ORGANİZASYON

ORGANİZASYON YAPISI

Ajans, Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofislerinden müteşekkildir. Kalkınma Kurulu danışma organı, Yönetim Kurulu karar organı, Genel Sekreterlik icra organıdır. BEBKA kurumsal yapılanmasını tamamlayarak Ocak 2011 itibariyle çalışma birimlerini oluşturmuştur. Eskişehir, Bilecik ve Bursa illerinde yatırım destek ofisleri kurulmuş, ilgili uzman personelin atamaları yapılmıştır. BEBKA idari yapılanması aşağıda yer almaktadır.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu ajansın karar organıdır ve ilgili kanun gereği aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

Bölge illerinin valileri, Bölge illerinin belediye başkanları, Bölge illerinin il genel meclisi başkanları, Bölge illerinin ticaret ve sanayi odası başkanları

Başkan Bilecik Valisi Şefik AYGÖL

Bursa Valisi Mahmut DEMİRTAŞ

Eskişehir Valisi Hüseyin AKSOY

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek MIZRAK SUBAŞI

Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman YILMAZ

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim BURKAY

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin KESİKBAŞ

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin GÜLER

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet ERGÜN

BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki DURAK

GENEL SEKRETERLİK

Genel Sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel Sekreterliğe bağlı çalışma birimleri ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri Genel Sekreterdir. Genel Sekreter görevlerinde yönetim kuruluna karşı sorumludur.

Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri

  • Yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
  • Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.
  • Ajans gelirlerini toplamak, 4. maddeye göre belirlenecek usul ve esaslar ile bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak.

  • Yönetim kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek.
  • Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak.
  • Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek.

  • Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek.
  • Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak.
  • Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek.
  • Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak.

GENEL SEKRETERLİK

Prof. Dr. M. Zeki Durak

BEBKA Genel Sekreteri

Eskişehir’de dünyaya gelen Prof. Dr. M. Zeki Durak, ilk, orta ve lise öğrenimini Eskişehir’de tamamladıktan sonra 2003 yılında Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubuna (BAYG) destekli bir projeyi tamamlamış ve 2003 yılındaki bu proje çalışmalarının devamında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en iyi üniversitelerinden biri olan Cornell Üniversitesi’ne misafir araştırmacı olarak davet edilmiştir. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını da Cornell Üniversitesi’nden kazandığı burs ile tamamlamıştır. Doktora eğitimi sonrası Amerika’da çeşitli firmalarda danışman olarak çalışmıştır. 2012 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nün kurucuları arasında yer almak için Türkiye’ye dönmüş ve bölümün kurulmasında aktif rol oynamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri arasında toplam bütçe ve sayıda En Fazla Proje Yapan Akademisyen Ödülü dahil birçok ulusal ve uluslararası ödül olan Dr. Durak’ın aynı zamanda gıda, biyoteknoloji, biyosensörler ve nanoteknoloji alanlarında çok sayıda akademik yayını ve çalışması bulunmaktadır. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevine atanan M. Zeki Durak, evli ve iki çocuk babasıdır.

GENEL SEKRETERLİĞE BAĞLI BİRİMLER

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Biriminin (PPKB) Görevleri

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi(PPKB) bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapılması, yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörel bazda plan ve programlar hazırlanması, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmasından sorumludur.

Program Yönetimi Biriminin (PYB) Görevleri

Program Yönetim Birimi (PYB), PPKB tarafından hazırlanan bölge planı ve programlarına göre oluşturulacak destek programlarının yönetiminden sorumlu birimdir. PYB, tüm destekler kapsamında, başvuruların alınmasından, destek almaya hak kazanan projelerin/faaliyetlerin belirlenmesi ve başvuru sahipleri ile sözleşmelerin imzalanmasına kadar olan sürecin uygulanmasından sorumludur.

İzleme ve Değerlendirme Biriminin (İDB) Görevleri

İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB), Ajans tarafından hazırlanan plan ve programların ve desteklenen projelerin izleme ve değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgilerin toplanması, analizi, bildirimi ve kullanılması hususunda çalışmalar yapar. Destekleme faaliyetlerinin verimlilik, etkinlik, yaratılan etki ve sürdürülebilirliğinin düzenli aralıklarla takip edilmesini sağlar. Bu nedenle destek programları çerçevesinde başarılı olup, sözleşmesi imzalanan projelerin uygulanması, izlenmesi, yasa ve usullere uygunluğunun kontrolü, yararlanıcının sorunları ve ihtiyaçları ile yakından ilgilenir.

Mali ve İdari İşler Biriminin (MİB) Görevleri

Mali ve İdari işler Birimi(MİB,) Muhasebe, Bütçe, Satınalma, İnsan Kaynakları, Hukuk, Arşiv ,Yönetici Asistanı ve Bilgi İşlem fonksiyonlarının bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Ajansın mali ve idari konulardaki iş ve işlemlerini yerine getirir.

Yatırım Destek Ofislerinin Görevleri

Bursa, Eskişehir Bilecik Yatırım Destek Ofisleri iş ve yatırım ortamının yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtımı, potansiyel yatırımcılara yatırım süreçlerinde destek olunması görevlerini yerine getirir. Ayrıca yatırımlarda devlet destekleri ile ilgili teşvik süreçlerinde yönetmeliklerle yatırım destek ofislerine verilen görevleri yaparlar.

Hukuk Müşavirliğinden Sorumlu Uzman Personelin Görevleri

Hukuk Müşavirliğinden Sorumlu Uzman Personel Ajans tarafından düzenlenen ya da Ajansın tarafı olduğu sözleşme, yönerge, protokol gibi metinleri incelemek ve bu dokümanların ilgili mevzuat hükümlerine uygunluklarını denetlemek, Ajansın hukuki sürece intikal eden dosyalarının hukuki sürecini, Ajans’ın taraf olduğu dava, icra ve diğer hukuki süreçleri takipleri takip etmek, Genel Sekreter ya da diğer birimlerce talep edilen konular ile ilgili hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemlerle ilgili olarak ya da kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında görüş bildirmek ile sorumludur.