BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK 2014-2023 BÖLGE PLANI ONAYLANDI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK 2014-2023 BÖLGE PLANI ONAYLANDI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK 2014-2023 BÖLGE PLANI ONAYLANDI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) koordinasyonunda yürütülen 2014-2023 Bölge Planı’nın hazırlık çalışmaları tamamlandı ve 10 yıllık dönem için hazırlanan Plan onaylandı.

Başbakanın başkanlığında 11 bakandan oluşan Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu tarafından onaylanan ve Bursa Eskişehir Bilecik illerini kapsayan TR41 2014-2023 Bölge Planı, temel olarak mevcut durum analizi ve katılımcılık esaslı olarak belirlenen vizyon, öncelik ve tedbirlerden oluşuyor. Bölgesel gelişmeye yön verecek amaç ve içeriklere sahip stratejik bir belge olan Bursa Eskişehir Bilecik 2014-2023 Bölge Planı kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla hazırlandı.

Katılımcı toplantılar kapsamında öncelikle ilçe ziyaretleri planlandı. İlçelerde toplantılar ve anket çalışmaları yürütülerek 33 ilçe raporu hazırlandı. Mevcut durum analizi 11 başlıkta toplanarak bir rapor oluşturuldu Sanayi, Turizm, Tarım Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık, Çevre Enerji ve Tabi Kaynaklar, Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik, Sosyal Yapı başlıklarında her ilde ayrı ayrı olmak üzere 18 adet özel ihtisas komisyonu toplantısı yapıldı. Toplamda 335 katılımcı ile gerçekleştirilen toplantılar sonucunda özel ihtisas komisyonu raporları hazırlandı. Kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcileriyle gerçekleştirilen Bölge Planı Çalıştayı’nda ise bölgeye yönelik vizyon belirlendi. Bölgesel Kalkınma Öncelikleri Anketi bölge planı için özel olarak hazırlanan www.bursaeskisehirbilecik2023.com web sitesinde yayınlandı ayrıca 742 kişiye telefon ile ulaşıldı. Özel İhtisas Komisyonu ve Kalkınma Kurulu üyelerinin katılım sağladığı PESTLE analizinde kısa ve orta vadede TR41 Bölgesi’ni etkilemesi beklenen politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve çevresel başlıkları altındaki etkenler paydaş görüşüne sunularak etkilerine ve olma ihtimallerine göre değerlendirildi ve eğilimler oluşturuldu.

3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereğince Kalkınma Bakanlığı’ndan alınan yetki doğrultusunda BEBKA tarafından bilimsel verilere dayanan ve katılımcı bir anlayışla hazırlanan Bursa Eskişehir Bilecik 2014-2023 Bölge Planı’na ulaşmak için tıklayınız.

——- Bölge Planının Vizyonu ——-

Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinden oluşan TR41 Bölgesi için hazırlanan 2014-2023 Bölge Planı’nın vizyonu ‘Kuruluştan kurtuluşa, geçmişin mirasını değer katarak geleceğe taşıyan, uluslararası düzeyde rekabetçi; sürdürülebilir üretim, yenilik ve yaşam merkezi’ olarak belirlendi.

Bu vizyona erişilmesini sağlayacak üç temel gelişme ekseni (1)Uluslararası Alanda Yüksek Rekabet Gücü, (2)Beşeri Gelişme ve Sosyal İçerme ve (3)Dengeli Mekânsal Gelişme ve Sürdürülebilir Çevre olarak tanımlandı.

——- Plandaki Öncelikler ——-

Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinden oluşan TR41 Bölgesi için hazırlanan 2014-2023 Bölge Planı’nın;

Uluslararası Alanda Yüksek Rekabet Gücü’ başlığındaki öncelikler,

 1. Sektörel kümelenme oluşumlarının ve işbirliği ağlarının geliştirilmesi,
 2. İşgücü niteliklerinin ve istihdamın sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi ve geliştirilmesi,
 3. Sanayide fiziksel altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve lojistik altyapının güçlendirilmesi,
 4. Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin güçlendirilmesi ve verimliliğin artırılması,
 5. Bölgenin öncü ve potansiyeli olan stratejik sektörlerinin geliştirilerek, ileri teknoloji kullanan sanayi üretimine geçilmesi,
 6. Yatırım ortamının iyileştirilerek girişimciliğin desteklenmesi,
 7. Sektörel ihtiyaçlara göre ve ürün bazında belirlenmiş tanıtım ve pazarlama ile dış ticarette hedef pazarların geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin artırılması,
 8. Turizm türlerine özgü tanıtım, konaklama ve ulaşım altyapısının güçlendirilerek hizmet kalitesinin yükseltilmesi,
 9. Güvenli gıda üretmek üzere kaynakların verimli kullanılmasıyla tarımın sürdürülebilirliğinin sağlanması,

‘Beşeri Gelişme ve Sosyal İçerme’ başlığındaki öncelikler,

 1. Sosyokültürel altyapının ve kent kültürünün geliştirilmesi,
 2. Eğitim hizmetlerinde kalitenin ve erişilebilirliğin artırılması,
 3. Sosyal içermeye yönelik politikaların ve sosyal hizmet altyapısının geliştirilmesi,
 4. Sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılması,
 5. Gençlik ve spor hizmetlerinin ve bu alandaki altyapının geliştirilmesi,
 6. Kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve yönetişimin sağlanması,

‘Dengeli Mekânsal Gelişme ve Sürdürülebilir Çevre’ başlığındaki öncelikler de,

 1. Kırsal yaşamın sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kırsal kalkınma,
 2. Afetlere duyarlı kentsel dönüşümün ve nitelikli yapılaşmanın sağlanması, mekân ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi,
 3. Mekânsal ve ekonomik gelişmenin koruma ve kullanma dengesi içinde yönlendirilmesi, doğal kaynakların, tarihi ve kültürel mirasın korunması,
 4. Çok merkezli mekânsal gelişme sistemi oluşturulması,
 5. Ulaşım modları arası entegrasyonun sağlanarak erişilebilirliğin artırılması ve kent içi ulaşımın düzenlenmesi,
 6. İçme, sulama ve kullanma suyunun etkin kullanımının sağlanması, bütünleşik su yönetimi planlarının uygulanması ve su kirliliğinin önlenmesi,
 7. Katı atıkların belirli bir sistem içinde ayrı toplanması, taşınması, depolanması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi için entegre katı atık yönetim sistemlerinin kurulması,
 8. Temiz hava eylem planlarının oluşturulması ve uygulanması, bölgedeki iklim değişikliği ile mücadele için iklim değişikliğine uyum strateji ve planlarının hayata geçirilmesi,
 9. Sanayide atık oluşumu, su ve enerji tüketimini azaltmaya yönelik uygulamalara ve temiz üretime geçişin sağlanması,
 10. Yerel, yenilenebilir, çevre dostu, ekonomik, verimli ve sürdürülebilir enerji kaynakları potansiyelinin belirlenerek değerlendirilmesi,
 11. Enerji verimliliği ihtiyaçlarının tespit edilmesi, enerji yönetiminin yaygınlaştırılması ve enerji yoğunluğunun azaltılması,
 12. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için yerel kaynakların kullanımının azami seviyeye yükseltilmesi ve enerji talebi karşılanırken çevresel zararların en alt düzeyde tutulması şeklinde belirlendi.