Sözleşmeli Personel Hizmet Alımı ilanı

Sözleşmeli Personel Hizmet Alımı ilanı

İHALE İLANI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

“TEMİZLİK, DANIŞMA/SANTRAL/HABERLEŞME, YÖNETİCİ ASİSTANI, BÜRO VE ŞOFÖRLÜK HİZMETLERİNİN TEDARİĞİNE YÖNELİK HİZMET ALIMI” işi Herkese Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

 

  1. Ajansın İrtibat Bilgileri

a) Adres: Altınova Mah. İstanbul Cad. 424/4 Buttim İş Merkezi Buttim Plaza Kat 6 16250 Osmangazi/Bursa Türkiye

b) Telefon ve faks numarası: Tel: 0 224 211 13 27 Faks: 0 224 211 13 29

c) Elektronik posta adresi : bebka@bebka.org.tr

  1. İhale Konusu İşin;

a) Niteliği, Türü ve Miktarı: TEMİZLİK, DANIŞMA/SANTRAL/HABERLEŞME, YÖNETİCİ ASİSTANI, BÜRO VE ŞOFÖRLÜK HİZMETLERİNİN TEDARİĞİNE YÖNELİK HİZMET ALIMI İŞİ, 2018 yılı boyunca toplam 8 kişilik hizmet alımı

b) Yapılacağı Yer: Bursa, Eskişehir, Bilecik Ajans ofislerinde (Teknik şartnamede belirtilmiştir.)

c) Süresi: İşe başlama tarihi sözleşme imzalama tarihidir. İş, 01.01.2018-31.12.2018 dönemini kapsamaktadır.

3- İhalenin;

a) Usulü: Herkese Açık İhale Usulü

b) Yapılacağı Yer: Altınova Mah. İstanbul Cad. 424/4 Buttim İş Merkezi Buttim Plaza Kat 6 16250 Osmangazi/BURSA

c) Tarih ve saati: 24.11.2017 Cuma günü Saat: 15:00

d)Ajansın Banka Hesap No’su: Halkbank Bursa/Gazcılar Şubesi nezdindeki TR550001200929500005000029 IBAN.

4-İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

c) Yasaklı olunmadığına dair yazılı taahhütname

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği belirlenen is ortaklığı beyannamesi

f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

g) Şekli ve içeriği ihale dosyasında belirtilmiş olan teklif mektubu

h) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat tutarının Ajansın ilgili banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuz

i) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname (varsa)

j) Diğer belgeler (iş bitirme belgesi, kalite belgesi, bilanço/gelir tablosu gibi-İdari şartnamede belirtilmiştir)

k) Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, e-posta ve varsa faks numarası bilgileri

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6– İhale dokümanı Altınova Mah. İstanbul Cad. 424/4 Buttim İş Merkezi Buttim Plaza Kat 6 16250 Osmangazi/Bursa adresinde ve Ajans www.bebka.org.tr web sayfasında görülebilir ve 150,00-TL Ajansın banka hesabına yatırılıp dekontu ibraz edilerek aynı adresten veya elektronik posta yoluyla temin edilebilir.

7- Teklifler, 24.11.2017, saat 15:00’e kadar elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.

8- İstekliler tekliflerini aylık birim fiyatlarını da gösteren birim fiyat teklif cetvelini doldurmak suretiyle kişi bazlı ve toplam yıllık tutar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale bırakılan istekli ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam yıllık bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

9- İstekliler teklif ettikleri bedelin en az %3’üne tekabül eden tutarda geçici teminat vereceklerdir. (Teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren en az 30 gün süreli)

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

11– Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin kısmen veya tamamen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

İdari şartname için tıklayınız
Teknik şartname için tıklayınız
Sözleşme tasarısı için tıklayınız