3. Anadolu Animasyon Film Yarışması ve 3. Anadolu Animasyon ve Dijital İşler Festivali Organizasyonu İhale İlanı (21.07.2017 tarihinde zeyilname yayınlanmıştır)

3. Anadolu Animasyon Film Yarışması ve 3. Anadolu Animasyon ve Dijital İşler Festivali Organizasyonu İhale İlanı (21.07.2017 tarihinde zeyilname yayınlanmıştır)

İHALE İLANI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA)

“3.ANADOLU ANİMASYON FİLM YARIŞMASI VE 3. ANADOLU ANİMASYON VE DİJİTAL İŞLER FESTİVALİ ORGANİZASYONU İÇİN HİZMET SATIN ALIMI İHALESİ” işi Herkese Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İlgilerin Dikattine! "3. Anadolu Animasyon Film Yarışması ve 3. Anadolu Animasyon ve Dijital İşler Festivali Organizasyonu İçin Hizmet Satın Alımı İhalesine ait  zeyilname için tıklayınız

  1. Ajansın İrtibat Bilgileri

a) Adres: Altınova Mah. İstanbul Cad. 424/4 Buttim İş Merkezi Buttim Plaza Kat 6 16250 Osmangazi/Bursa TÜRKİYE

b) Telefon ve faks numarası: Tel: 0 224 211 13 27 Faks: 0 224 211 13 29

c) Elektronik posta adresi : bebka@bebka.org.tr

  1. İhale Konusu İşin;

a) Niteliği, Türü ve Miktarı: 3. Anadolu Animasyon Film Yarışması ve 3. Anadolu Animasyon ve Dijital İşler Festivali Organizasyonu İçin Hizmet Satın Alımı işi

b) Yapılacağı Yer: Başta Eskişehir olmak üzere teknik şartnamede belirtilen yerler.

c) Süresi: İşe başlama tarihi sözleşme imzalama tarihidir. İhale kapsamındaki işlerin tamamı 2017 yılı içinde tamamlanmak üzere teknik şartnamede belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecektir.

3- İhalenin;

a) Usulü: Herkese Açık İhale Usulü

b)Yapılacağı Yer: Altınova Mah. İstanbul Cad. 424/4 Buttim İş Merkezi Buttim Plaza Kat 6 16250 Osmangazi/Bursa TÜRKİYE

c) Tarih ve saati: 27.07.2017 Perşembe günü Saat: 15:00

d) Ajansın Banka Hesap No’su: Halkbank Bursa/Gazcılar Şubesi nezdindeki TR550001200929500005000029 IBAN.

4-İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

c) Yasaklı olunmadığına dair yazılı taahhütname

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

e) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

f) Şekli ve içeriği ihale dosyasında belirtilmiş olan teklif mektubu

g) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat tutarının Ajansın ilgili banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuz

h) Alt yüklenicilere yaptırılacak işlerin listesi

i) Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler (Teklif edilen bedelin en az % 70’i oranında ve benzer nitelikte etkinlik/kongre/organizasyon gerçekleştirmiş olmak. Bu kriter ile ilgili destekleyici belgeler, Teknik Şartname ekindeki tablo doldurularak özet olarak sunulmalı, ayrıca bitirilen işlerin her biri için fatura ya da iş bitirme belgeleri ile yapılan işlere ait görsel dokümanlar ibraz edilmelidir. İhaleye girebilmek için gereken diğer bilgi ve belgeler İdari Şartnamede belirtilmiştir.)

j) Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, e-posta ve varsa faks numarası bilgileri

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6– İhale şartnameleri, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının internet sitesinde (www.bebka.org.tr) görülebilir. Ancak, ihaleye teklif vermek için doküman bedeli olarak belirlenen 500 TL’nin Ajansın banka hesabına yatırılması ve dekontun Ajansa ibraz edilmesi gerekmektedir.

7- Teklifler, 27.07.2017 Perşembe günü saat 15:00’a kadar elden teslim edilebileceği gibi, yine aynı tarih ve saate kadar iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.

8- İstekliler tekliflerini birim fiyatlarını da gösteren birim fiyat teklif cetvelini doldurmak suretiyle vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale bırakılan istekli ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

9- İstekliler teklif ettikleri bedelin en az %3’üne tekabül eden tutarda geçici teminat vereceklerdir. (Teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren en az 30 gün süreli)

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

11– Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin kısmen veya tamamen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Teknik Şartname için tıklayınız 
İdari Şartname için tıklayınız 
Standartlar Formlar için tıklayınız
Sözleşme Tasarısı için tıklayınız
Birim Fiyat Cetveli için tıklayınız