2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı İlanı

2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı İlanı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 02.09.2022 tarihi itibarıyla toplam 800.000 TL bütçeli 2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı’nı ilan etmiştir.

Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı’na ve sonuç odaklı programlara uygun olarak hazırlanan Fizibilite Desteği Programı’na ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Programın Amacı

TR41 Bölgesi’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, Ajansın sonuç odaklı programları çerçevesinde bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir.

Programın Öncelikleri

2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında aşağıdaki önceliklere uygun fizibilite tekliflerine destek sağlanacaktır:

Öncelik 1: Yenilik ve Verimlilik

Bölgede Ar-Ge ve yenilik odaklı, rekabetçi üretim ve hizmet süreçlerinin yaygınlaştırılması, kaynakların verimli ve etkin kullanımının sağlanmasına yönelik fizibilitelerin hazırlanması

Öncelik 2: Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi

Bölgede girişimcilik ekosistemini geliştirilmesi ve bölgedeki girişimcilik kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması

Öncelik 3: Kırsal Kalkınma ve Turizm Tanıtım

Bölgede kır-kent dengesinin gözetilerek kırsal alanlarda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesiyle sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması; yerel zenginliklerin ve turizm potansiyelinin değerlendirilerek turizmde rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması

Öncelik 4: Yerel Kalkınma Fırsatları

Bölgede yerel kalkınma fırsatı olarak belirlenen konularda kurum/kuruluşların kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik fizibilitelerin hazırlanması

Destek Tutarı

Bu program çerçevesinde belirtilen öncelikler kapsamında aşağıdaki tutarlar kadar destek sağlanacaktır:

 • Asgari tutar: 50.000 TL
 • Azami tutar: 400.000 TL

Destek Oranı

Bir fizibilite teklifinin toplam uygun maliyetinin en az %25’i en fazla ise %100’ü desteklenecektir.

Kimler Başvurabilir?

 • Yerel Yönetimler
 • Üniversiteler
 • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Küçük Sanayi Siteleri
 • Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri
 • Serbest Bölge İşleticileri
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri
 • Endüstri Bölgesi Yönetici Şirketleri
 • İş Geliştirme Merkezi Yönetici Şirketleri
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Birlik ve Kooperatifler

Başvuru Süresi

Fizibilite desteği bir proje teklif çağrısı değildir.  Bu nedenle, fizibilite destek talepleri Ajansa ulaştığı tarihten itibaren en fazla bir ay içerisinde teknik ve mali açıdan değerlendirilecek ve başarılı bulunan başvurular destek kararı için ilk yönetim kurulu toplantısında gündeme alınarak onaylanmak üzere yönetim kuruluna sunulacaktır.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun vereceği destek kararları neticesinde program için ayrılmış olan toplam destek bütçesinin başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuruların çevrimiçi alınması için son tarih  25/12/2022 Saat: 23:59 olarak belirlenmiş olmakla birlikte başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için belirtilen son tarihi beklememeleri önerilir. Taahütnamenin imzalanması / Ajansa iletilmesi için son tarih ise 30/12/2022 Saat 17:00 olarak belirlenmiştir.

Destek Süresi

Program kapsamında finanse edilen teklifler için uygulama süresi asgari 6 (altı) ay, azami 12 (on iki) aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibarıyla başlar.

Başvuru Süreci

Programa yapılacak başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden tamamlanacak olup, başvuru formu ve ekleri ile destekleyici belgeler başvuru aşamasında Ajansa matbu olarak sunulmayacaktır.

Başvurular, https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/ adresine girilerek KAYS başvuru modülünden yapılacak ve KAYS üzerinden üretilen proje taahhütnamesinin e-imza ile imzalanması veya taahhütnamenin ıslak imzalı olarak Ajansa teslim edilmesi ile başvuru tamamlanmış olacaktır.

Fizibilite desteği programının başvuru rehberi için tıklayınız…
Fizibilite desteği programının destekleyici belgelere ulaşmak için tıklayınız…
Fizibilite desteği etüdü formatı için tıklayınız…