2022/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda hazırlanan 2024-2028 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı, BEBKA koordinasyonunda katılımcı bir süreçle, yenilikçi ve stratejik yaklaşımla titiz bir çalışma ile oluşturulmuştur. Bölge için belirlenen vizyon, stratejik öncelikler, hedefler ve tedbir/program/proje önerilerinin üzerinde durulduğu bölge planının amacı bölgesel kalkınmaya hizmet eden çalışmaları koordine ederek bölgesel gelişmeyi yönlendirmektir.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Bölge Planı Hazırlık Kılavuzu ve ekinde yer alan mevcut durum analizleri listesinin Kalkınma Ajanslarına gönderilmesiyle birlikte Bölge Planı Hazırlık Süreci resmi olarak başlatılmıştır. Kılavuz temel alınarak bölgenin mevcut durumunu ortaya koymak amacıyla, açık kaynaklardan derlenen bilgiler ile resmi yazıyla ilgili kurumlardan temin edilen veriler ışığında, mevcut durum analizi raporu hazırlanmıştır. Katılımcılığı üst düzeye çıkarmak amacıyla 27 Eylül 2022’de Eskişehir, 4 Ekim 2022’de Bilecik ve 6 Ekim 2022’de Bursa’da il çalıştayları düzenlenmiştir.

Kamu, özel sektör, sivil toplum ve üniversite temsilcilerinin davet edildiği çalıştaylarda mevcut durum analizlerinin özet sunumları katılımcılar ile paylaşılmış ve illerin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehditler, oluşturulan altı tematik masada ele alınmıştır. Çalıştayların devamında ise bölge vizyonuna katkı sunacak kelime önerileri derlenmiş, katılımcılardan bulundukları masanın temasına göre hedef, performans göstergesi ve tedbir/program/proje önerileri alınmıştır

 

Çalıştaylarda elde edilen verilerin raporlanmasının ardından, sunulan önerilerin de dikkate alınmasıyla vizyon cümlesi belirlenmiş, mevcut durum analizlerinin özet ve sentez değerlendirmeleri hazırlanmış, stratejik öncelikler netleştirilmiş, bölgenin topyekûn kalkınması adına hedefler belirlenmiş ve her bir hedefin hayata geçirilmesine hizmet edecek tedbir, program ve proje önerileri geliştirilmiştir. Geliştirilen öneriler, bölgede yer alan 39 ilçede kaymakamlar, belediye başkanları, ziraat odası başkanları, organize sanayi bölge müdürleri ve kurum yöneticileri ile görüşülmüş, öneri ve görüşleri derlenmiştir. Belirlenen program ve proje önerileri dikkate alınarak proje/program künyeleri hazırlanmış, mekânsal gelişme şeması oluşturulmuştur

Hazırlanan Bölge Planı ile; küresel gelişmeler, eğilimler ve yapılan katılım esaslı çalışmalar çerçevesinde, ulusal üst ölçekli planlarla uyumlu stratejik öncelik ve hedefler önümüzdeki 5 yıl için ortaya koyulmuştur.

Bu kapsamda TR41 Bölgesinin 2028 yılı için vizyonu: “Nitelikli iş gücü ve sektörel çeşitliliği ile kentte ve kırda katma değer üreten, ulaşım altyapısı gelişmiş, afetlere ve krizlere dayanıklı, yaşanabilir, yeşil ve dijital dönüşümde proaktif yenilik ve girişimcilik merkezi olan TR41 Bölgesi” olarak belirlenmiştir.

Belirlenen vizyona erişilmesini sağlayacak üç stratejik öncelik:

  1. Proaktif Yeşil ve Dijital Dönüşümün Sağlanması & Girişimcilik Ekosisteminin Güçlendirilmesi
  2. Altyapının ve Ulaşım Bağlantılarının Geliştirilmesi & Dengeli Mekânsal Gelişme ve Ekonomik Büyümenin Sağlanması
  3. İnsani Gelişmişlik ve Toplumsal Hizmetlere Kapsayıcı Erişimin Sağlanması

 

Taslak 2024-2028 Bölge Planına ulaşmak için tıklayınız