Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru

24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 ncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar gereğince, sürekli işçi kadrolarına geçirilmek üzere 14 Mart tarihinde yapılan sözlü sınava sekiz(8) aday katılmıştır.

Bu ilan adaylar için tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. 30.03.2018

 

Başvuru Sahibinin

Adı-Soyadı

Sınav

Sonucu

Filiz BAYNAL

Başarılı

Nazik BOZOLUK

Başarılı

Mesut ADIYAMAN

Başarılı

Seçkin DOĞAN

Başarılı

Neriman ADIYAMAN

Başarılı

Aziz TÜRK

Başarılı

Bahar ÇETİNKAYA

Başarılı

Sema KARADAĞ

Başarılı

 

Yukarıda isimleri yer alan işçiler hakkında, ön inceleme ve esas inceleme aşamalarında dikkate alınan husus ve kriterlere ilişkin yeni bilgi ve belgelerin ortaya çıkması ve/veya sahte, eksik bilgi/belge sunulduğunun Ajans tarafından tespit edilmesi halinde, sınav sonucunda başarılı bulunmaları, kazanılmış hak teşkil etmeyecektir. Söz konusu hususların kadroya geçirildikten sonra fark edilmesi durumunda ise iş akdi fesih edilecektir.