KAYNAK VERİMLİLİĞİ

Ajansımız; Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinde üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin azaltılması, kaynak ve enerji kullanımındaki verimliliğin artırılması yoluyla sürdürülebilir üretime geçişe katkı sağlamayı hedeflemektedir. Böylece, bölgenin uluslararası rekabet gücünün artırılmasını desteklerken, sosyal ve çevresel bileşenleri de göz ardı etmeyen sürdürülebilir bir kalkınmaya destek olunacaktır.

Ajansımız, bölgenin uluslararası rekabet gücünün artırılmasını desteklerken, sosyal ve çevresel bileşenleri de göz ardı etmeyen sürdürülebilir bir kalkınma hedefini amaçlamaktadır.

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma ve İş Konseyi’ne (WBCSD) göre sürdürülebilir üretim ve tüketim, doğal kaynakların etkin bir şekilde üretilmesi ve kullanılması, atıkların en aza indirilmesi ve ürünlerin ve hizmetlerin optimizasyonu yoluyla çevre kalitesine katkı sağlamaktır. Sürdürülebilir üretim yaklaşımı, çevresel fayda yanında ekonomik getirileri de olan bir üretim stratejisidir.

Sürdürülebilir üretimin ön koşulu olarak da nitelenebilecek kaynak verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması son derece önemli ve etkin olmaktadır. Ancak, kaynak verimliliği uygulamaları firma sınırları içinde kaldığında, bu uygulamalar çevresel performansı belli bir düzeye kadar geliştirilebilmektedir. Bu nedenle, daha fazla kazanım elde edebilmek amacıyla firma sınırlarının ötesine geçebilecek ve çoğunlukla firmalar arası hatta sektörler arası iş birliğini sağlayacak bütüncül bölgesel yaklaşım, kaynak verimliği uygulamalarının çarpan etkisini artırmaktadır.

Kaynak verimliliği uygulamalarına yapılan yatırımlar, endüstriyel kuruluşların çevresel performanslarını artırmakta olup, ekonomik performanslarını ve kurumsal prestijlerini de olumlu yönde etkilemekte, büyüme ve verimlilik artışlarına katkı sağlamaktadır.

Ulusal planlarla uyumlu olarak Ajansımız tarafından hazırlanan TR41 2014-2023 Bölge Planı’nda da sanayide atık oluşumu, su ve enerji tüketimini azaltmaya yönelik uygulamalara ve temiz üretime geçişin sağlanması önceliği benimsenmiştir.

Ajansımızca, bu kapsamda yürütülen faaliyetler, sürdürülebilir üretim kavramının bölgemizdeki gelişimi konu üzerinde bir bilinç oluşturulması ile başlamıştır. Üretim ve hizmet sektörlerindeki örnek uygulamaları da içeren kapasite oluşturma çalışmaları ile devam edecektir. Oluşturulan ortaklıklar ve bilgi paylaşım ağları ile sürdürülebilir üretim uygulamalarının yayılması sağlanacaktır.

Her üç il için firma sayıları ve istihdama göre dağılımlar incelendiğinde, il bazında öne çıkan sektörlerin bir kısmı benzerlik gösterirken, farklı illerde yoğunlaşmış farklı sektörlerin de bulunduğu görülmektedir. Bu nedenle, kaynak verimliliği potansiyeli her il ve sektör için de farklılık göstermektedir. Ajansımız, yürüttüğü fizibilite ve strateji belirleme çalışmalarıyla yaygınlaşma potansiyeli yüksek olan sektörlere odaklanarak faaliyetlerini planlamaktadır.

BİR BAKIŞTA BÖLGEMİZDE KAYNAK VERİMLİLİĞİ

 1. TR41 Bölgesi 26 Organize Sanayi Bölgesi, 2 özel endüstri ve 1 serbest bölge ile Türkiye’de ekonominin kalbi konumundadır. Dış ticaret fazlası ile ülke ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır.
 2. Gerek ulusal gerek yerel ölçekteki plan ve stratejilerde daha fazla dikkate alınmaya başlanan, kaynak ve enerji kullanımındaki verimliliğin arttırılması anlayışının bölgemizde yaygınlaştırılması önem arz etmektedir
 3. Bölgemizde, yoğun olan imalat sanayinin de etkisi ile kaynak verimliliği çalışmaları için yüksek bir potansiyel bulunmaktadır.
 4. Bölgemizdeki baskın olan sektörlerden tekstil sektörü, yer altı sularının kullanımı ve atık suyun arıtılması gibi konularda iyileştirmeler yapılması gerekliliğini doğurmaktadır. Özellikle Susurluk havzası ve Marmara Denizi’nde kirlenmeye yönelik olarak Susurluk Havzası Eylem Planı hazırlanmıştır.

Ajansımız, kurulduğu günden bu yana, bölgede kaynak verimliliğinin artırılması için çok sayıda faaliyet düzenlemiş, firmaların çevre dostu üretime geçişi ve enerji verimliliğini sağlaması için hayata geçirdiği projeler desteklenmiştir. Sürdürülebilir sanayi başlığında açılan program ile bölgede organize sanayi bölgelerinin arıtma tesislerinin iyileştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve atık çamurlarının alternatif yakıt olarak kullanılmasına yönelik projelerine destek sağlanmıştır.

Bölgede kaynakların etkin kullanımının sağlanarak bölgesel kalkınmanın sürdürülebilirliği amacıyla, 2014-2020 yılları arasında Ajansımızca Endüstriyel Simbiyoz Programı yürütülmüştür. Program kapsamında firmalar bir araya getirilerek 140 firmaya potansiyel endüstriyel simbiyoz olanakları rapor olarak sunulmuştur.

Eskişehir özelinde yapılan çalışmada önceliklendirilen 5 projede 87.870 ton atığın bertarafının önüne geçilerek aynı miktarda hammaddeden tasarruf sağlanabileceği tespit edilmiştir. Gerçekleştirilecek bu uygulamaların ilgili firmalarda üretim maliyetlerini toplamda yıllık yaklaşık 3.6 milyon TL azaltacağı öngörülmüştür. Bu uygulamaların 1 yıldan kısa sürede kendisini geri ödeyecek olması ilgili yatırımların ekonomik olarak da oldukça cazip olduğuna işaret etmektedir.

Bölgemizde düşük karbon ekonomisine ve kaynak verimliliğine geçiş için endüstriyel simbiyozun önemli bir araç olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla bölgesel bir endüstriyel simbiyoz ağı ve yönetim modelinin geliştirilmesi için Newton-Kâtip Çelebi Fonu desteğiyle konu ile ilgili bölgede farkındalığın artması ve kurumsal kapasitenin gelişmesini sağladık.

Dünyada ulusal ölçekte uygulanan en bilinen örneklerden biri olan İngiltere Ulusal Simbiyoz Ağı yürütücüleri ile tecrübe paylaşımı fırsatı yakaladık.

Endüstriyel Simbiyoz konusunda verdiğimiz desteklerle yıllık 3 bin ton atık bertaraf edilmek yerine bir ürüne veya hammaddeye dönüştürüldü, 23 kişi istihdam edildi. PVC ve ahşap atıklarından plywood (kontraplak), maden atıklarından duvar kaplaması ve doğal taş halı üretildi. Yeni ürünleriyle marka başvurusu yapan, ihracat oranlarını arttıran firmalar oldu.

Ajansımız desteğiyle kurulan Enerji Verimliliği Merkezi (EVM), etüt, eğitim, ölçüm, danışmanlık ve enerji yönetim sistemi hizmetleriyle iş dünyasında enerji verimliliği noktasında farkındalığı artırmaktadır.

TÜBİTAK MAM işbirliğinde, bölgede faaliyet gösteren işletmelerin çevre yöneticileri ve üretim sorumlularına yönelik teorik ve uygulamalı olarak temiz üretim eğitimleri düzenledik. Böylelikle bölgemizde yer alan firmaların farkındalığının artması ve kurumsal kapasitenin gelişmesini sağladık.

SANAYİDE ENERJİNİN VE KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANILMASINI HEDEFLİYORUZ

Bölgemizde bölgenin öncü ve potansiyeli olan stratejik sektörlerinin geliştirilerek, ileri teknoloji kullanan sanayi üretimine geçilmesi ile sanayide atık oluşumu, su ve enerji tüketimini azaltmaya yönelik uygulamalara ve temiz üretime geçişin sağlanması çerçevesinde 2021-2023 dönemi için Yenilik ve Verimlilik Sonuç Odaklı Programı oluşturulmuştur.

Yenilik ve Verimlilik Sonuç Odaklı Programı ile bölgemizde Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin güçlendirilmesi ve verimliliğin artırılmasını hedefliyoruz. Bölgenin sanayi potansiyelini geliştirirken ileri teknolojinin yanı sıra üretimde kaynakların verimli ve etkin kullanılmasına odaklanıyoruz. Bölgemizde “sürdürülebilir rekabetçilik” çerçevesinde bütünleşik bir gelişme hedefliyoruz.

Bölgemizde sürdürülebilir üretim hedefine ulaşmak için “daha az kaynak kullanarak daha çok iş yap” sloganıyla;

 • Kaynak verimliliği uygulamalarının kurumlara ve firmalara sağlayacağı çevresel faydanın yanı sıra potansiyel ekonomik kazanımlar konusunda farkındalıklarını artırmayı,
 • İyi uygulama örnekleri oluşturarak bölgedeki endüstriyel işletmeleri kaynakları verimli kullanmaya teşvik etmeyi,
 • Bölgedeki OSB’lerde endüstriyel simbiyoz uygulamalarının yaygınlaşması ve Yeşil OSB uygulamalarının hayata geçirilmesini,
 • Bölgedeki kurum ve firmaların kaynak verimliliğine yönelik uluslararası fonlardan faydalanma oranını artırmayı amaçlıyoruz.

Yenilik ve Verimlilik Sonuç Odaklı Programı kapsamında; yeşil verimlilik, endüstriyel simbiyoz, enerji verimliliği ve temiz üretim alanlarında;

 • Analiz ve strateji geliştirme,
 • Mali destek programları ve fizibilite çalışmaları,
 • Uluslararası kuruluşlar ile ortak projeler,
 • Kapasite geliştirme faaliyetleri,
 • Yatırımcı bilgilendirme ve destek faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.

Bölgemizde bir Endüstriyel Simbiyoz Ağı Oluşturuyoruz

Bölgemizde endüstriyel simbiyoz uygulamalarının yaygınlaşması için farkındalık çalışmaları yapıyoruz. İyi uygulama örneklerini firmalarla paylaşarak endüstriyel atıkların yan ürün olarak kullanılabilmesi ekonomik kazanımlar elde edebileceklerine dikkat çekiyoruz.

Endüstriyel simbiyoz faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi ve bir ağ modelinin oluşturulması için bölgemizde kaynak verimliliği merkezlerinin kurulmasını hedefliyoruz.


Bölgemizde Enerji Verimliliğinin Artırılmasını Hedefliyoruz

Enerji verimliliğinin artırılması, bilinçsiz kullanımın ve israfın önlenmesi, enerji yoğunluğunun azaltılması kapsamında çalışmalar yürütüyoruz.

Enerji Verimliliğinin Artırılması Programı (EVAP) kapsamında Bölge illerinden seçilen endüstriyel işletmelere Enerji Verimliliği Merkezi tarafından enerji etüt raporu hazırlanacak.


Yeşil Verimlilik Uygulamalarını Yaygınlaştırıyoruz

TÜBİTAK MAM işbirliğinde yürütülen Yeşil Verimlilik Programı ile bölgedeki firmaların ekonomik performanslarını, daha iyi bir çevre yönetimi yoluyla artırmaları için yeşil verimlilik yönteminin yaygınlaşması hedefliyoruz.

Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat adını verdiği yeni büyüme stratejisi ve karbonsuz ekonomi modeline uyum sağlamak için özellikle ihracat yapan veya potansiyeli olan firmaların da gerekli tedbirleri alması için kurumsal kapasitelerini geliştiriyoruz.


Kaynak Verimliliğine Yönelik Yatırımlar İçin Fizibilite Çalışmaları Yürütüyoruz

Kaynak verimliliğinin bölgemize sunduğu yatırım fırsatlarını ortaya koymak amacıyla fizibilite çalışmaları yürütüyoruz.


Kaynak verimliliği projelerini destekliyoruz

Kaynak verimliliği projelerinin hayata geçmesi için finansal mekanizmalar ile firmaların teşvik edilmesi önem taşımaktadır. Ajansımız, temiz üretim, endüstriyel simbiyoz, enerji verimliliği gibi konularda firmaların yanı sıra OSB’ler, belediyeler ve tarımsal kooperatiflerin kaynak verimliliği artırıcı uygulamalarına mali destek sağlamaktadır.


Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerine Tam Destek Sağlıyoruz

Teknik destek programlarımız ile işletmelerin kaynak verimliliği konusunda kurumsal kapasitelerinin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti maliyetlerinin tamamını karşılıyoruz.