KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (“Ajans”) olarak kişisel verilerin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasının sağlanması ve gizliliğinizi korumak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu sorumluluğumuzun farkındalığı ile 6698 s.k. kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz.

1) Veri Sorumlusu ve Temsilcisinin Kimliği
Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

2) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Toplanan kişisel verileriniz, mevzuat tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

• Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın yürüttüğü faaliyetlerin mevzuata ve Ajans politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Ajans’ımızın iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
• Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın kısa, orta ve uzun vadede politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
• Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ile iş ilişkisi içerisinde olunan ilgili kişilerin ticari, teknik, hukuki emniyetinin sağlanması ve işbu gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlanması;
• Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın bölgesel itibarı ve oluşturduğu güvenin korunması;
• Resmi kurumlarca ilgili mevzuat kapsamında öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi;
• Ajansımızın iş, plan stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla; yürütülen finans operasyonları, iletişim, sosyal sorumluluk aktiviteleri, yatırımların izlenmesi ve yatırım ortamının tanıtılması, Devlet yardımlarına ilişkin olarak mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerin yapılması;
• Resmi makamlardan ya da ilgili kişilerden gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi, yanıtlanması;
• İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi;
• KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.
• Faaliyetlerimiz kapsamında gerekli iş ve bilgilerin işlenmesi amacı ile verileriniz otomatik karar verme kapsamında sınıflandırılabilmektedir. Bu durum oluşturulacak raporlar ve ilgili kuruluşlara sunulacak belgeler için zorunluluk arz edebilmektedir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi yasal faaliyetler ve sözleşme gereği zorunluluk olup, verilerinizin sağlanmaması durumunda Ajans ile iş ilişkisi olan gerçek/tüzel kişilerin faaliyetin yürütülmesi, mevzuat kapsamında gerekli olan bildirimler ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, insan kaynakları faaliyetlerinin icrasının sağlanması, hukuki-teknik-ticari emniyetin sağlanması imkânsız hale gelecektir.

3) Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği/Yurt dışına Aktarım
Kişisel veriler, yukarıda sayılı olan amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile KVKK m.8 kapsamında, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından aşağıda yer alan kişilere aktarılmaktadır:
• Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın iş ortakları ve iştirakleri,
• Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu ve ilgili diğer kanun ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve kurumlar,
• Kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara, idari ve yasal merciler ve özel mevzuatların emrettiği kurum, kuruluş, kişi ve firmalar ile;
• Ürün ve hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek ve tüzel kişilere,
Aktarılması halinde, yine aktarılacak yurtiçi kurum ve/veya işletmenin de KVKK uyumluluğu ve veri güvenliğinin bulunup bulunmadığı sorulmak sureti ile aktarılacaktır.
Kanun’un 9. maddesine göre, yurt dışına kişisel verilerinizin aktarımı;
İlgili kişinin açık rızasının bulunması veya
• Yeterli korumanın bulunduğu ülkelere (Kurul tarafından güvenli kabul edilen ülkeler) kişisel veri aktarımında, Kanun’da belirtilen hallerin varlığı, (Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası ile 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlar),
• Yeterli korumanın bulunmadığı ülkelere kişisel veri aktarımında, Kanun’da belirtilen hallerin varlığı durumunda (Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası ile 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlar) yeterli korumanın yazılı olarak taahhüt edilmesi ve Kurul’un izninin bulunması,
durumlarında gerçekleşebilir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu güvenli kabul edilen ülkeleri ilan edecektir.

4) Kişilerin Verilen Toplanma Yönetimi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Ajans’ımız tarafından farklı kanallarla (sözlü, yazılı, elektronik ortam) mevzuata ve Ajans politikalarına uyumun sağlanması, sözleşmelerin ifa edilmesi, kanunun açıkça öngörmesi, Ajansın meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5) Kişisel Verilerin Saklanacağı Süre
Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir. Azami süre belirlenirken aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmaktadır:
• İlgili veri kategorisinin işlenme amacı kapsamında veri sorumlusunun faaliyet gösterdiği sektörde genel teamül gereği kabul edilen süre,
• İlgili veri kategorisinde yer alan kişisel verinin işlenmesini gerekli kılan ve ilgili kişiyle tesis edilen hukuki ilişkinin devam edeceği süre,
• İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak veri sorumlusunun elde edeceği meşru menfaatin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak geçerli olacağı süre,
• İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak saklanmasının yaratacağı risk, maliyet ve sorumlulukların hukuken devam edeceği süre,
• Belirlenecek azami sürenin ilgili veri kategorisinin doğru ve gerektiğinde güncel tutulmasına elverişli olup olmadığı,
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü gereği ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel verileri saklamak zorunda olduğu süre,
• Veri sorumlusu tarafından, ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel veriye bağlı bir hakkın ileri sürülmesi için belirlenen zamanaşımı süresi.

6) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.bebka.org.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’na iletmeniz durumunda Ajansımız talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptirler.
Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir. Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.
Uluslararası mevzuat kapsamında da ilgili kişinin yukarıda sayılan hakları dışında; kişisel verilerinin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme ve kişisel verilerin işlenmesi veya aktarılmasına ilişkin rızasını geri çekme hakkı da mevcuttur.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.bebka.org.tr internet adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.