İl yatırım ortamı konusunda neler yapılmaktadır?

Bursa, Eskişehir ve Bilecik Yatırım Destek Ofisleri, bulundukları illerin yatırım ortamını ortaya koymak ve yatırımcılara sunmak üzere yatırım ortamına ilişkin güncel bilgi ve belge oluşturmak üzere çalışmalar yürütmektedir.

27 Ağustos 2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği’nin 6.maddesi uyarınca aşağıdaki görev ve yetkiler Yatırım Destek Ofisine verilmiştir:

a) İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor ve strateji çalışmaları yapmak/yaptırmak,

b) İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin envanter çalışmaları yürütmek,

c) Bilgilendirme ve raporlama çalışmaları yapmak.

Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği’ne 8.maddesine göre; Kalkınma Ajansları, Yatırım Destek Ofisleri koordinasyonunda, bölge planı ile Ulusal Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisini göz önünde bulundurarak ve Bakanlık başta olmak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak, bölge planı dönemi ile uyumlu olacak şekilde, il düzeyinde İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisini hazırlamak veya hazırlatmak ve uygulanmasını gözetmekle de görevlidir. İller bazında hazırlanan İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri, il yatırım ortamını ortaya koyduğu gibi, strateji belgesine bağlı hazırlanan İl Yatırım Destek ve Tanıtım Eylem Planları yatırım ortamına ilişkin il bazında ele alınacak eylemleri içermektedir.

Bursa yatırım ortamına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Eskişehir yatırım ortamına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bilecik yatırım ortamına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.