Organizasyon Hizmet Satın Alım İhalesi İlanı

Organizasyon Hizmet Satın Alım İhalesi İlanı

İHALE İLANI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

İNOVASYON VE TASARIM BULUŞMALARI “TÜRKİYE TEKSTİL ve KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE 10. ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI ZİRVESİ” ve “3. ULUSLARARASI LİF VE POLİMER ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU” ORGANİZASYONU İÇİN HİZMET SATIN ALIMI İHALESİ işi Herkese Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

  1. Ajansın İrtibat Bilgileri

a) Adres: Altınova mah. İstanbul cad. 4.Km Buttim İş Merkezi Buttim Plaza Kat 6 Osmangazi/BURSA

b) Telefon ve faks numarası: Tel: 0 224 211 13 27 Faks: 0 224 211 13 29

c) Elektronik posta adresi : bebka@bebka.org.tr

  1. İhale Konusu İşin;

a) Niteliği, Türü ve Miktarı: Mart ayı içinde gerçekleşecek organizasyon için hizmet satın alımı, detaylar şartnamede açıklanmıştır.

b) Yapılacağı Yer: Başta Bursa olmak üzere teknik şartnamede belirtilen yerler.

c) Süresi: İşe başlama tarihi sözleşme imzalama tarihidir. İhale kapsamındaki işlerin tamamı 2017 Nisan ayı içinde tamamlanmak üzere teknik şartnamede belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecektir.

3- İhalenin;

a) Usulü: Herkese Açık İhale Usulü

b) Yapılacağı Yer: Altınova mah. İstanbul cad. 4.Km Buttim İş Merkezi Buttim Plaza Kat 6 Osmangazi/BURSA

c) Tarih ve saati: 05/02/2018  Pazartesi günü saat: 15:00

d) Ajansın Banka Hesap No’su: Halkbank Bursa/Gazcılar Şubesi IBAN:TR550001200929500005000029 IBAN.

4-İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

c) Yasaklı olunmadığına dair yazılı taahhütname

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

e) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

f) Şekli ve içeriği ihale dosyasında belirtilmiş olan teklif mektubu

g) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat tutarının Ajansın ilgili banka hesabına yatırıldığını gösteren dekont

h) Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler (Daha önce benzer nitelik, içerik ve teklif bedelinin %70’i büyüklüğünde  etkinlik/kongre/organizasyon yapmış olduğunu tevsik edici belgeler olmak üzere şartnamede belirtilmiştir.)

i) Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, e-posta ve varsa faks numarası bilgileri

j) Teknik şartnamede belirtilen iş kısımlarının hangi bölümlerinin hangi personel tarafından yapılacağının belirtilmesi, işi koordine edecek personele ilişkin özgeçmişler.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6– İhale şartnameleri, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının internet sitesinde (www.bebka.org.tr) görülebilir. Ancak, ihaleye teklif vermek için doküman bedeli olarak belirlenen 250,00 TL’nin Ajansın banka hesabına yatırılması ve dekontun Ajansa ibraz edilmesi gerekmektedir.

7- Teklifler, 05/02/2018 Pazartesi günü saat 15:00‘e kadar elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.

8- İstekliler tekliflerini birim fiyatlarını da gösteren birim fiyat teklif cetvelini doldurmak suretiyle vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale bırakılan istekli ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

9- İstekliler teklif ettikleri bedelin en az %3’üne tekabül eden tutarda geçici teminat vereceklerdir. (Teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren en az 30 ihale gününden itibaren en az 75 gün süreli)

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

11– Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin kısmen veya tamamen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

İdare şartname için tıklayınız
Teknik şartname için tıklayınız
Sözleşme tasarısı için tıklayınız
Standart formlar için tıklayınız
Birim fiyat cetveli için tıklayınız