Ajans Hizmet Binası Yapım İşi İhale İlanı

Ajans Hizmet Binası Yapım İşi İhale İlanı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

 

“AJANS HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ” Herkese Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1-Ajansın İrtibat Bilgileri

a) Adres: Altınova mah. İstanbul cad. 4.Km Buttim İş Merkezi Buttim Plaza Kat 6 Osmangazi/BURSA

b) Telefon ve faks numarası: Tel: 0 224 211 13 27 Faks: 0 224 211 13 29

c) Elektronik posta adresi : bebka@bebka.org.tr

2-İhale Konusu İşin;

a) Niteliği, Türü ve Miktarı: Ajans Hizmet Binası Yapımı işi alımı, detaylar şartnamede açıklanmıştır.

b) Yapılacağı Yer: Başta Bursa olmak üzere teknik şartnamede belirtilen yerler.

c) Süresi: İşe başlama tarihi sözleşme imzalama tarihidir. İhale kapsamındaki işlerin tamamı 360 gün içinde tamamlanmak üzere teknik şartnamede belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecektir.

3- İhalenin;

a) Usulü: Herkese Açık İhale Usulü

b) Yapılacağı Yer: Altınova mah. İstanbul cad. 4.Km Buttim İş Merkezi Buttim Plaza Kat 6 Osmangazi/BURSA

c) İhale Tarih ve saati: 25/10/2019 Cuma günü saat: 14:00

d) Son Teklif Verme Saati: 25/10/2019 Cuma günü saat: 12:00

e) Ajansın Banka Hesap No’su: Halkbank Bursa/Gazcılar Şubesi IBAN:TR550001200929500005000029 IBAN

4-İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

c) Yasaklı olunmadığına dair yazılı taahhütname

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

e) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

f) Şekli ve içeriği ihale dosyasında belirtilmiş olan teklif mektubu

g) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat tutarının Ajansın ilgili banka hesabına yatırıldığını gösteren dekont

h) Teknik ve Mali yeterliliğe ilişkin belgeler (idari şartnamede belirtilmiştir)

i) Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, e-posta ve varsa faks numarası bilgileri

j) İşi koordine edecek kilit personele ilişkin özgeçmişler.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6– İhale şartnameleri, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının internet sitesinde (www.bebka.org.tr) görülebilir. Ancak, ihaleye teklif vermek için doküman bedeli olarak belirlenen 1.000,00 TL’nin Ajansın banka hesabına yatırılması ve dekontun Ajansa ibraz edilmesi gerekmektedir.

7- Teklifler, 25/10/2019 Cuma günü saat 12:00‘e kadar elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.

8- İstekliler teklif ettikleri bedelin en az %3’üne tekabül eden tutarda geçici teminat vereceklerdir. (Teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren en az 30 ihale gününden itibaren en az 120 gün süreli)

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

10- Aşırı düşük teklif ve sınır değer ile ilgili olarak sorgulama yapılacak bu durumda Kamu İhale Kanunu, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliği hükümlerine uygun olarak sınır değer altındaki teklifler aşırı düşük teklif olarak tespit edilip değerlendirmeye alınmayacaktır.

11– Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin kısmen veya tamamen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

İhale dosyası (projeler hariç)

Not: İhale dosyasına esas projeler, mahal listeleri vb. diğer evraklar Ajans Bursa Merkez ofisimizde görülebilir ve kopyaları elden teslim alınabilir.