2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular

2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular

Teklif çağrısı ilanından sonra, potansiyel başvuru sahipleri, başvuru rehberi ve eklerinde anlaşılır olmayan ya da detaylı bilginin gerekli olduğu durumlarda yanıtlanmak üzere Ajansa soru yöneltebilirler.

Proje teklif çağrısı yönteminde önemli bir unsur olan eşit muamele ilkesi gereği, teklif çağrısı ile ilgili sorular, bütün potansiyel başvuru sahiplerinin aynı anda ve eşit düzeyde bilgiye ulaşması bakımından, Ajans internet sayfası üzerinden yayımlanmak suretiyle yanıtlanır.

2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’na ait Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.) aşağıda yer almaktadır.

Soru 1: Proje kapsamında istihdam edilecek personelin; proje sahibi kuruluşta ya da proje ortağında geçmişte istihdam edilmiş olması proje kapsamında tekrar istihdam edilerek destekten faydalanılmasına engel midir?

Projenin uygulanması aşamasında proje kapsamında yeni istihdam edilecek personelin geriye dönük son bir yıllık SGK kayıtları talep edilmektedir. Bu kayıtların incelenmesi sırasında personelin daha önce istihdam edilmiş ve ilişiği kesilmiş bir personel olması durumunda, proje başvuru sahibi ve ortaklarındaki görevinden ne kadar süre önce ayrılmış olduğu sorgulanacaktır. Personelin ilişiğinin kesilmesi, proje özelinde bir nedenle ilişkilendirilmeyecek kadar makul bir süre önce gerçekleştiyse bu durum, söz konusu yeni istihdam için bir engel teşkil etmeyecektir.

Soru 2: Geçici görevlendirme ile projede yer alacak bir kamu personelinin maaşı eş finansman olarak bütçeye yazılabilir mi? Bu uygun maliyet sayılır mı?

Proje bütçesinde sadece yeni istihdam edilecek personelin maaşları uygun maliyet olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla halihazırda başvuru sahibi ve ortaklarında istihdam edilen personelin ücretleri uygun maliyet olarak değerlendirilmeyecektir.

Soru 3: Çağrı metninde fakültelerin üniversiteler üzerinden başvuru yapabileceği belirtilmiştir. Bir üniversitede birden fazla fakültenin proje sunması durumunda değerlendirme süreci nasıl olmaktadır?

Fakülteler tek başlarına uygun başvuru sahibi olmamakla birlikte bağlı bulundukları üniversite üzerinden, üniversitenin başvuru sahibi olacağı şekilde proje başvurusunda bulunabilirler. Başvuru rehberinde de belirtildiği üzere uygun başvuru sahipleri, program kapsamında toplamda en fazla 2 (iki) başvuru yapabilir ve Ajans bunlardan en fazla 1 (bir) tanesine destek sağlayabilir. Başvuru sahipleri tarafından ikiden fazla başvuru yapılması halinde başvurunun onaylandığı tarihi ve saati önce olan proje teklifi dikkate alınır, diğerleri değerlendirme dışı bırakılır. Başvurusu yapılan iki projenin de başarılı olması durumunda, başvuru sahibine hangi projenin uygulanacağına ilişkin başvuru sahibine seçim hakkı verilir.

Soru 4: Dış denetim hizmeti alımında en az 2 teklif şartı bulunmakta mıdır?  

Dış denetim için fiyat teklifi alınmasına gerek yoktur. Bu faaliyetin Ajans tarafından zorunlu tutulması nedeniyle istisnai olarak teklif istenmemektedir.

Soru 5: Bina yapım maliyetleri uygun maliyetler içerisinde yer alır mı?

2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programında proje bütçesinde destek tutarının %30’una kadar küçük ölçekli yapım işlerine (boya, tadilat, tesisat vb.) pay ayrılabilmektedir. Yeni bina inşa edilmesi ise destek kapsamımızda yer almamaktadır.

Soru 6: Proje kapsamında açılması planlanan bir merkez için dışarıdan profesyonel bir danışmanlık hizmeti alınması gerekiyorsa bu hizmet alımı uygun maliyet midir?

Program kapsamında projenin yürütülmesine ilişkin danışmanlık faaliyetleri uygun görülmemektedir ancak projenin uygulanması ile ilgili olmak kaydıyla gerekçeleri yeterli şekilde açıklanmış teknik danışmanlık hizmetleri uygun maliyet olarak değerlendirilebilecektir.

Soru 7: Başvuru rehberlerinde projede istihdam edilecek personelin brüt ücretlerinin uygun maliyet olduğu belirtilmiştir. Uygun maliyet olarak belirtilen brüt ücretin içerisinde işveren maliyetleri de yer almakta mıdır?

Başvurularda insan kaynakları kalemi olarak sadece başvuru sahibi ve ortakları tarafından bizzat istihdam edilecek personelin brüt ücretleri yazılabilecektir.

Soru 8: Silo, konteynır ve prefabrik yapılar uygun maliyetler arasında yer almakta mıdır? Uygun maliyet ise yapım işi mi yoksa mal alımı mı şeklinde değerlendirilmektedir? Ayrıca bunların Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında alınması durumunda, bu yapıların kırsal bölge yerine merkezde kurulmasında sakınca var mıdır?

Silo, bungalov, prefabrik ve konteynır gibi yapılar başvuru sahibi kurum/kuruluşun tabi olduğu mevzuatta aksi belirtilmediği takdirde mal alımı olarak değerlendirilecektir.

Diğer taraftan, 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberinde kırsal alan tanımlaması yapılmış ve bu alana hizmet edecek projelerin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtilmiştir. Bu açıklamalar doğrultusunda soruda belirtilen yapıların kırsal bölge yerine merkezde kurulmasını içeren proje faaliyetleri, programın hedef alanına yönelik olarak doğrudan fayda sağlaması ve sürdürülebilirliğinin taahhüt altına alınması koşullarıyla kabul edilebilir.

Soru 9: 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında bir başvuru sahibi en fazla 2 (iki) proje başvurusunda bulunabilmekte fakat 1 (bir) başvurusu için destek alabilmektedir. Peki bir başvuru sahibi kaç projeye ortak olabilir? Bir kurum/kuruluş aynı anda başvuru sahibi ve proje ortağı olarak destek alabilir mi?  Proje ortağı veya ortaklarının Ajansın faaliyet gösterdiği Bursa, Eskişehir veya Bilecik illerinde (TR41 Bölgesi) kayıtlı olması zorunlu mudur?

2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında proje ortaklığı konusunda herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Bir kurum/kuruluş aynı anda başvuru sahibi ve proje ortağı olarak destek alabilir ancak böyle durumlarda proje ortaklarının projedeki rolleri değerlendirilecektir. Başvuru sahibinin Ajansın faaliyet gösterdiği Bursa, Eskişehir veya Bilecik illerinde kayıtlı olması veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgelerde bulunması bir zorunluluk olmakla birlikte bu durum proje ortağı veya ortakları için geçerli değildir. Proje ortağı veya ortaklarının TR41 Bölgesi dışından seçilmesi durumunda proje kapsamında alınan makine ve ekipmanın mutlaka TR41 Bölgesinde kullanılması ve proje çıktılarının TR41 Bölgesine fayda sağlaması esastır.

Soru 10: Projede yer alması planlanan hammaddelerin satın alımına ilişkin bir bütçe sınırı var mıdır?

Hammadde satın alımları, ihtiyaç duyulan hammaddenin sadece prototip üretimi, deneme amaçlı ürünlerin üretimi ve ar-ge çalışmalarında kullanılması durumunda uygun maliyettir. Ancak kullanılacak hammadde maliyetlerinin proje bütçesinin %5’ini aşmaması ve yalnızca sınırlı deneme üretimi için kullanılması gerekmektedir. Uygulama aşamasında özellikle projenin ilk dönemlerinde bu tür amaçlarla satın alınan hammaddenin izleme ziyaretlerinde belgelendirilmesi, satın alındığına, depolandığına ve kullanımına dair kanıtların gösterilmesi gerekmektedir.

Soru 11: Kurulacak merkezin kira bedeli uygun maliyet midir?

Kira bedeli proje süresi ile sınırlı olmak üzere uygun maliyet olup, proje uygulama süresi kadar noter onaylı kira sözleşmesinin proje sözleşme imzalama döneminde Ajansa sunulması gerekmektedir.

Soru 12: Proje hesabı proje ortağı adına açılabilir mi?

Faaliyet planında proje ortağı tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır. Proje ortağının harcamaları da uygun maliyet sayıldığından proje hesabı ortak adına açılabilir.

Soru 13: 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında muhtarlıklar uygun başvuru sahibi midir?

2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberinde uygun başvuru sahibi olarak yerel yönetimler başlığı altında büyükşehir, il ve ilçe belde belediyeleri, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri sayılmıştır. Başvuru sahipleri sayma suretiyle belirlendiği ve köy ve mahalle muhtarlıkları açıkça ifade edilmediği için program kapsamında muhtarlıklar uygun başvuru sahibi olarak değerlendirilmemektedir.

Soru 14: Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında bitkisel ürünlerin işlenmesine yönelik (örneğin konserve yapma tesisi) çok sayıda teçhizat alınması durumunda tek tek proforma almak mı yoksa benzer kalemler için gruplandırma yaparak tek bir proforma almak mı daha uygundur?

Proje kapsamında benzer kalemler için gruplandırma yapılarak tek bir proforma almak daha uygundur. Bununla birlikte gruplandırılmış kalemlerin alt kırılımlarında detaylı olarak ürünlerin özelliklerinin açıklanması gerekmektedir. Örneğin kurulacak konserve üretme tesisi makinaları ve soğuk hava deposu hattı için tek bir proforma fatura alınabilir, fakat ilgili teknik şartname ve proformada bütün cihazların detaylı özellikleri yazmalıdır. Satın alma faaliyetleri kapsamında uygulanacak ihale usulünü değiştirerek belirlenmiş parasal limitler dahilinde kalmak amacıyla, bütünlük arz eden işleri veya makine ekipmanı suni bir şekilde kısımlara ayırmaktan kaçınılmalıdır. Niteliği itibariyle teknik detayı fazla olan işler için yararlanıcı tarafından bilirkişi kullanılması uygun olabilir.

Soru 15: Belediye olarak Ajansınıza proje sunmak istiyoruz, Ajans katkı payı borcunun olması başvuru yapmamıza engel midir?

Proje başvurusu yapılması için engel değildir ancak  5449 sayılı Kanunun 19. maddesinin (d) ve (e) bendi kapsamında belirtilen Ajans katkı payları ve bunlarla ilgili diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen Belediyeler, İl Özel İdareleri ile Ticaret ve Sanayi Odaları “Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği” uyarınca, birikmiş bütün borçlarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe, değerlendirme sürecinde başarılı bulunsa bile yararlanıcı ya da ortak olarak Ajansla sözleşme imzalayamaz. Ancak bu halde başarılı proje sahibi ya da ortağının ödeme güçlüğüne ilişkin kanıtlayıcı belgelerini de içeren gerekçeli başvurusu üzerine, projenin bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına etkisinin Yönetim Kurulunca değerlendirilmesinin ardından Bakanlık onayı ile sözleşme imzalanabilir. Bu durumda dahi başvuru sahibi ya da ortağının sözleşme imzalanmadan evvel muaccel borçlarının en az %20’sini ödemiş olması şartı aranır.

Bunun dışında Kalkınma Ajanslarına olan borçların 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yapılandırılması imkânı da getirilmiştir. Ajansa katkı payı borcu olan kurumların (https://www.bebka.org.tr/duyuru/ajans-katki-payi-borclarinin-yapilandirilmasi-hakkinda-608) sayfasındaki yapılandırmaya ilişkin duyuruyu incelemeleri tavsiye edilmektedir.

Soru 16: Proje yürütme esnasında herhangi bir alım yaparken başvuruda sunulan proforma faturaların alım yapıldığı yerden satın alma yapılması zorunlu mudur?

Doğrudan temin usulü, pazarlık usulü ya da ihale usulüne göre yapılacak alımların başvuru esnasında sunulan proforma faturaların alındığı yerden yapılması zorunlu değildir.

Soru 17: Proje başarılı bulunduğunda Ajans ile başvuru sahibi arasında imzalanacak sözleşme için damga vergisi ödenmesi gerekecek midir?

Ajans ile imzalanacak olan sözleşmelerde damga vergisinden muaf olmayan yararlanıcılar, Ajansımızdan ön ödeme alabilmek için damga vergisi alındısı sunmak durumundadırlar. Damga vergisi muafiyeti bulunan kurum ve kuruluşların ise, söz konusu muafiyete ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığından alınmış özelgeyi sözleşme imzalanması aşamasında Ajansa sunması beklenmektedir. Vergi dairelerinin gecikme cezası yansıtmaması için damga vergisinin sözleşmenin imzalanmasını müteakip 15 gün içinde ödenmesi gerekmektedir. Mükellefiyetlerle ilgili tereddüt edilen hususlarda vergi dairesi başkanlıklarından, vergi dairesi başkanlığı bulunmayan illerde defterdarlıklardan bilgi talep edilebilir.