BİLECİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTILARI BAŞLADI

BİLECİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTILARI BAŞLADI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen Onuncu Kalkınma Planı çalışmalarına paralel yürütülecek olan yeni Bölge Planı çalışmalarına hızla devam ediyor. 2014-2023 dönemi için yeni Bölge Planı çalışmaları BEBKA’nın koordinasyonunda gerçekleştirilecek ve çalışmalar kamu kesimi ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının azami katılımı ile hazırlanacak.

2023 Bölge Planı’nın hazırlık sürecine tüm kesimlerin öneri ve katkılarının alınabilmesi için Özel İhtisas Komisyonları kurulması ve plan kararlarının bu komisyonlar aracılığıyla oluşturulması hedeflendi. Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla oluşturulan Özel İhtisas Komisyonları, il bazlı ve sektörel anlamda altı başlık altında oluşturulmuştur. Bilecik ili Özel İhtisas Komisyonu toplantılarının ilki 24 Nisan 2013 tarihinde sanayi alanında, ikincisi ise 25 Nisan 2013 tarihinde tarım, tarıma dayalı sanayi, ormancılık alanında ve üçüncüsü 26 Nisan’da turizm alanında Bilecik İl Genel Meclisi salonunda gerçekleştirildi.

Özel sektör, kamu kurumları, üniversite öğretim üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen Sanayi İhtisas Komisyonunda Bilecik ili odaklı olmak üzere TR41 Bölgesinin önümüzdeki 10 yıllık dönemde yaşaması muhtemel temel eğilimler üzerine görüşler belirtildi. Daha sonra bu temel eğilimler kapsamında il ve bölge özelinde sanayi sektörünün güçlü, zayıf yanları ile fırsat ve tehditler katılımcılar tarafından belirlendi.

Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu toplantısında ise Ajans tarafından bölge planı süreci, ihtisas komisyonlarının amaçları, usul ve esasları ile ilgili sunumların ardından Bilecik tarımı, tarıma dayalı sanayisi ve ormancılığıyla ilgili istatistiki bilgilerden oluşan mevcut durum analizi sunumu yapıldı.

2023 yılında Bilecik’te tarım, tarıma dayalı sanayi ve ormancılık alanlarında beklenen eğilimlerle ilgili yapılan ilk oturumda Bilecik’te güvenli gıda üretilmesi için gereken koşullardan olan temiz su ve toprağın korunması, üretilecek ürünlerin gıda sektörünün taleplerine göre belirlenmesi, ildeki organik ve iyi tarım olanaklarının geliştirilmesi, örtü altı tarımı, fidecilik ve fidancılığa önem verilebileceğiyle ilgili genel eğilimler katılımcılarla ortaya konmaya çalışıldı. İlin farklılığını ortaya koyan tarımsal ürünlerin de tartışıldığı oturumun ardından Bilecik tarım, tarıma dayalı sanayi ve ormancılık konuları kırsal kalkınma çerçevesinde de değerlendirilerek, güçlü ve zayıf yönler üzerinde çalışıldı. Ortaya konan güçlü ve zayıf yönler çerçevesinde, 2023 yılına doğru Bilecik için tarım sektörü özelinde öncelikler ve stratejiler üzerinde gruplar halinde tartışıldı.

Bilecik Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı il ve ilçe merkezlerinde faaliyet gösteren ilgili kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, özel sektör ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Tam gün süren ve komisyon üyelerinin aktif katılımı sayesinde oldukça verimli geçen toplantıda 2014-2023 TR41 Bölge Planı hazırlıkları, Bilecik turizm sektörünün durumu, ulusal strateji belgelerinde yaralan öngörüler, stratejiler ve Bilecik’te turizm sektöründe son dönemde yapılan çalıştaylar, strateji çalışmaları değerlendirilmiş ve sektörün geleceği tartışılmıştır. Turizm Altyapısı/Mekânsal Erişilebilirlik/Hizmet Kalitesi ve Tanıtım/Pazarlama/Sektörler ve Kurumlar Arası İşbirliği ana temaları altında Tarih ve Kültür Turizmi, Doğa Turizmi ve Eko-turizm, Kırsal Kalkınma ve Kurumsal Yapı eksenleri için politika önerileri yapılmış ve stratejiler belirlenmiştir. Toplantı, katılımcılara sertifikalarının verilmesiyle son bulmuştur.

Toplantılar devam edecek

Mayıs ayı sonuna kadar Bursa Eskişehir ve Bilecik illerinde tamamlanması hedeflenen toplantılarda, ‘Sanayi’, ‘Turizm’, ‘Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık’, ‘Sosyal Yapı’, ‘Çevre, Enerji ve Tabi Kaynaklar’ ile ‘Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik’ gibi sektörlerde 2023 yılı hedefleri tartışılacaktır. Toplantı sonuçları 2014-2023 dönemi TR41 Bölge Planının temel amaç, strateji ve hedeflerinin şekillenmesinde büyük katkı sağlayacaktır.