BEBKA 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı Açıldı

BEBKA 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı Açıldı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 03.07.2018 tarihi itibarıyla toplam 1.200.000 TL bütçeli “2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı”nı ilan etmiş bulunmaktadır.

Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planına ve Sonuç Odaklı Programlara uygun olarak hazırlanan Fizibilite Desteği Programına ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Programın Amacı

TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir.

Programın Öncelikleri

2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı aşağıdaki öncelikler kapsamındaki fizibilite tekliflerine mali destek sağlayacaktır:

Öncelik 1: Bölgede öne çıkan sektörlerde Ar-Ge ve yenilik odaklı ihtisaslaşma kapasitesinin geliştirilmesi

Öncelik 2: Bölgede çevre ve yenilenebilir enerji yatırımları yoluyla sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanması

Öncelik 3: Bölgede girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve bölgedeki girişimcilik kapasitesinin artırılması

Öncelik 4: Bölgenin tanıtım ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi ve kapasitenin artırılması

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgarî ve azamî tutarlar arasında olacaktır:

 • Asgari tutar: 25.000 TL
 • Azami tutar: 200.000 TL

Desteklerin Oranı

Bir projenin toplam uygun maliyetinin en az %25’i en fazla ise % 75’i desteklenecektir.

Kimler Başvurabilir?

 • Yerel yönetimler,
 • Üniversiteler,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Teknoparklar
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Endüstri bölgeleri
 • İş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar

Başvuru Süresi

Fizibilite desteği bir proje teklif çağrısı değildir.  Bu nedenle, fizibilite destek talepleri ajansa ulaştığı tarihten itibaren en fazla bir ay içerisinde teknik ve mali açıdan değerlendirilecek ve başarılı bulunan başvurular destek kararı için ilk yönetim kurulu toplantısında gündeme alınarak onaylanmak üzere yönetim kuruluna sunulacaktır.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı yönetim kurulunun vereceği destek kararları neticesinde program için ayrılmış olan toplam destek bütçesinin başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuruların alınması için son tarih olarak 28/12/2018 tarihi belirlenmiş olmakla birlikte başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için belirtilen son tarihi beklememeleri önerilir.

Destek Süresi

Fizibilite Desteği kapsamında finanse edilen projeler için proje süresi asgari 4 (dört) ay, azami 12 (on iki) aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibarıyla başlar.

Başvuru Süreci

Fizibilite Desteği Programına yapılacak başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden tamamlanacak olup, başvuru formu ve ekleri ile destekleyici belgeler başvuru aşamasında Ajansa matbu olarak sunulmayacaktır.

Başvurular, https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr/ adresine girilerek KAYS başvuru modülünden yapılacak ve KAYS üzerinden üretilen proje taahhütnamesinin e-imza ile imzalanması veya taahhütnamenin ıslak imzalı olarak Ajansa teslim edilmesi ile başvuru tamamlanmış olacaktır.

Fizibilite Desteği Dokümanları

Programa ait tüm bilgilere ulaşmak ve başvuru formlarını doğru bir şekilde doldurabilmek için Başvuru Rehberini mutlaka okuyunuz, uyarılara dikkat ediniz.

Fizibilite desteği programının başvuru rehberine ulaşmak için tıklayınız…

Fizibilite desteği programının başvuru rehberi ekleri ve destekleyici belgelerine ulaşmak için tıklayınız…