AKILLI UZMANLAŞMA

Ajansımız, bölge ekonomimizin katma değerini yükseltecek alanlarda diğer bölgelerden farklılaşmasını, rekabette üstün ve güçlü olduğu ve olabileceği faaliyetleri teşvik ederek bölgenin rekabet gücünün artırılmasını amaçlamaktadır. Bu çerçevede hazırladığımız TR41 Bölgesi Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi ile, bölgeye özgü etkin makro ve mikro politikaların uygulanmasıyla birlikte girişim fırsatlarının ön planda tutulduğu bilgi ve teknoloji odaklı faaliyetlerle geliştirilerek bölgenin rekabet düzeyini artırmayı amaçlıyoruz.

Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinden oluşan bölgemiz ülke ekonomisinin rekabet gücünü belirleyen önemli sektörlere ev sahipliği yapmaktadır. Bölgemizin mevcut olan rekabet avantajlarının devam ettirilebilmesi için önümüzdeki dönemde daha bilgi odaklı politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. Ajans olarak hazırladığımız TR41 Bölgesi Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi bölge ekonomisinin katma değerini yükseltecek, küresel rekabette üstün ve güçlü olduğu ve olma potansiyelinin olduğu faaliyetlere odaklanılmasını kolaylaştıracak stratejik bir yaklaşım içermektedir.

Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinin sektörel yapılarının farklı olması genel iktisadi gelişim dinamiklerinin de birbirinden farklılaşmasına yol açmıştır. Bursa’da Ar-Ge merkezi bulunan, ihracat odaklı, orta ve büyük ölçekli yenilik odaklı faaliyet gösteren çok sayıda firma bulunmaktadır. Eskişehir’de ise genel olarak verimlilik odaklı bir üretim ekonomisi dikkat çekmektedir. Bilecik ise kaynağa dayalı bir üretim yapısından verimliliğe dayalı bir yapıya doğru geçiş aşamasındadır.

Bölge illerimizin sektörel yapısı ve dinamiklerinin de göz alındığı yenilik ve akıllı uzmanlaşma faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi oldukça önemlidir.

Bu bağlamda öne çıkan sektörler otomotiv, makine, tekstil, mobilya, havacılık raylı sistemler, seramik ve mermer olarak belirlenmiştir. Yine nanoteknoloji, ileri malzeme teknolojileri ile mekatronik, otomasyon ve robotik teknolojileri alanları da hassas üretim teknolojileri ve teknik tekstil uygulamaları ile birlikte bölgemizde ön plana çıkan akıllı uzmanlaşma alanlarıdır.

TR41 Bölgesi Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi kapsamlı bir araştırma ve katılım sürecinin ardından ajansımız tarafından hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Sahip olduğu teknoloji altyapısı ve üretim kabiliyetleri göz önüne alındığında Türkiye’nin On Birinci Kalkınma Planı rekabetçilik ve yenilikçilik hedeflerine ulaşmasında Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinden oluşan bölgemiz son derece kritik bir konuma sahiptir. Yenilik ve akıllı uzmanlaşma stratejilerinin hayata geçirilmesiyle birlikte bölgemiz, rekabetçi olduğu alanlarda gücünü koruyarak daha yüksek katma değerli alanlara yönelik sektörel dönüşümü gerçekleştirilebilecektir. Böylelikle kaynakların daha odaklı, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanımı artacaktır.

AKILLI UZMANLAŞMAYA YÖNELİK FAALİYETLER

Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinden oluşan bölgemiz ülkemizin başlıca sanayi üretim merkezlerinden biri olmakla birlikte ülke ekonomisinin de rekabet gücünü belirleyen önemli sektörlere ev sahipliği yapmaktadır. Ajansımız, faaliyet göstermeye başladığı dönem itibariyle bölgesel özelliklerin dikkate alındığı ve daha rekabetçi, daha yenilikçi ve daha sürdürülebilir bir bölgeyi temel hedef olarak benimsemiştir.

 • Sanayide verimlilik ve özellikle dijital dönüşüm konusu bölgedeki firmalar açısından son derece önem kazanmaktadır.
 • Son yıllarda özellikle Ar-Ge merkezlerinin, firmanın farklı gündemlerinden bağımsız olarak yenilik eğilimlerinin takip edilmesine ve yenilikçi projeleri devam ettirebilmesine önemli derecede katkı sağladığı görülmektedir.
 • Akıllı uzmanlaşma alanlarının belirlenme sürecinde, firmaların teknoloji gündemlerine ek olarak, üniversitelerin yetkinlikleri de kritik rol oynamaktadır.
 • Üniversitelerin yetkin oldukları alanlar olmasına rağmen, firmalarla üniversitelerin etkileşim düzeyinin artırılması son derece önem kazanmaktadır.
 • Bölgede gerçekleştirilen yenilik faaliyetlerinin, pazarlama ve ticarileşme kapasitesinin artırılması, niceliğinin yanında niteliksel açıdan da güçlendirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır.

Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi

Ajansımız tarafından güdümlü proje desteği ile kurulan bu merkez ülkemizde tekstil ve hazır giyim sektörlerine yönelik Ar-Ge alt yapısı sağlamakta olup Türkiye’de ilk Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi olarak kurulmuştur. Merkez bünyesinde halihazırda test ve muayene hizmeti verilmekte olup aynı zamanda mesleki eğitim faaliyetleri de yürütülmektedir.

İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi

Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde 2020 yılı Ekim ayında hayata geçirilen merkez, sanayicilere hem Ar-Ge hem de test merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Bölgemizi teknoloji üssü konumuna taşıma, emek yoğun ürünlerden, bilgi yoğun ve katma değeri yüksek üretime geçiş sürecini hızlandırma hedefiyle hizmet sunulan merkezde, prototip üretiminden test ve analiz faaliyetlerine kadar geniş uzmanlık yelpazesinde çalışmalar yürütülmektedir.

Oasis Projesi

Kalkınma Ajansları tarafından verilen inovasyon desteklerinin firmaların büyümesi ve rekabetçiliği üzerindeki performanslarına ilişkin etütleri ve analizleri içeren bir projedir. 2019 yılı Ekim ayında tamamlanmıştır.

Avrupa Komisyonu Akıllı Uzmanlaşma (S3) Platformuna Üyelik

Ajansımız, akıllı büyüme kapsamında bölgesel politikaların yaygınlaştırılması, buna yönelik stratejilerin ve iş birliklerinin geliştirilmesi, rehberlik ve iyi uygulama örneklerinin sağlanması, strateji ve politika oluşturulması alanlarında bölgelere destek olunması amacıyla Avrupa Komisyonu Akıllı Uzmanlaşma (S3) Platformuna 2020 yılında üye olmuştur.

Ajans olarak, S3 üyeliği ile birlikte önümüzdeki dönemde özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ile akıllı uzmanlaşma alanlarında bölgesel iş birliklerinin artırılmasını planlıyoruz. Bölgemizin uluslararası platformlarda temsil edilmesi, tanıtım ve yatırım faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasını amaçlıyoruz. Bu sayede Avrupa Birliği fonlarından bölgesel ölçüde azami derecede yararlanılması konularında girişimleri ve ortak çalışmaları hedefliyoruz.

BÖLGEMİZDE “YENİ NESİL” SANAYİ POLİTİKALARINI DESTEKLİYORUZ

Ajansımızın bölgemiz için önemli bir koordinatör kuruluş olması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda bölgemizdeki öncü firmaların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yönlendirilmesi konusunda önümüzdeki dönemde ajansımızın etkinliğinin artırılmasını amaçlıyoruz. Böylece ‘yeni nesil’ sanayi politikalarının kolaylaştırıcısı olarak Ajansımızın yeni bir misyon üstlenmesini planlıyoruz. Bölgemizdeki yenilik altyapısı ve ekosisteminin iyileştirilmesiyle akıllı uzmanlaşma alanlarının geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası ölçekte bilgi ve tecrübe paylaşımlarına büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede ülkemizdeki ve özellikle Avrupa ülkelerindeki kalkınma ajansları ile iş birliklerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Bölgemizde Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin güçlendirilmesi ve verimliliğin artırılması, bölgedeki stratejik sektörlerinin geliştirilerek, ileri teknoloji kullanan sanayi üretimine geçilmesi amacıyla sürdürülebilir rekabetçilik teması çerçevesinde Ajansımızca 2021-2023 dönemi için Yenilik ve Verimlilik Sonuç Odaklı Programı oluşturulmuştur.

Yenilik ve Verimlilik Sonuç Odaklı Programı ile;

 • Bölgemizde Ar-Ge ve yenilik odaklı, rekabetçi üretim ve hizmet süreçlerinin yaygınlaştırılmasını, kaynakların verimli ve etkin kullanımının sağlanmasını
 • Ulaşım sistemleri (otomotiv, havacılık, raylı sistemler), savunma sanayi ve makine sektörlerinde rekabetçiliğin, yerli ve/veya milli üretimin desteklenmesini,
 • Sektörel ihtisaslaşmanın teşvik edilmesini,
 • Ar-Ge, yenilik, dijitalleşme ve verimlilik odaklı teknik altyapı, kurumsal kapasite ve iş birliklerinin geliştirilmesini hedeflemekteyiz.

Yenilik ve Verimlilik Sonuç Odaklı Programına ait hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflerin hayata geçirilmesine katkı sağlamak üzere hazırlanan Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi;

 • Bölgemize özgü koşulları dikkate almaktadır.
 • Sadece analizlere dayalı ve sektörel öncelik belirlemeye yönelik değil, programlara ve programlar bünyesindeki sistematik faaliyetlere odaklanan bir strateji belgesidir.

2021-2023 dönemi için planladığımız programlar ve program kapsamındaki faaliyetler:

Farklı Bölgelerce Edinilmiş Olan Tecrübeyi Bölgemize Taşıyoruz

Akıllı Uzmanlaşma politikalarının yaygınlaşması ve tecrübe paylaşımının artırılması amacıyla akıllı uzmanlaşma konusunda çalışan kurumlar ve ajanslar ile ortak istişare ve tecrübe paylaşımlarına yönelik ziyaret ve toplantılar gerçekleştireceğiz. TÜBİTAK MAM olmak üzere İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi, Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi ve diğer illerde bulunan yenilik, inovasyon ve mükemmeliyet merkezleri gibi teknolojiyi yoğun kullanan kurum, kuruluş ve merkezlere periyodik teknik inceleme ziyaretleri düzenleyeceğiz.

Çocuk ve Gençlerin Bilim ve Teknolojiye İlgisini Teşvik Ediyoruz

Türkiye’nin en büyük bilim festivali olma niteliği taşıyan Bursa Bilim Şenliği’nin yaygınlaşması için çocuklarımızın kendi ilgi, kabiliyet ve kapasitelerini keşfettikleri “Atölyeler”;  mesleki eğitimlerini sürdüren gençlerin kabiliyetlerini sergiledikleri, mesleki bağlılık ve özgüvenlerinin pekiştiği “Meslekler Yarışıyor”; yeni fikirleri desteklemek, girişimcilik ruhunu aşılamak, inovatif düşünmeyi yaygınlaştırmak ve yerli-milli üretim için genç-yaşlı herkesi cesaretlendirmek amacıyla düzenlenen “Hackathon Yarışması” ve “Tasarla Yap Uçur” yarışmalarını zenginleştirerek bölgedeki kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde gerçekleştireceğiz.

Firmaların Yaratıcı Problem Çözme Becerilerini Geliştiriyoruz

Bölgemizde özellikle Ar-Ge veya Tasarım Merkezi olan firmalara yönelik inovasyon yönetimi ve Ar-Ge konularında kapasitelerinin artırılması için “Yaratıcı Problem Çözme Eğitim”lerini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 2020 yılı için Bursa’da gerçekleştirdiğimiz eğitimleri, 2021 yılında da diğer bölge illerinde faaliyet gösteren, yenilik ve Ar-Ge odaklı çalışan işletmelerde hayata geçireceğiz.

Havacılık ve raylı sistemler sektörlerine yönelik yönetim danışmanlığı hizmeti sunuyoruz

Havacılık ve raylı sistemler gibi yüksek teknolojiyi kullanan ve bu teknoloji ile yüksek katma değer yaratan sektörler, sahip olunan bilgi ve tarihten gelen tecrübe ile büyük oranda Eskişehir ilinde konumlanmıştır. Bu sektörlerle ilgili kritik sertifikasyon süreçlerinin başlatılması, sektöre özgü pazar analizi çalışmaları, enerji verimliliği ve markalaşma faaliyetleri, sektörel eğitim ve seminerler, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, sektöre özgü yazılım ve program uygulamalarının eğitimi gibi konularda sektöre yönelik eğitimleri de kapsayan bir yönetim danışmanlığı programı yürüteceğiz.

Firmalarına Yönetim Danışmanlığı Desteği Veriyoruz

Bölgemizde animasyon, oyun, bilgisayar ve iletişim teknolojileri ile yazılım alanlarında faaliyet gösteren firmalar yüksek katma değer yaratmada özellikle ön planda olan firmalardır. Bu firmaların yurtdışında iş yapma kültürünün ve pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik 2020 yılında başlattığımız yönetim danışmanlığı desteklerine 2021 yılında devam etmeyi planlıyor ve firmalarımızın bu alanlardaki yetkinliklerini geliştirerek rekabet güçlerini artırmayı hedefliyoruz.

Yatırım Destek Faaliyetlerini Arttıracağız

Yerli otomobilin üretileceği bölgemizde, üretim sürecinde bölgeden temin edilemeyen parçalarla ilgili bölgeye yatırımcı çekilebilmesi için özel çalışmalar yürütüleceğiz. Yurtdışından temin edilecek parça aksamları ile ilgili yatırımcılara bölgenin yatırım ortamı ve yatırım teşvik destekleri ile ilgili bilgilendirme sağlamayı hedefliyoruz. Yerli otomobil yatırımı ile ilgili yapılacak çalışmaların planlanması ve yürütülmesinde TOGG, BTSO, OİB, TÜBİTAK MAM başta olmak üzere ilgili kurumlar ile iş birliği yapacağız.