BEBKA 6. ICEIRD KONFERANSINA 5 BİLDİRİ İLE KATILDI

BEBKA 6. ICEIRD KONFERANSINA 5 BİLDİRİ İLE KATILDI

6. Uluslararası Girişimcilik, İnovasyon ve Bölgesel Kalkınma Konferansı (ICEIRD) 20-21 Haz 2013 tarihlerinde İstanbul Şehir Üniversitesi’nde gerçekleşti. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) beş bildiri ile konferansta temsil edildi.

İstanbul Kalkınma Ajansı ve KOSGEB’in sponsor olduğu, İstanbul Şehir Üniversitesi, City College of University of Sheffield ve EIRD tarafından organize edilen ICEIRD konferanslarının altıncısı 20-21 Haziran 2013 tarihlerinde İstanbul Şehir Üniversitesi’nde gerçekleşti. İki gün süren uluslararası konferans programına göre 17 oturum ve 4 çalıştay yer aldı. Eş zamanlı yürütülen oturum başlıklarının bazıları: yenilikçi tedarik zinciri, KOBİ (küçük ve orta büyüklükteki işletmeler)’de yenilikçiliğin yönetimi, bölgesel kalkınma stratejileri, girişimcilik ve KOBİ’lerde rekabetçilik, yenilikçilik ve girişimcilik aracılığıyla rekabet eden bölgeler.

Konferans karar mekanizmalarını, yenilik uzmanlarını ve uygulayıcıları bir araya getirdi ve ulusal, bölgesel rekabet için girişimcilik tanıtım ve yenilik potansiyeli üzerine fikir alış verişi ortamı oluşturdu.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan beş bildirinin katıldığı konferansta, Bölgesel Gelişme Stratejileri başlıklı oturumlarda iki ayrı bildiri, Kadın ve Girişimcilik oturumunda bir bildiri, Bölgesel Yenilik Stratejileri ve Akıllı Bölgeler oturumunda bir bildiri sunuldu.

Bölgesel Kalkınma Stratejileri Önerildi

Konferansta, BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci “Bursa’da Kadın Girişimciliği” bildirisinin sunumunu gerçekleştirdi. Değirmenci “Son yıllarda kadın girişimciliği ekonomik büyümenin önemli kullanılmayan bir kaynağı olarak tanımlanmaktadır. Kadınlar yeni iş yaratmasına ve topluma yönetim, organizasyon ve iş için farklı çözümler sağlamasına rağmen, sadece Bursa’da değil Türkiye’de de bütün girişimciler arasında azınlığı temsil etmektedir.” dedi. Kadın girişimcilerin profilini, iş deneyimlerini, aile yaşantılarını ve karşılaştıkları güçlükleri tanımlamak amacıyla yapılan çalışma hakkında bilgi veren Değirmenci, kadınların bir grup olarak hareket etmeleri için bir araya gelip örgütlenemediği tespit edildiğini ifade etti. Çalışma, kamu otoriteleri tarafından teşvik ve kalkınma ajansı tarafından mali desteklerle özellikle kırsal bölgelerde kadın girişimciliği başlatabilmeye dayanan bir model önerilmektedir.

Bilecik Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Adem Bölükbaşı Bölgesel Yenilik Stratejisi: Bursa ve Eskişehir’de Ar-Ge Proje Pazarları Etkinlikleri konulu sunumu gerçekleştirdi. Bölükbaşı konuşmasına başlarken “Bir rekabetçi üstünlük faktörü olarak ar-ge ve inovasyon stratejileri sürdürülebilir bölgesel kalkınmanın sağlanmasında büyük bir öneme sahiptir. Çalışma kapsamında BEBKA’nın düzenlediği ar-ge proje pazarı etkinliklerinde ne gibi teknolojik gelişmelerin ortaya konulduğunu ve nicel olarak da mevcut verileri kullanarak bu etkinliklerin ilgili tarafları bir araya getirmede ne ölçüde başarılı olduğunu tespit edildi.” dedi. Bildiride, bu etkinliklerin özellikle bölgenin rekabetçi sektörleri olan tekstil ve seramik sektörlerindeki teknolojik gelişmeleri takip etmede giderek önem kazandığı ortaya çıktı. Bölükbaşı etkinliklerin kamu, özel sektör ve üniversite arasındaki işbirliği üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu belirtirken çalışma kapsamında bu etkinliklerin ilgili sektörlerdeki etkisini arttırmak için bunların yöntemi ve içeriği hakkında bazı politika önerilerinde bulunulduğunu ifade etti.

Eskişehir Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Engin Yüksel ise “Yenilik şehir rekabeti için önemli bir etken olabilir mi? Örnek Olay: Eskişehir” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Yüksel konuşmasında “Bilim ve Teknoloji Çağı denilen bu yeni çağda şirketler, şehirler, bölgeler ve hatta ülkeler arasındaki rekabet büyük oranda inovasyon üzerine kurulmaya başlandı. Bir kentin sürdürülebilir kalkınması için, güçlü bir inovasyon kültürü ve uygun inovasyon stratejileri çok önemlidir. Bölgesel bir kalkınma ajansı olarak BEBKA, Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinden oluşan TR41 bölgesinde inovasyonu birçok yolla desteklemektedir.” dedi. Sunum sırasında Yüksel, Bölgedeki rekabetçilik gücünü artırmak amacıyla BEBKA, 2010-2013 TR41 Bölge Planı’na istinaden mali ve teknik destek programları ve BEBKA’nın Eskişehir’de destek verdiği bazı projeler hakkında bilgi verdi.

Kalkınma Endeksi ve Kümelenme Çalışmaları Sunuldu

Türkiye’de NUTS2 Düzey Bölgesi için Gelişme Endeksi Önerisi başlıklı bildirinin sunumu ajans uzmanlarından Emine ARSLAN PAULİ tarafından yapıldı. Sunum sırasında Pauli 2008-2010 yılları için ayrı ayrı oluşturulan endeks ve sonuçları paylaştı. Endeks, Beşeri gelişmişlik, Sosyo-kültürel gelişmişlik, Ekonomik gelişmişlik, Yenilikçilik ve Yaşam kalitesi ve Erişilebilirlik olmak üzere beş ayrı alt endeksten oluşmaktadır. ‘Kalkınma Endeksi’, beşeri gelişmişlik için 29 gösterge, sosyo-kültürel gelişmişlik için 5 gösterge, ekonomik gelişmişlik için 10 gösterge, yenilikçilik için 7 gösterge ve yaşam kalitesi ve erişilebilirlik 17 gösterge olmak üzere toplam 69 göstergeden oluşturuldu. Temel Bileşenler Analizi kullanılarak oluşturulan endeksin sonuçları 81 ilin sıralamasına göre değerlendirilmiş, faktörlere göre alt endekslerde en etkili göstergeler sunulmuştur. Sunumda, TR41 illeri olan Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinin tüm iller içindeki sıralaması ve üç yıl içindeki değişimi, alt endekslere göre illerin farklı alanlardaki durumları ayrıntılı olarak irdelenebilmiştir.

TR41 Bölgesinde Potansiyel Kümeler üzerine yapılan çalışmayı sunan planlama uzmanı Yasin Dalgıç “Bilginin akılalmaz derecede hızlı bir şekilde yayıldığı günümüzde, değişim ile bütünleşmek yadsınamaz bir gerçektir ve firmalara arasındaki rekabet, iletişim ve işbirliği için yenilik (inovasyon) zorunluluk haline gelmiştir.” dedi. Çalışma hakkında detaylı bilgi veren Dalgıç “Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerini kapsayan TR41 bölgesi üretim alanları kapsamında bu konuya açıklık getirmeyi amaçladık. Bölgedeki kayıtlı sektörel istihdam verilerini, üç yıldızlı analiz uygulamasını kullanmak, otomotiv, tekstil, makine, mobilya sektörlerinin Bursa’da yoğunlaştığını ; Eskişehir’in seramik, elektrikli aletler, demiryolu ve havacılık sektörlerinde ve Bilecik’in seramik ve mermer sanayilerinde ön plana çıktığını göstermektedir.” dedi.