Sürekli İşçi Kadrosuna Başvuruları Kabul Edilen Alt İşveren İşçilerine İlişkin Duyuru

Sürekli İşçi Kadrosuna Başvuruları Kabul Edilen Alt İşveren İşçilerine İlişkin Duyuru

24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 ncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar gereğince, sürekli işçi olarak kadroya geçirilmek üzere Ajansımızda başvuruda bulunan ve aşağıdaki tabloda isim ve görevleri belirtilen işçilerin, Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ön inceleme ve esas inceleme neticesinde kadroya geçirilmesine engel olmadığı değerlendirilmiş ve başvurular kabul edilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde başvurusu reddedilen işçi bulunmamaktadır.

 

İşçinin Adı Soyadı

İnceleme Sonucu

Filiz Avcı

Kabul edildi

Nazik Bozoluk

Kabul edildi

Bahar Çetinkaya

Kabul edildi

Sema Karadağ

Kabul edildi

Mesut Adıyaman

Kabul edildi

Seçkin Doğan

Kabul edildi

Neriman Adıyaman

Kabul edildi

Aziz Türk

Kabul edildi

                                   

İlgililer, Tespit Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeye, üç gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz, Tespit komisyonu tarafından yedi gün içerisinde değerlendirilecek olup, bu değerlendirme neticesinde verilen karar kesindir. Yukarıda isimleri yer alan işçiler sınava girmeye hak kazanmış olup, listenin kesinleşmesini müteakip sınav yeri ve zamanı Ajans internet sitesinde ilan edilecektir.

Yukarıda isimleri yer alan işçiler hakkında, ön inceleme ve esas inceleme aşamalarında dikkate alınan husus ve kriterlere ilişkin yeni bilgi ve belgelerin ortaya çıkması ve/veya sahte, eksik bilgi/belge sunulduğunun Ajans tarafından tespit edilmesi halinde, sınav ilanı ve sınav sonucunda başarılı bulunmaları, kazanılmış hak teşkil etmeyecektir. Bu durumda yapılan sınav iptal edilecek ve bu kişiler sürekli işçi kadrosuna geçirilmeyecektir. Söz konusu hususların kadroya geçirildikten sonra fark edilmesi durumunda ise iş akdi fesih edilecektir.

İlanen duyurulur.