Girişimcilik

Ajansımız, Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde girişimcilik ekosistemini geliştirerek bölgedeki girişimcilik kapasitesini artırmayı hedeflemektedir. Böylelikle bölgedeki yatırım ve finansman modellerinin geliştirilecek, teknoloji odaklı yenilikçi girişimlerin artırılacak, bölgede girişimcilik kültürü yaygınlaştırılacak ve genç girişimciliğin teşvik edilmesi sağlanacak.”

Girişimcilik kültürünün, teknoloji tabanlı ve yenilikçi girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, finansmana, bilgiye ve pazara erişim imkânlarını geliştiren girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, firmaların ölçek büyütmelerinin sağlanması önem arz etmektedir.

Bölgede bulunan sanayi kuruluşları ve 6 üniversitenin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesi düşünüldüğünde, bölgemiz girişimcilik anlamında yüksek potansiyel taşımaktadır. Bölgede başta üniversiteler olmak üzere kurum/kuruluşlarda girişimcilik ve yenilik kültürünün geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle bölgede girişimci sayısının artırılması, teknoloji temelli girişimcilerin desteklenmesi, eğitim ve mentorluk imkanlarının artırılması ile girişimci-yatırımcıların bir araya gelmesini sağlayacak platformların kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.  Girişimcilerin finansmana erişimi konusunda oluşturulacak yeni modeller ile birlikte bu süreçlerin yönetimi bağlamında işletmelere profesyonel hizmet sunan merkezler, bölge girişimcilik kültürüne önemli katkı yapacaktır.

Girişimcilik eğitimlerini tamamlayan girişimcilerin iş kurma ve işi sürdürme oranlarının düşük olması, uygulamalı girişimcilik eğitiminin farklı bir metotla verilmesi ihtiyacını ortaya koymuştur. Buradan hareketle Ajansımız teknoloji transfer ofisleri iş birliğiyle inovatif girişimcilere mentorlukla bütünleşik bir şekilde uygulamalı girişimcilik eğitimleri içeren hızlandırıcı programlar tasarlamıştır. Bunun yanında Ajansımız tarafından yürütülen girişimcilik hızlandırıcı programları sırasında bölgemizde mentor kapasitesinin yetersiz olduğu ve bu ihtiyacın bölge dışındaki mentorlardan karşılandığı tespit edilmiştir. 

Ayrıca, girişimciliğin toplumun geneline yayılması ve toplumsal fayda yaratması amacıyla ajansımızın yaptığı sosyal girişimcilik ile çocuk/genç girişimciliğine yönelik çalışmalar da bölgedeki girişimcilik ekosistemin geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır.

Bir Bakışta Bölgemizde Girişimcilik

Bölgede girişimci sayısının artırılması, teknoloji temelli girişimcilerin desteklenmesi, eğitim ve mentorluk imkanlarının artırılması ile girişimci-yatırımcıların bir araya gelmesini sağlayacak platformların kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Bölgedeki sanayi kuruluşları, Ar-Ge merkezleri, teknoloji transfer ofisleri ve üniversiteler bölge için önemli bir girişimcilik potansiyeli oluşturmaktadır.
Girişimcilik alanında kamunun yol gösterici bir rol üstlenmesi, gerekli durumlarda uygulamalarda yer alması, bölgedeki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesinde özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile stratejik iş birlikleri yapılması ve ilgili çalışmaların ekosistemdeki tüm tarafların katılımı ile gerçekleştirilmesi konuları bölgenin önem arz eden ihtiyaçlarıdır.

Bölgedeki sosyal sorunlara girişimci bir yaklaşım ile çözüm üretmek ve sosyal girişimlerin bölgesel kalkınmaya olan etkisinin artırılması için sosyal girişimcilik konusunda bilinirlik ve farkındalığın artırılması ihtiyacı bulunmaktadır.


2017 yılından beri; Ajansımız ve bölgemizdeki Teknoloji Transfer Ofisleri tarafından yürütülen ve bölgede faaliyet gösteren startup’lara yönelik eğitim, akademik ve sektörel mentorluk ile danışmanlık hizmetlerinden oluşan programlar yürütülmektedir. Programı tamamlayan girişimciler için melek yatırımcılara sunum yapma imkanı tanıyan girişimci-yatırımcı buluşmaları da düzenlenmektedir.

TechUP – Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı

 

Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz TechUP – Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programının amacı, bölgemizde faaliyet gösterdiği alanda yenilikçi ve teknolojik bir ürünü/hizmeti olan; fakat söz konusu atılımı finansal kısıtlar veya tecrübe eksikliği gibi sebeplerle gerçekleştiremeyen girişimcilerin büyüme hedeflerinin mentorlar gözetiminde desteklenmesi ve girişimcilerin yatırım yapılabilir hale getirilmesidir. Bugüne kadar 3 ayrı program ile 29 girişimciye toplam 80 saat eğitim ve 486 saat mentörlük hizmeti sunduk. Girişimcileri yatırımcılar ile bir araya getirdik ve programa katılan girişimcilerden ikisi yatırım aldı.

SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı

Ajansımızca girişimciliğin desteklenmesine yönelik uygulanan bir diğer program olan SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı’nın amacı; yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesi, girişimcilerin iş fikirlerinin olgunlaştırılması ve firma kurmak için gerekli desteğin sağlanması, bölgemizde firmasını kuran girişimcilerin en riskli dönem olarak adlandırılan ilk bir yıllık sürede mentorluk faaliyetleri ile desteklenmesi ve sürdürülebilirliklerinin sağlanmasıdır. 2019 yılında düzenlenen programla, 14 Girişimciye verdiğimiz 56 saat eğitim ve 110 saat mentorluk ile programda 4 firma kurulmuştur. Bu firmalar bir yıl gibi kısa bir sürede 1 Milyon TL’nin üzerinde satış gerçekleştirmiş, 3 yeni marka tescili yapılırken 1 firma da ihracata başlamıştır. 2021 yılında da iş fikirlerini ticarileştirmek ya da firma kurmak isteyen toplam 30 girişimci ile yeni 2 ayrı programa başlamış bulunmaktayız.

Girişimci, mentor ve yatırımcılar arasında bir köprü vazifesi görmeyi hedefliyoruz

Program kapsamında, bölgemizde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çok sayıda faaliyet planlıyoruz. Hedef kitleye özgü ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, ilgili tüm tarafların katılımı ile bölgemizdeki girişimcileri merkez alan faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Gelecekte de bu faaliyetlerin bütünü ile bölgemizdeki kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri gerçekleştirerek girişimcilik ve yenilik kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Bölgemizde girişimcilik ekosistemini geliştirerek girişimcilik kapasitesinin artırılması amacıyla, 2018 yılından itibaren Ajansımız, sonuç odaklı program yaklaşımına geçerek Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programının uygulamasına başlamıştır.

Program ile:

  • Bölgede girişimcilik ekosisteminin analiz edilmesi, yatırım ve finansman modellerinin geliştirilmesini,
  • Girişimcilik ekosisteminde yer alan paydaşların kapasitelerinin geliştirilmesini,
  • Mentorluk ve eğitimler yoluyla hızlı büyüme potansiyeline sahip teknoloji odaklı ve yenilikçi girişimcilerin desteklenmesini,
  • Sosyal girişimcilik konusunda bilinirlik ve farkındalık oluşturulması ve yeni sosyal girişimler kurulmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesini,
  • Girişimcilik kültürünün toplumun geneline yayılması, çocuk ve genç girişimciliğinin geliştirilmesini amaçlamaktayız.

Girişimcilik kültürünü erken aşamada yaygınlaştırıyoruz

Çocuklar ve gençlerin erken yaşlardan itibaren girişimcilik ekosistemine dâhil edilmesi, iş kurma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla öğrencilere ve onlara rehberlik edecek olan öğretmenlere yönelik girişimcilik eğitimleri düzenliyoruz. Öğrencilerin, kuracakları sanal şirketler aracılığıyla girişimcilik simülasyonları yapmasını sağlayarak, bölgeden başarılı iş insanları ve mentorların destekleri ile öğrencilerin girişimlerini geliştirmelerini sağlayacağız. Bugüne kadar 180 öğretmene yönelik girişimcilik eğitimleri gerçekleştirdik ve 380 öğrencinin katılımı ile LiseÖğrencileri içinGirişimcilikProgramını yürütüyoruz.


Yazılım ve kodlama alanında girişimini hayata geçirmek isteyen gençleri destekliyoruz

Genç girişimciler tarafından teknoloji odaklı girişimlerin hayata geçirilmesine yönelik gereken yazılım, uygulama geliştirme ve kodlama bilgisinin sağlanması için eğitimler düzenliyoruz. Programın hedef kitlesini yazılım alanında kariyer yapmak için motivasyonu ve azmi yüksek, bir yazılım geliştirmek isteyen veya girişim kurma fikri olan gençler oluşturmakta. Bugüne kadar 3 ayrı atölye ile toplam 90 gence yönelik eğitim programları gerçekleştirdik. 

Mali destek programı ile bölgemizde girişimcilik ekosistemini destekliyoruz 

Bölgemizde kuluçka merkezi, hızlandırıcı, girişimcilik merkezi gibi girişimcilere hizmet sunan arayüz yapılarının kurulması ve var olanların da hizmet ve altyapı kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik projelere destek veriyoruz. Girişimcilere yönelik sürdürülebilir destek, mentorluk ve danışmanlık mekanizmalarının oluşturulmasına katkı sunan projelere hibe desteği sağlıyoruz.

Sosyal sorunların çözümüne girişimci bir çözüm yaklaşımı getiriyoruz

Sosyal girişimlerin bölgesel kalkınmaya olan etkisinin artırılması için sosyal girişimcilik konusunda bilinirlik ve farkındalığın artırılmasını ve sosyal girişimcilerin desteklenmesini hedefliyoruz. Bu kapsamda seminerler ve tecrübe paylaşımı etkinlikleri düzenliyoruz. Bölgemizde sosyal girişimcilik ağı kurulmasına katkı sunuyoruz. Sosyal girişimcilik alanına ilgi gösteren gençlere yönelik fikir geliştirme atölyeleri ve sosyal girişimcilik eğitimleri düzenleyeceğiz. Bu atölye çalışmaları ve eğitimlere katılım sağlayan gençler hızlandırıcı programına alınarak mentorluk süreci yürütülecek.

Girişimcilerin finansmana erişimlerini kolaylaştıracak modelleri geliştiriyor ve etkinleştiriyoruz

Bölgemizdeki girişimcilerin  finansmana erişimini kolaylaştıracak girişim sermayesi, melek yatırımcı ağı gibi finansman modellerinin geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi için faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bölgemizdeki girişimcilerin finansman ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bu girişimcilerin ulusal ölçekteki girişimcilere yönelik finansman mekanizmalarına erişimi için çalışmalar yürütüyoruz.

Girişimcilik ekosistemini analiz ediyor ve girişimcilerin ihtiyaçlarını tespit ediyoruz

Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programının en etkin şekilde yürütülmesi için bölgemizdeki girişimcilik ekosisteminin mevcut durumunu ve ihtiyaçların tespit ediyoruz. Ajansımızın yürüttüğü girişimcilik faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve gelecek faaliyetlerimizin şekillenmesi için paydaşlarımızın aktif katılımı ile analiz çalışmaları yürüteceğiz.

Tekstil sektörüne yönelik yenilikçi girişimleri destekliyoruz

Bölgemizde önemli bir yere sahip olan tekstil sektöründe yeni teknoloji ve metotların üretime dahil edilmesi, yenilikçi ürünler tasarlanması, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve tekstil alanında ihracatta katma değerin artırılması amacıyla uluslararası katılım ile “TechXtile Start-Up Challenge” etkinliğini organize ediyoruz. Ticarileşme kabiliyeti olan yenilikçi fikirleri ortaya çıkarabilmeyi ve bu fikirlerin tekstil sektöründen gelecek yatırımlar ile ticarileşmesini hedefliyoruz.

Detaylı bilgi için: BEBKA girişimcilik faaliyetleri https://girisimci.bebka.org.tr