girmektedir. Amaç bağımsız işletmeleri bir araya getirmek olduğundan, ortaya çıkan ürünün başka bir işletme veya sektörde kullanılması gerekmektedir. Bu bakımdan projeniz program amacına hizmet etmemektedir.

Soru 11. ÇED Raporu veya ÇED Raporu’na ihtiyaç olmadığını gösteren ÇED Görüş Belgesi hangi aşamada alınması gerekiyor?

Cevap 11. ÇED raporu alması gereken başvuru sahiplerinin, raporun alınması için gereken sürenin uzunluğunu ve sözleşme imzalamak için kendilerine tanınacak sürede bu belgenin tamamlanması konusunda yaşanabilecek sıkıntıları dikkate alarak, bu konudaki yükümlülüklerini daha önceden araştırmaları gerekmektedir. Buna göre, 2018 Yılı Mali Destek Programlarına yapılan proje başvurularının teknik ve mali değerlendirme sonuçlarının Haziran ayı içerisinde ilan edilmesi öngörülmektedir. Desteklenmesine karar verilen projelerin Ajans tarafından ilan edilmesinden itibaren on beş işgünü içinde başvuru sahiplerine başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretlerinin yanı sıra sözleşme aşamasında sunulması gereken belgeler (ÇED raporu veya ÇED görüş belgesi de dahil) talep edilecektir. Başvuru sahibinin gerekli bilgi ve belgeleri sunmasını takiben en geç beş işgünü içinde başvuru sahibi sözleşme imzalamaya davet edilecek; yapılacak yazılı bildirimi müteakip en geç on işgünü içinde sözleşme imzalanacaktır.

Not: Proje ismi ve numarası ÇED raporunda ya da ÇED görüş belgesinde belirtilecektir. Proje ismi veya numarasının ÇED rapor veya görüş belgelerinde yer almaması durumunda söz konusu görüş talep yazısına ilişkin dilekçe örneği talep edilecektir. Projenin uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış; ÇED Raporu veya ÇED Görüş Belgesinin aslı veya ilgili kamu kurumu tarafından verilen onaylı sureti sunulmalıdır.

Soru 12. Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programına kooperatiflerin başvuru sahibi olabilmeleri için ne tür şartlar aranmaktadır?

Cevap 12. Kooperatifler için, ortaklara kar dağıtılmayacağını gösteren kooperatif tüzüğü/ana sözleşmesi destekleyici belgeler arasında yer almalıdır. Tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde ortaklarına kar dağıtılmasını yasaklayan hüküm bulunmayan kooperatifler ise; ana sözleşme değişikliği yapması ve gelecek 5 (yıl) süreyle ortaklara kar dağıtılmayacağına ilişkin hükmü ana sözleşmeye eklemesi ve ana sözleşmenin güncel halini Ajansa sunması gerekmektedir.

Soru 13. Kira bedeli uygun maliyet midir?

Cevap 13. Projenin uygulanacağı yer için verilen kira bedelleri uygun maliyet olarak kabul edilmektedir. Bu durumda, kira sözleşmesi noter aracılığıyla düzenlenmelidir.

Soru 14. Kâr amacı güden kuruluşlara yönelik açıklanan mali destek programlarına holding bünyesindeki şirketlerimiz ayrı ayrı başvuru yapabilir mi yoksa tek bir başvuru yapma hakkımız mı bulunmaktadır?

Cevap 14. Destek almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin tüzel kişiliğinin haiz olması şartı aranmakta olup, mali destek programlarına başvuru açısından şirket tüzel kişiliğinin ayrı olup olmadığı hususuna göre başvuru değerlendirilecektir. Buna göre, tüzel kişiliğe sahip her şirket proje başvurusunda bulunabilecektir.

Soru 15. 2018 Yılı Mali Destek Programları kapsamında sunulacak projelerde insan kaynakları için herhangi bir sayı veya bütçe kısıtı bulunmakta mıdır?

Cevap 15. 2018 Yılı Mali Destek Programları kapsamında sunulacak projelerde insan kaynakları için herhangi bir sayı veya bütçe kısıtı bulunmamakla birlikte, Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması ve Endüstriyel Simbiyoz Mali Destek Programları kapsamında yeni istihdam olması ve devlet teşviklerinden yararlanmaması şartıyla projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır.) uygun maliyet olarak değerlendirilmektedir.

Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında ise, proje yöneticisinin (1 kişi) brüt maaş veya ücreti (net maaşı, sosyal sigorta primi, ilgili diğer ücret ve maliyetler) uygun maliyet olarak değerlendirilmektedir. Proje yöneticisi, başvuru sahibi veya proje ortağı kurumun kendi çalışanı ise bu tutar eş finansman olarak da sayılabilir. Kurumun proje yöneticisi dışındaki mevcut personel maaş giderleri bütçeye yazılmamalıdır. Bu bütçe kalemi için üst limit aylık 1.000 TL’yi aşamayacaktır.

Soru 16. Proje bütçeleri hazırlanırken KDV dâhil edilmeli mi?

Cevap 16. Kâr amacı güden kurumlar için KDV uygun maliyet olarak sayılmamaktadır. Dolayısıyla, kâr amacı gütmeyen kurumlar proje bütçelerini KDV dahil olarak, kâr amacı güden kurumlar ise proje bütçelerini KDV hariç olarak hazırlayıp sunmalıdırlar. Bu durum kâr amacı güden kurumların proje uygulama sürecinde KDV ödeme konusundaki yükümlülüklerini ortadan kaldırmamaktadır.

Soru 17. Yurt dışındaki firmalar ihalelere nasıl girecekler?

Cevap 17. Eğer tedarikçi yurt dışında bulunuyorsa, bu firmaların yurt içinde distribütörleri bulunabilir. Bu distribütörler ihalelere kendi adlarına katılarak teklif verebilirler. Distribütörleri bulunmaması halinde yabancı istekliler ihaleye teklif vererek doğrudan katılabilir. Bu durumda ihalenin yurt dışındaki firmalara da açık olduğu isteklilere talimatlarda belirtilmelidir. Buna göre ihale dosyasının yabancı dilde hazırlanması halinde, isteklinin teklifinin geçerli sayılabilmesi için yabancı dilde hazırlanmış dokümanların noter onaylı suretlerinin teklif dosyasına eklenmesi gerekmektedir.