İç Anadolu Bölgesi’nin kuzeybatısında yer alan, ortasından Porsuk Çayıgeçen şehir, içerisinde Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nin bulunması nedeniyle bir öğrenci kenti görünümündedir. 2019 yılı ADNKS verilerine göre ilin toplam nüfusu 887.475’dir. Yüzölçümü 13.902 km², rakımı 792 m olan Eskişehir’in büyük bölümünde karasal iklim hakimdir.

İç Anadolu’nun kuzeybatı köşesinde yer alan Eskişehir ilinin topografik yapısını, Sakarya ve Porsuk havzalarındaki düzlükler ile bunları çevreleyen dağlar oluşturur. Yaklaşık %22’sini dağların oluşturduğu ilin, yeryüzü şekilleri içinde ovaların payı %26 dolayındadır. Havza düzlüklerini, kuzeyden Bozdağ-Sündiken sıradağları, batı ve güneyden ise İç Batı Anadolu eşiğinin doğu kenarında yer alan Türkmen Dağı, Yazılıkaya Yaylası ve Emirdağ kuşatır. Sarısu, Porsuk ve Yukarı Sakarya ovaları ilin en önemli ovalarıdır. Eskişehir’de Porsuk Çayı ve bunun üzerindeki Porsuk barajı, Sakarya ırmağı üzerindeki Gökçekaya ve Yenice barajları şehrin önemli su kaynaklarındandır.

Eskişehir’in adı tarihî kaynaklarda Dorylaion olarak geçmektedir. Eskişehir antik çağda da önemli yolların kavşak noktasında, ticaret merkezi olarak ün yapmış bir Frigya şehri idi. Arkeolojik araştırmalar da Eskişehir’in antik çağlardan itibaren yerleşmelere sahip olan bir merkez olduğunu ortaya koymaktadır. Tarih boyunca sırasıyla Frigya, Lidya, Roma ve Bizans hâkimiyetinde kalan şehir 11. yüzyıldan itibaren Selçuklu Devleti tarafından fethedilmiş ve Türk hâkimiyetine girmiştir. Osmanlı asırları boyunca orta ölçekli bir Anadolu şehri olan Eskişehir, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi’nin ardından gelen büyük göçler ve yine aynı dönemde inşa edilen Anadolu demiryolunun işletmeye açılmasından sonra büyümeye başlamıştır. Coğrafi konumu dolayısıyla tarihi boyunca savaşlara sahne olan Eskişehir, Milli Mücadele’de önemli bir rol oynamıştır. Eskişehir, Cumhuriyet döneminde yapılan önemli kamu yatırımlarıyla ekonomik büyüme ve kalkınmasını olduğu kadar sosyal ve kültürel gelişimini de artırmış, örnek bir Cumhuriyet şehri olmuştur.

Eskişehir ili için 2013 yılı ve 2019  yılı ihracat rakamları karşılaştırıldığında %38.82 ’likk bir artış gözlenmektedir. 2013 yılında 819 milyon $ ve 2019’da 1 milyar 137 milyon $’lık ihracat ile Türkiye’de büyük gelişme yaşayan iller arasında yer almaktadır.

2019 yılında teknoloji sınıflamasına göre imalat sanayi verileri incelendiğinde ilin toplam imalat sanayi ihracatında orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürün sınıflaması grubu payı %67,8’e ulaşmakta ve Eskişehir, Türkiye’de teknoloji yoğunluğu en yüksek olan iller arasında yer almaktadır.

Eskişehir’de 2018 yılında kişi başı GSYH rakamları 10.161$ ile Türkiye ortalamasının üzerindedir.

Ülkemizde halihazırda faaliyet gösteren Ar-Ge merkezleri sayıları ele alındığında, Mayıs  2020 sonu itibariyle, 21 Ar-Ge merkezi ile 9. sırada yer almaktadır. Mart 2019 itibariyle Eskişehir’de 2 tasarım merkezi bulunmaktadır.

Sadece Sanayisi ile değil Kültür ve Turizmde de Rekabetçi

Coğrafi konumunun yarattığı avantaj ile Eskişehir, tarih boyunca Anadolu’nun Batı kesimlere açılan kapısı olmuştur. Demiryolu ve karayollarının kavşağında olması, tarımda ve sanayideki gelişmeler ile bor, seramik, lületaşı, magnezit ve krom gibi yer altı kaynaklarının zenginliği, Eskişehir’i ekonomi, sanayi ve ticaret bakımdan önemli bir merkez haline getirmiştir. Eskişehir’in son yıllarda ekonomik hayatının dinamizminde hiç şüphesiz en önemli pay gelişen sanayiinindir. Şehir nüfusunun, kırsal nüfusa göre süratle büyümesi, yetişmiş işgücü varlığı, pazarlara yakınlığı, enerji ve hammadde kaynaklarının uygunluğu, sanayi için gerekli alt yapı yatırımlarının yeterli oluşu, bölge sanayiinin giderek gelişmesini sağlamıştır. Eskişehir’de son yıllarda sanayiinin gelişimi ile birlikte sosyo-ekonomik yaşam da hızlı bir gelişme göstermiştir.
Ajansımızın hazırladığı illerin gelişmişlik düzeyleri çalışmasında yer alan sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksinde 2017 yılında tüm iller arasında 7. sırada yer almıştır.

Kent ve yaşam kalitesi en yüksek illerden biri olan Eskişehir, modern ve düzenli şehirleşmesi ile diğer Anadolu kentlerine örnek oluşturmaktadır. Eskişehir sosyal ve kültürel altyapısı ile de diğer Anadolu kentlerinden ayrılan bir yapıya sahiptir. Her yıl Eskişehir’de klasik müzik, tiyatro, caz gibi sanatın her alanından etkinliklerin yer aldığı Uluslararası Eskişehir Festivali ile Uluslararası Sinema Günleri organize edilmektedir.

Antik Frig kalıntıları, Yazılıkaya anıtları ve diğer arkeolojik eserlerin yanısıra, Selçuklu ve Osmanlı eserleri ve müzeleriyle Eskişehir zengin bir tarihî ve kültürel birikime sahiptir. Ayrıca doğal zenginlikleri olan kaplıcaları, mağaraları ve mesire yerleriyle de önemli bir turizm potansiyeli barındırmaktadır. Kültürel zenginliklerle dolu Eskişehir ili 03.05.2012 tarih ve 6303 sayılı kanun ile 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti kabul edilmiştir.