Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav İlanı

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav İlanı

24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 ncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar gereğince, sürekli işçi olarak kadroya geçirilmek üzere Ajansımızda başvuruda bulunan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen kişiler, aşağıda belirtilen yer ve saatte sözlü sınava alınacaktır. İlgili usul esaslar gereği bu ilan tebliğ yerine geçmekte olup ilgililere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

Adı-Soyadı

Sınav tarih ve saati

Sınav yeri

Filiz Avcı

 

 

14 Mart 2018, saat:9:30

 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Bursa Merkez Ofis

 

Nazik Bozoluk

Mesut Adıyaman

Seçkin Doğan

Neriman Adıyaman

Aziz Türk

Bahar Çetinkaya

14 Mart 2018, saat:11:00

Sema Karadağ

               

Yukarıda isimleri yer alan işçiler hakkında, ön inceleme ve esas inceleme aşamalarında dikkate alınan husus ve kriterlere ilişkin yeni bilgi ve belgelerin ortaya çıkması ve/veya sahte, eksik bilgi/belge sunulduğunun Ajans tarafından tespit edilmesi halinde, sınav ilanı ve sınav sonucunda başarılı bulunmaları, kazanılmış hak teşkil etmeyecektir. Bu durumda yapılan sınav iptal edilecek ve bu kişiler sürekli işçi kadrosuna geçirilmeyecektir. Söz konusu hususların kadroya geçirildikten sonra fark edilmesi durumunda ise iş akdi fesih edilecektir.