2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Ön Başvuruları Başladı

2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Ön Başvuruları Başladı

2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde; bölgemizde konu ile ilgili proje geliştirme süreci Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülecektir.

Programın hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

SOGEP kapsamında oluşturulacak proje önerilerinin, güdümlü proje yöntemiyle Ajans öncülüğünde geliştirilmesi, sosyal sorunların çözümüne yönelik yenilikçi metotlar içermesi, program öncelikleri ile uyumlu şekilde sürdürülebilir iş modelleriyle desteklenmesi, ortaklıkları ve kurumsallaşmayı güçlendirici nitelikte ve sosyal etki düzeyi yüksek nitelikte olması önem arz etmektedir.

SOGEP ile kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, mahalli idare birlikleri, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve özel kesim kuruluşlarının projelerine destek verilmesi öngörülmektedir.

Program kapsamında desteklenecek projelerin, asgari proje bütçesi 1.000.000 (bir milyon) TL

olup; kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olabileceği projelerde eş finansman katkısı asgari %10, kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde ise eş finansman katkısı asgari %50’dir. Program kapsamında projelerin uygulama süresi en fazla 18 (on sekiz) aydır.

Programa başvurmayı planlayan başvuru sahiplerinin, ekte yer alan “Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Proje Öneri Formu”nu hazırlayıp 15.05.2020 tarihi saat 18:00’a kadar proje@bebka.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.

Ajans tarafından uygun bulunan proje fikirleri, başvuru sahibi kurum ile Ajans koordinasyonunda geliştirilecek; nihai olarak 2020 Yılı SOGEP kapsamında her il için üçer proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın değerlendirmelerine sunulacaktır.

Başvuru sahiplerinin proje öneri formunu doldurmadan önce ekte yer alan bilgilendirme sunumunu inceledikten sonra formu hazırlamaları tavsiye olunur.

Başvuru sahipleri için bilgilendirme toplantısı internet üzerinden zoom.us/j/780579364 adresinden 19 Mart 2020 Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Bilgilendirme toplantısı kapsamında başta SOGEP olmak üzere BEBKA’nın diğer açık destek programları olan Teknik Destek ve Fizibilite Desteği Programları hakkında da detaylı bilgi verilecek.

Program hakkında detaylı bilgi almak için “Program Yönetimi Birimi” ile irtibata geçilebilir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Ekler :

SOGEP Proje Öneri Formu

SOGEP Öncelikleri

SOGEP Bilgilendirme Sunumu