Turizm

Bursa İli Sağlık Turizmi Çalışmaları

Sağlık Turizmi son dönemde dünya genelinde ön plana çıkan ve ülkelerin önemli ölçüde yatırım yapmaya başladığı bir turizm türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Medikal turizm, termal turizm ve üçüncü yaş turizmi olarak sınıflandırılabilen sağlık turizminin ülke ekonomisine katkısı, ülkemizde de ön plana çıkmış ve son yıllarda bazı illerimizde bu alana yönelik özel hizmetler sunulmaya başlanmıştır.

Bu noktadan hareketle Bursa ilinde yürütülen çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.

Sağlık Turizmi Master Plan Çalışması

Bursa ilinin sağlık turizmi potansiyelinin ortaya konularak bu potansiyelin harekete geçirilmesi için BEBKA tarafından Bursa Valiliği koordinasyonunda, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa Sağlık Turizmi Derneği (BUSAT), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Kamu Hastaneleri Birliği ve Uludağ Üniversitesi katkılarıyla Bursa Sağlık Turizmi Master Planı çalışmaları Eylül 2013’te başlatılmıştır.

Bursa İli Sağlık Turizmi Master Planı çalışması kapsamında öncelikle Bursa’nın sahip olduğu imkânlar tespit edilerek sağlık turizmi açısından bu imkânların nasıl değerlendirilmesi gerektiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma ile sağlık turizmi alanında öncelikle pazarlamada Bursa’nın nasıl fark yaratacağı ve Bursa’nın gerek termal tesisleriyle gerekse sağlık kuruluşlarıyla sağlık turizminde nasıl marka haline gelebileceğine yönelik yol haritası oluşturulması hedeflenmiştir.

Mikro ölçekli olarak Bursa'da sağlık turizmi, sektörün “medikal altyapısı ve termal turizm altyapısı” başlıklarında ele alınmıştır. Sağlık sektörü medikal altyapısı kapsamında, sağlık kurumlarının (hastane, tıp merkezleri vs.) branş bazında ihtisaslaşma, sunulan hizmetler ve fiyatları, gelen yabancı hasta sayısı ve ülkeleri, personel nitelikleri, akreditasyon durumu, kapasite ve doluluk oranları, tedavi bekleme süreleri ve sağlık kurumlarının yeni yatırımları incelenmiştir. Termal turizm altyapısı kapsamında ise, termal turizm işletmelerinin (oteller, pansiyonlar vs.) termal kaynaklar, personel nitelikleri, yatak kapasitesi, hizmet kalitesi, kapasite ve doluluk oranları, sunulan hizmetlerin fiyatları ve termal turizm işletmelerinin yeni yatırım planları ortaya konulmuştur.

Mevcut Durum Analizi kapsamında Bursa ilinde sağlık turizmini geliştirilmesi amacı ile mevcut durum analizi tespiti için sektör paydaşlarıyla yüz yüze görüşmeler şeklinde anketler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği başta olmak üzere Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü, BUSAT üyeliği bulunan hastaneler, tıp ve tedavi merkezlerinden 16 üst düzey yetkili; oteller, seyahat acenteleri, tur şirketleri ve organizasyon firmalarından ise 11 üst düzey yetkili olmak üzere toplam 27 paydaş ziyaret edilmiştir.

Anket kapsamında sektörün girdi koşul ve piyasaları, ilgili ve destekleyici sektörler, firma stratejileri, yerel rekabet ve işbirliği ortamı ile talep koşulları ve talebin yapısı üzerine sektörün gelişimi için öncelikli olan dinamiklerin belirlenerek Bursa’nın bu alanlardaki mevcut durumunun tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Planda ayrıca Bursa'da Sağlık Turizmi Elmas Modeli Analizi yer almaktadır. Elmas Modeli Analizi kapsamında mevcut durum analizinde de değinildiği üzere anketler neticesinde belirlenen “Girdi ve Faktör Koşulları, Firma Stratejileri ve Rakipler, Destekleyici ve İlgili Sektörler ve Talep Koşullarına” yönelik çıktılar aktarılmıştır.

Planda son olarak Bursa'da sağlık turizminin geliştirilmesine istinaden, güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditleri içeren GZFT analizine yer verilmiş olup bu bağlamda ilgili sektörün gelişimi açısından kritik önem arz eden hususlara yönelik strateji ve öncelikler ortaya konulmuştur

Bursa İli Sağlık Turizmi Master Planı çalışması çerçevesinde, termal tesisler ve özel hastaneler için ayrı hazırlanan anketler internet ortamında üst düzey sektör temsilcilerinin görüşüne sunulmuştur. Termal konaklama tesisleri anketi ile Bursa'da termal tesislerin özellikleri ve sunulan termal tedavi hizmetleri başta olmak üzere mevcut durumunun belirlenmesi ve sağlık turizmi açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Medikal altyapı anketi ile de hastanelerin yürüttüğü faaliyetler, kapasiteleri, operasyon maliyeti ve bekleme süreleri üzerine sorular yöneltilerek Bursa’nın sağlık konusunda sunduğu hizmetlerin uluslararası sağlık kuruluşları ile karşılaştırılması hedeflenmiştir.

Sağlık Turizmi Çalıştayı

11 Şubat 2014 tarihinde düzenlenen “Sağlık Turizmi Çalıştayı”nda ise, Bursa’da sağlık turizminin geliştirilmesi için hedef ve stratejiler paydaşların katılımıyla belirlenmiştir.  Çalıştay çıktıları ajansın yürütmüş olduğu saha çalışmaları ile bütünleştirilerek master plan çalışması taslağı tamamlanmıştır.

Çalıştayın ilk oturumunda katılımcılar öncelikle iki gruba ayrılarak sektörün güçlü yönleri ve fırsatları ile zayıf yönleri ve tehditlerini belirleyen GZFT analizini gerçekleştirmiştir. GZFT analizi sunumunun ardından yapılacak oturumda sektörün gelişimi için ele alınması gereken öncelik ve stratejiler tartışılmıştır.

İkinci oturumda ise ajans tarafından yürütülen saha çalışmalarında ortaya çıkan alanlar ile toplantıda GZFT analizinde ortaya konulan ve sektörün gelişimi için önem arz eden tematik alanlara yönelik strateji ve öncelikler ele alınmıştır. Bu bağlamda, termal ve medikal tematik alanları için çalışma grupları oluşturulmuş ve katılımcılar, kendi uzmanlık alanlarına göre bu farklı çalışma grupları içinde görüş, öneri ve düşüncelerini ortaya koymuşlardır.

10. Kalkınma Planında Sağlık Turizmi Programı Değerlendirme Toplantısı

15-16 Mart 2014 tarihlerinde İstanbul’da Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen “10. Kalkınma Planında Sağlık Turizmi Programı Değerlendirme Toplantısı”nda Bursa sağlık turizmi potansiyeli ve şimdiye kadar yapılan çalışmalar sağlık turizmi temsilcilerine detaylı bir sunum yapılarak tanıtılmıştır. Toplantıda Bursa ekibinde Bursa Valiliği başta olmak üzere Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası, Uludağ Üniversitesi, Bursa Sağlık Turizmi Derneği (BUSAT) ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) üst düzey yetkilileri yer almıştır.

Bursa ekibi tarafından yapılan sunumda Bursa’nın tarihi ve kültürel değerleri, Bursa’nın medikal turizm potansiyeli ve yeni yatırımlar, Bursa’nın termal turizm kaynakları ve potansiyeli tanıtılmıştır. BEBKA tarafından sektörler arası işbirliği ile hazırlanan Sağlık Turizmi Master Plan çalışması hakkında da bilgiler verilerek ildeki sağlık turizmi konusundaki işbirliği ve çalışmalara vurgu yapılmıştır.

Bursa’nın nasıl fark yaratacağı ve Bursa’nın gerek termal tesisleriyle gerekse sağlık kuruluşlarıyla sağlık turizminde nasıl marka haline getirileceği katılımcılara aktarılmıştır.   

Eylem Planı

Çalıştay ve toplantıdan elde edilen bilgiler de dikkate alınarak master plan taslağı güncellenmiş olup master planın hayata geçirilmesini sağlamak amacı ile Eylem Planı çalışmaları yürütülmüştür. Master plan çalışmasında yer alan hedeflere yönelik stratejiler eylem planı kapsamında projelere dönüştürülerek faaliyetlerden sorumlu kurum ve kuruluşlar tayin edilmeye çalışılmıştır. Bursa’da sağlık turizmi konusunda çalışmaları koordine etmek ve Sağlık Turizmi Master Planının uygulanmasını sağlamak amacıyla 2014 yılında Valilik koordinasyonunda sağlık turizminin gelişmesine katkı sağlayacak tüm kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan “Sağlık Turizmi İzleme ve Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştur. Bursa İli Sağlık Turizmi Eylem Planı taslağı Sağlık Turizmi İzleme ve Koordinasyon Kurulu’nun görüşüne sunulmuş ve kurumların eylem planı ile ilgili görüşlerinin ardından nihai hale getirilmiştir. Rapor için tıklayınız…

 

Bilgi ve İletişim Teknolojisinin Turizm Sektörüyle Bütünleştirilmesine Yönelik Stratejik Plan

IBM (International Business Machines; Uluslararası İş Makineleri) çalışanlarının gönüllü olarak hizmet sunduğu Kurumsal Hizmet Gücü kapsamında Türkiye’ye gelen 7 kişilik ekip, 10 Mart – 5 Nisan 2014 tarihleri arasında, BEBKA ev sahipliği ve desteğiyle, Bursa ve Eskişehir ile Bilecik illerindeki “Bilgi ve İletişim Teknolojisinin Turizm Sektörüyle Bütünleştirilmesine Yönelik Stratejik Plan” çalışmasına katkıda bulunmak için çalışmalar yürütmüştür.

Sağlık turizminde, teknolojinin uygulanması ve inovasyon zorunlu hale gelmiştir. Günümüzde, turizm eğilimleri ve yeni iş modelleri, çoğunlukla teknoloji hizmetleri ile şekillendirilmektedir.  Türkiye’deki en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bursa’da Bilgi ve İletişim Teknolojisine ilişkin uygulamaların geliştirilmesi, Bursa’yı ulusal ve uluslararası düzeyde bir turizm destinasyonu haline getirmede son derece önemlidir. 

BEBKA koordinasyonunda, IBM ile işbirliği halinde, IBM Kurumsal Hizmet Gücü adlı sosyal sorumluluk programı kapsamında, gönüllü IBM uzmanları tarafından analiz yapılmıştır. ABD, Hindistan ve Arjantin’den gelen satış, müşteri yönetimi, girişim sermayesi, proje yönetimi ve teknik danışmanlık konularında deneyim ve teknik bilgiye sahip uzmanlar tarafından, turizm ve sağlık turizmi özelinde mevcut durum incelenmiş, dünyada bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlık turizmi sektöründeki en iyi uygulamaları araştırılmış, yerel hastaneler ve turizm temsilcileri ziyaret edilerek sektörün potansiyeli ve eksiklikleri belirlenmiştir. Sektör için bilgi ve iletişim teknolojisinin kullanımıyla ilgili ayrıntılı alternatifler oluşturulmuş, Bursa’nın Turizm Sektöründe Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımının Artırılmasına Yönelik Stratejik Plan Oluşturulmuştur. Kısa, orta ve uzun vadeli önerilerden oluşan plan master plan kapsamına alınmıştır.

Sağlık Turizminde Kalite ve Başarı Semineri

Eylem planında yer alan kurumların sağlık turizminde kapasite gelişimine yönelik bilgi birikiminin ve teknik bilgi düzeyinin artırılması ile kurum ve kuruluşlar arası işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi hedeflerine istinaden 29 Mayıs 2014 tarihinde Bursa’da “Sağlık Turizminde Kalite ve Başarı Semineri” düzenlenmiştir. Seminer ile ülkemizdeki sağlık turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile medikal ve termal turizm alanlarında uluslararası tecrübe paylaşımı gerçekleştirilmesi ve sağlık turizminde sağlanan devlet teşvikleri ile ilgili bilinç düzeyinin artırılması hedeflenmiştir.

Seminerde Temos Uluslararası Danışma Kurulu Başkanı Angeliki KATSAPI tarafından gerçekleştirilen “Sağlık Turizminin Tanımı ve Potansiyeli” sunumunda sağlıklı ve iyi yaşam, termal turizmde küresel harita, başta gelen destinasyonlar ve gelişim stratejileri, sektörün geleceği, sağlık turizmi ve termal turizmde hizmet sunumu ve boyutları hakkında bilgi verilmiştir. Ardından Ekonomi Bakanlığı’ndan Dış Ticaret Uzman yardımcısı Gizem ŞAMAN tarafından “Sağlık Turizminde Devlet Teşvikleri ve Destekler” üzerine bilgilendirme yapılmıştır. Toplantıya Angeliki KATSAPI yönetimindeki “Sağlık Turizminde Kalite, Gelişim ve Başarı Faktörleri” çalıştayı ile devam edilmiştir.

Bursa Medikal Turizm Sektöründe Stratejik Pazarlama Analizi

Bursa ilinin medikal sağlık turizmi boyutunda var olan durumunu değerlendirmek, bu doğrultuda medikal sağlık turizmi için genel ve hedef ülkeler özelinde stratejiler geliştirmek ve ilgili taraflara çeşitli öneriler geliştirmek amacıyla Medikal Turizm Raporu hazırlanmıştır.

Raporda sağlık turizmi içerisinde medikal turizmin yeri tartışılmıştır. Bursa ili çeşitli yönleri ile irdelenmiş, tarihi, genel özellikleri, altyapı imkânları özellikle medikal sağlık boyutunda kapasitesi açısından durum analizi gerçekleştirilmiştir.

Bursa ilinin medikal sağlık turizmi pazarında var olan durumu farklı yönleri ile incelenmiş, sağlık turistlerinin Bursa iline dair sağlık hizmeti satın alma davranışları ve bunu etkileyen değişkenler şekillendirilmiştir. Bursa ili için stratejik pazarlama yol haritasını ortaya koymak için önce medikal sağlık turizmi pazarı bölümlendirilmiş, daha sonra hedef ülkeler ve branşlar ile tanılara göre değerlendirmeler yapılmış ve Bursa ili için “Mevcut sağlık pazarında daha iyi konuma gelmek ve rakiplere nazaran rekabetçi avantaj elde edebilmek için ne yapılmalıdır?” sorusuna cevap aranmıştır.

Medikal ve Termal Turizm Forumu (15-16 Mart 2016)

Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Bursa Sağlık Turizmi Derneği (BUSAT) işbirliği ile bu yıl 2'ncisi düzenlenen, 'Bursa Medikal ve Termal Turizm Forumu’ tamamlandı.   Forumun ilk gününde yapılan açılış konuşmalarının ardından program, gerçekleştirilen iki konferans ile devam etti. Daha sonra foruma katılan 22 ülkeden 57 kişilik alım heyeti ile Almira Otel'de ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.  İkinci gününde Forum, sınır ötesi sağlık hizmetleri konusunda uzman olan Keith Pollard’ın sunum yaptığı konferans, ardından alım heyeti üyelerinin Bursa'daki sağlık kuruluşları yetkilileriyle temaslarını devam ettirdiği ikili görüşmeler, Bursa şehir turu ve akşam gerçekleştirilen Gala yemeği ile sona erdi.

IMTEC Uluslararası Sağlık Turizmi Fuarı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 5-6 Mart 2014 tarihleri arasında Dubai’de düzenlenen IMTEC Uluslararası Sağlık Turizmi Fuarı ve Konferansı’na katılarak bölgeyi temsil etti. Dubai’deki IMTEC Uluslararası Sağlık Turizmi Fuarı ve Konferansı kapsamında ayrıca Dubai Healthcare City’ye (Dubai Sağlık Serbest Bölgesi) bir ziyaret düzenlendi

 

VI. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi

22-25 Kasım 2013 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen VI. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi’ne katılan BEBKA, bölgenin sağlık turizmi alanındaki potansiyelini sektörün önde gelen temsilcilerine tanıttı. Ana teması “Sağlık turizminde kalite, sürdürülebilirlik ve insan kaynağı” olan Kongrede Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı yetkilileri ve sağlık turizmi sektörünü temsilen birçok firma yetkilisi sunumlar gerçekleştirdi. Bu sunumlar ekseninde yapılan tartışmalarda sektörün mevcut durumu, 2023 Türkiye vizyonunda Sağlık Turizmi, dünya trendleri ve Türkiye, tamamlayıcı tıp alanındaki gelişmeler, organ naklinde Türkiye’nin durumu, dünyadaki örnek uygulamalar; sağlık turizmi destinasyon ve inovasyonları, Türkiye’nin hedef pazarları ve stratejileri, termal zenginliğimiz, yatırım imkânları ve sağlık turizminde yükselen konseptler, sağlık turizminde devletin rolü; şehir hastaneleri ve başka ülke uygulamaları, sağlık turizminde markalaşma ve sosyal pazarlama ve sağlık turizminde aracı kurumlar, seyahat acenteleri ve asistan firmalar / standartlar ve kalite konuları görüşüldü.

 

22. Kiev Uluslararası Sağlık Turizmi Fuarı

22. Kiev Uluslararası Sağlık Turizmi (Medical and Health Tourism Exhibition-MTEC) Fuarı’na Bursa Valiliği ile birlikte katılım sağlayan BEBKA sağlık turizmi temsilcilerine yönelik gerçekleştirilen sunum ile Bursa’nın sağlık turizm potansiyelinin tanıtımına büyük katkı sağladı. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Dünya ve Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi- (Global Health Technologies Coalition GHTC / Türk Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi THTDC)’nin desteğiyle düzenlenen 22’inci Kiev MTEC Fuarı 22-25 Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleşti.  Rusça konuşan ülkelerin bölge fuarı ve kongresi 21 ülkeden 132 heyetin katıldığı kongrede sağlık turizmi kuruluşları tarafından ikili görüşmeler yapılarak önemli anlaşmalara imza atıldı.

 

Uludağ Sürdürülebilir Turizm Planı

Bursa Valiliği koordinasyonunda Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) yürütücülüğünde ekonomik, sosyal ve çevresel dengelerin dikkate alınarak Uludağ ve yakın çevresinde turizm olanaklarının dört mevsime yayılması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ile Uludağ’ın kış turizminde uluslararası cazibe merkezi olması amacıyla 2016 yılında “Uludağ Sürdürülebilir Turizm Planı” çalışması yürütülmüştür.

Çalışma, kış mevsiminde önemli bir kayak merkezi olması yanında Uludağ’ın, sahip olduğu diğer doğal ve kültürel özelliklerinin de ön plana çıkarılması, bu yolla kış turizmi ile birlikte potansiyeli olan bütün turizm çeşitlerinin ele alınarak bütünsel ve dört mevsim boyunca turistlere hitap eden bir turizm merkezi olması amacıyla Alaçam Bölgesi ile bütünleşik “Uludağ 4 Mevsim Sürdürülebilir Turizm Planı” çalışması yürütülmesini kapsamaktadır.

Ayrıca, Uludağ çevresinde yer alan Alaçam bölgesi özelinde özellikle kış turizmine yönelik yeni bir kış sporları merkezinin mekânsal olarak planlanması ve mevcut merkez ile bütünleştirilmesine yönelik gerekli mekânsal plan çalışmaları ve buna ilişkin fizibilite çalışmalarının ortaya konulması çalışma kapsamında yer almaktadır. Plan kapsamındaki diğer bir husus da Uludağ’ın mevcut durumda ve geleceğe yönelik olarak tanıtımı ve pazarlanması amacıyla “Uludağ Tanıtım ve Pazarlama Stratejisi”nin geliştirilmesidir.

Saha ziyaretleri kapsamında, proje ile ilgili yürütülen sürece ve ihtiyaca yönelik ilgili paydaşlar bilgilendirilmiştir. Uzmanlar tarafından kış turizmine yönelik kapasite ve potansiyele yönelik değerlendirmeler ve analizler ile pist yapısı, mekanik tesislerin düzeyine ve kış turistlerinin profillerine ilişkin araştırmalar yapılmıştır. Ayrıca, kış turizminde yaşanan temel sorunlar tespit edilmiştir.

Buna istinaden, 29 Nisan 2016 tarihinde Uludağ Sürdürülebilir Turizm Planı Tanıtım Toplantısı ve Çalıştayı Uludağ Bof Otel’de gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Uludağ Sürdürülebilir Turizm Planı çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılmış olup dünya örnekleri üzerinden kış turizmindeki trendler sunulmuştur. Çalıştayda ise Uludağ ve yakın çevresine yönelik temel eğilimler ve sorun tespiti yapılmış olup ardından proje önerileri geliştirilmiştir.

Çalışma kapsamında yerel paydaşların da görüşünü almak üzere, 1 Haziran 2016 tarihinde Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde Uludağ ve yakın çevresi (Alaçam bölgesi, dağ yöreleri vb.) için  Uludağ Yerleşimleri 4 Mevsim Sürdürülebilir Turizm Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Programın ilk kısmında Uludağ ve yakın çevresi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmiş ve Avusturya’nın 4 mevsim turizm tecrübelerini anlatan sunum yapılmıştır. Sunumların ardından Uludağ yöresindeki paydaşların; programın öğleden sonraki kısmında ise İnegöl ve Alaçam bölgesindeki paydaşların görüş ve önerileri alınmıştır.

 

Uludağ Yerleşimleri 4 Mevsim Sürdürülebilir Turizm Çalıştayı

20 Haziran 2016 tarihinde Orman ve Su İşleri II. Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde Uludağ Sürdürülebilir Turizm Planı Tecrübe Paylaşımı Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Başta Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olmak üzere Uludağ Milli Parkı ve yakın çevresinde yetkili olan ve çalışmalar yürüten ana paydaşlarımızın bir araya geldiği toplantıda Avusturya Hohe Tauern Milli Park Direktörü Sn. Peter RUPITSCH tarafından Avusturya’daki milli park uygulama örnekleri aktarılarak uluslararası tecrübe paylaşımı yapılmıştır.

Uludağ Sürdürülebilir Turizm Planı Tecrübe Paylaşımı Toplantısı

Uludağ Sürdürülebilir Turizm Planı çalışmasının ilk aşamasında, çalışma metodolojisinin dokümantasyonu, literatür taraması yapılması ve iyi uygulama örneklerinin araştırılması, veri toplama ve paydaş görüşmeleri, paydaş ziyaretleri ve çalışmaya yönelik bilgi ve belge temini, sektör temsilcileri ile yüz yüze görüşmeler ve mülakatlar ile paydaş görüşme raporlarının hazırlanması tamamlanmıştır.

Çalışmanın 2. aşaması olan, Uludağ Planlama Alanı ve Alaçam Planlama Bölgesi için mevcut durum analizi, mekânsal analizler ve teknik analizler yapılarak rapor olarak sunulmuştur. Bursa Valiliği koordinasyonunda ilgili paydaşlarla görüşmeler yapılarak yapılan tespitler ve geliştirilen öneriler hakkında görüşler alınmıştır. Kurumların görüşleri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

Çalışmanın son aşaması olan strateji ve plan geliştirme kapsamında, Uludağ ve Alaçam Bölgesi ile bütünleşik “Uludağ 4 Mevsim Sürdürülebilir Turizm Planı”, Uludağ ve Alaçam bölgelerinin bölgesel, ulusal ve de uluslararası platformlarda tanıtımını sağlayacak “Uludağ Tanıtım ve Pazarlama Stratejisi” çalışmaları tamamlanarak nihai rapor Aralık ayı içerisinde teslim edilmiştir.