BÖLGEMİZ

TR41 Bölgesi

Bölgede toplam okuryazarlık oranı 2018 yılı itibariyle %97,8’dir. Net ilköğretim okullaşma oranı ve net ortaöğretim okullaşma oranı  bölgede  ülke ortalamasının üstündedir. Eskişehir’de üç devlet üniversitesi, Bursa’da iki devlet Bilecik’te bir devlet üniversitesi olmak üzere altı üniversite bulunmaktadır. Özellikle Anadolu Üniversitesi ülke çapında açık öğretim ihtiyacını karşılayan öncü bir kurumdur.

İç Anadolu Bölgesi ile Marmara Bölgesi’ni birbirine bağlayan TR41 Bölgesi Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinden oluşmaktadır. Bölgenin yüzölçümü 29.095 km2 (göl dahil) ile Türkiye yüzölçümünün %3,7’sine karşılık gelmektedir. 2019 yılı itibariyle üç il toplam 4.163.022 nüfusa sahiptir. Bölgenin 2018-2019 yıllık nüfus artış hızı ‰ 17,9, 2019  yılı nüfus yoğunluğu 146 kişi/km2dir, bu değerler Türkiye ortalamalarının üzerindedir. Ortalama hane halkı büyüklüğü ise Bursa’nın 3,3, Eskişehir’in 2,7 ve Bilecik’in 3 olarak Türkiye ortalamasının altındadır.

Ekonominin Kalbi

2019 yılında TR41 Bölgesi işsizlik oranı %11,2  ile %13,7 olan Türkiye oranının altındadır. 2019 yılında işgücüne katılım oranı erkeklerde %69,6, kadınlarda %33,1 olarak gerçekleşmiştir.

TR41 Bölgesi sanayide özellikle tekstil ve hazır giyim, otomotiv, gıda, makine, elektrikli teçhizat ve seramik sektörleri ile ön plana çıkmaktadır. Ayrıca kimya, mobilya, madencilik ve metal sanayi gibi birçok sektörde de Türkiye’nin önemli imalatçıları bölgede mevcuttur. Dış Ticaret Müsteşarlığı öncülüğünde yapılan “Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında istihdama dayalı kümelenme analizleri bölge için benzer sektörleri ön plana çıkarmıştır. Bu kapsamda Eskişehir-Bilecik-Kütahya (EBK) Seramik İş Kümesi pilot kümeler içinde ilk tüzel kişiliğe sahip küme olmuştur. Bununla beraber raylı sistemler, savunma ve havacılık, mobilya ve tekstil gibi alanlarda yürütülen URGE projeleri ile önemli bir kümelenme potansiyeli oluşturulmuştur.

Bölgede toplam 26 Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Küçük sanayi siteleri bölgede yoğundur ve Türkiye geneline paralel olarak işletmelerin büyük çoğunluğunu KOBİ’ler oluşturmaktadır.

TR41 Bölgesi dış ticaret fazlası ile ülke ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır. 2019 yılı ihracatı 12,1 milyar dolar, ithalatı ise 8,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaretin tamamına yakını Bursa’dan yapılmaktadır. Bölgenin ihracatında sırasıyla Almanya, İtalya ve Fransa başı çekmektedir. Otomotiv, tekstil-hazır giyim, gıda, ana metal sanayi, çimento ve toprak ürünleri, kimya-plastik sektörü en önemli ihracat kalemlerindendir. İhracat ve istihdam açısından önem arz eden uluslararası doğrudan yatırımlarda özellikle Bursa iyi bir konumdadır, Bilecik ve Eskişehir de ciddi bir potansiyele sahiptir.

Lojistik Kavşak Noktası

Bursa ili denizyolu ve karayolu taşımacılığında gelişmiş iken, Eskişehir ile Bilecik’te karayolu ve demiryolu taşımacılığından söz etmek mümkündür. Bölge lojistiğinde en önemli problem, üretim yerlerinden deniz, demiryolu ve havayolu terminallerine erişim zorluklarıdır. Bölge illerinden Bilecik ilinde ülkemizde bulunan için TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları) tarafından kurulmuş 16 lojistik merkezden biri olan Bilecik/Bozüyük lojistik merkezi mevcuttur. Son yıllarda bölge demiryolu uzunluğunda ciddi bir artış yaşanmış, bölgede 2017 yılı itibariyle 811 km demiryolu bulunmaktadır. Bölgede TCDD tarafından Eskişehir-Ankara arası YHT (Yüksek Hızlı Tren) seferleri düzenlenmekte, Bursa-Ankara ulaşımı için de tren-otobüs kombine yolcu taşımacılığı yürütülmektedir. YHT projesinin Bursa bağlantısının 45 km’lik Bilecik-Yenişehir ve 80 km’lik Yenişehir-Bursa olarak iki etapta çalışılması planlanmaktadır. Ayrıca, Bandırma-Bursa-Osmaneli demiryolu projesi bölge için önemli demiryolu projeleri arasındadır. Gebze Körfez geçişi, Bursa-İzmir otoyolu projesi lojistik sektörünü olumlu etkileyecek projelerdir. Bölge deniz taşımacılığı Bursa’daki Gemlik limanı üzerinden sağlanmaktadır. Ayrıca, Eskişehir’de Eskişehir Hasan Polatkan ve Bursa’da Bursa Yenişehir Havalimanı olmak üzere iki havalimanı bulunmaktadır.

TR41 Bölgesi tarih ve kültür mirası ile birlikte doğal zenginlikleri açısından çeşitlilik göstermektedir. Bölge Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulduğu yerdir. Frigya-Roma-Bizans kültür ve medeniyeti açısından da önemli arkeolojik kalıntılar bulunmaktadır. Bölgede kış, termal-sağlık, tarih-kültür, inanç, fuar-kongre, doğa, hava sporları, oto safari, av, kıyı turizmi imkanları vardır. Aynı zamanda yat turizmi, golf turizmi, spor, gastronomi, alışveriş, akarsu (rafting) turizmi için de potansiyel olup bunların değerlendirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Turistlerin geceleme sürelerinin ülke ortalamasının altında kalması ve konaklama tesis doluluk oranlarının düşüklüğü verimlilik ve tanıtım gibi sorunların varlığını göstermektedir.

Bölgenin öncelikli çevre sorunu su kirliliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, atık hizmeti verilen nüfusun toplam nüfus içindeki oranına, kanalizasyon hizmeti verilen nüfusun belediye nüfusu içindeki oranı gibi çevresel göstergelere bakıldığında, TR41 bölgesi oranı ülke ortalamasının üzerindedir. Çevreye ilişkin katı atık ayırma, geri dönüşüm ve sağlıklı çöp depolama tesis inşaatları önem kazanmaktadır. Jeotermal, rüzgar, güneş, hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı çevre kirliğini azaltmada ve elektrik üretimi doğalgaz bağımlılığını düşürmede önem kazanmaktadır. Bu kapsamda Eskişehir ilinde hidroelektrik potansiyelinin değerlendirilmesi amaçlı enerji sektörü yatırımları ön plandadır. Bölge tabii kaynaklar açısından da zengindir. Özellikle Bilecik’te mermer, Eskişehir’de Lületaşı ve bor, Bursa Uludağ’da volfram bölgenin öne çıkan yer altı zenginliklerindendir. Madenlerin işlenerek katma değer yaratılması, linyit sahalarının termik santrallerle yerinde değerlendirilmesi, bor gibi stratejik madenlerde alternatif ürün çalışmalarının yürütülmesi bu konudaki önceliklerdendir.