2012 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

2012 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik Bölgesinde yerel ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına destek sağlamak amacıyla 02.05.2012 tarihi itibarıyla toplam 700.000 TL bütçeli “2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı”nı başlatmıştır.

20 Eylül 2012 tarihinden 12 Kasım 2012 tarihine kadar teslim alınan projelerden, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca değerlendirme süreci tamamlanan ve Yönetim Kurulu onayı ile destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir. Buna göre, 10 Ekim 2012 tarihinden 12 Kasım 2012 tarihine kadar teslim alınan projelerden destek almaya hak kazanan proje aşağıda belirtilmiştir:

Başarılı proje Bilgileri:

Başvuru Kodu Başvuru Sahibi Kurum Proje Adı
TR41-12-DFD-031 ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş Metal Makine Sanayi AR-Ge Kapasite Tespiti ve Geliştirilmesi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan tüm başvuru sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılacaktır. Doğrudan Faaliyet Desteği almaya hak kazanan başvuru sahibi ile bildirimin eline ulaştığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde sözleşme imzalanacak ve projenin uygulama ve izleme süreci başlayacaktır. Başvuru sahibinin bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde destek kararı iptal edilecektir.

Destek almaya hak kazanan başvuru sahibi ile yapılacak sözleşme için istenen evrak listesi aşağıda sunulmaktadır.

Programın Başvuru Rehberi ile Başvuru Formu ve ek dosyaları Ajans internet sitesinde Destekler menüsünde BEBKA Destekleri – Açık Destek Programları başlığı altında yer almaktadır. Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 30 Kasım 2012 tarihine kadar açık kalacak ve başvurular geldikçe değerlendirilecektir. Kullanılabilir bütçe tamamlandığında bu durum ilan edilerek yeni başvuru alınmayacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Sözleşme İmzalayacak Başvuru Sahiplerinin Sunması Gereken Belgeler ;

1) EK VI Mali Kimlik/Bilgi Formu: Yaralanıcılar proje kapsamında yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere kendi kurum/işletmeleri adına Halk Bankası Gazcılar Şubesinde yeni bir hesap açtırarak, hesap ile ilgili bilgileri Mali Kimlik Formuna yazmalı ve şubeye onaylatmalıdır.

2) Ek VII Kimlik Beyan Formu: Başvuru sahibinin yasal statüsüne göre Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Kimlik Beyan Formu, Diğer Tüzel Kişilikler İçin Kimlik Beyan Formu veya Gerçek Kişilikler İçin Kimlik Beyan Formlarından uygun olan doldurulmalıdır.

3) EK XII Mali Kontrol Taahhütnamesi: Başvuru sahipleri, bu belgeyi ajans internet sitesinden indirip dolduracak ve noter onaylı olarak sözleşme imzalanması aşamasında hazır edeceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşlarından noter onayı aranmayacaktır.

4) Teminat: Kamu Kurum ve kuruluşları dışındaki başvuru sahipleri için Ajans tarafından sağlanacak olan destek tutarının % 10’u tutarında teminat yatırıldığına dair banka dekontu veya bu tutardaki geçerlilik süresi en az 6 ay olan teminat mektubu. ( Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları da teminat sunacaktır.)

5) Başvuru rehberinin 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu maddesinin (k) bendinde ifade edilen kar amacı güden başvuru sahipleri için (ve varsa bu statüdeki ortakları için), sermaye yapısının son halini gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter onaylı sureti.

6) a) (Mahalli idareler için) Başvuru sahibinin (ve varsa bu statüdeki ortaklarının) ilgili vergi dairesinden alınmış vergi numarasını gösterir belge.

b) (Mahalli idareler hariç) Başvuru Sahibinin ve ortağının ilgili vergi dairesinden alınmış vadesi geçmiş borcu olmadığını gösteren ve Sözleşme tarihinden en fazla 15 gün önce alınmış resmi yazı veya internet çıktısı. (Merkez ve tüm yasal şubeleri kapsayan) Türkiye genelinde vergi borcu bulunmadığını gösterecek ve kısıtlayıcı ifade içermeyecek şekilde düzenlenmeli, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden alınacak belge için “Diğer” seçeneği seçilmiş olmalıdır.) Başvuru sahibi vergiden muaf ise veya vergi mükellefi değil ise bunu kanıtlayan resmi yazı Ajansa sunulacaktır.

7) ( Kamu kurumları hariç)Başvuru sahibi ve varsa ortağının yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere sosyal güvenlik kurumuna vadesi geçmiş borcu olmadığını gösteren ve sözleşme tarihinden en fazla 15 gün önce alınmış resmi yazı veya barkotlu internet çıktısı,

8) a ) Başvuru sahibini, bu proje için temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarını noter tarafından tasdik eden belge. Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, mahalli idare birlikleri ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları için en üst yetkili amir/kurul onaylı tatbiki imza beyanı yeterlidir.

b) Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, mahalli idare birlikleri ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları adına sözleşme imzalayacak kişi, kurumu temsil ve ilzama yetkili olan kişi(ler)den farklı bir kişi ise, yetkilendirilen kişinin tatbiki imza beyanını da içeren resmi yetkilendirme belgesi. Diğer başvuru sahipleri için noterde düzenlenen vekaletname belgesi.

9) (Kamu kurumları hariç) Başvuru sahibinin ve varsa ortağının, söz konusu proje veya faaliyetine Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının %3’ ü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunmadığına dair beyan yazısı,

10) Projenin uygulanabilmesi için mevzuat gereğince ilgili makamlardan alınması gerekli olan her türlü izin, ruhsat, yetki belgesi, lisan vb. belgeler.

Not:

1. Sözleşmenin imzalanmasını takiben, sözleşmede belirtilen toplam bütçe tutarının binde 8,25’i oranında damga vergisi ödeme yükümlülüğü doğmaktadır. Ödemeye ilişkin dekont sözleşme imzalandıktan sonra talep edilecektir. Damga vergisi muafiyeti olan kurumların ise muaf olduklarına dair resmi yazıyı sözleşme aşamasında Ajansa sunmaları gerekmektedir.

Standart formları indirmek için tıklayınız.