Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) koordinasyonunda yürütülen, bölgesel gelişmeye yön verecek amaç ve içeriklere sahip stratejik bir belge olan Bursa Eskişehir Bilecik 2014-2023 Bölge Planı; kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla hazırlanmıştır. 

 Plan hazırlık çalışmaları kapsamında ekonomik, sosyal ve kültürel sektörlere ilişkin detaylı mevcut durum tespitleri yapılmış, bölgenin sorun ve olanakları analiz edilmiştir. Katılımcı toplantılar kapsamında öncelikle ilçe ziyaretleri planlanmış, ilçelerde toplantılar ve anket çalışmaları yürütülmüş 33 ilçe raporu hazırlanmıştır. Sanayi, Turizm, Tarım Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık, Çevre Enerji ve Tabi Kaynaklar, Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik, Sosyal Yapı başlıklarında her ilde ayrı ayrı olmak üzere 18 adet özel ihtisas komisyonu toplantısı yapılmış ve özel ihtisas komisyonu raporları hazırlanmıştır. Tüm bölge paydaşlarının bir araya geldiği Bölge Planı Çalıştayında vizyon ve vizyona yönelik projeler görüşülmüştür. Kalkınma Kurulu üyeleri ve üye kurumlar arasından seçilen örneklem ile 750 kişiye telefon anketi ile ulaşılarak bölgenin kalkınma öncelikleri ve hedefleri hakkında fikirleri alınmıştır.

Çalışmalar kapsamında, Bölge Planı hakkındaki güncel bilgilerin, yürütülmekte olan çalışmaların, özel ihtisas komisyonları toplantı detaylarının yer aldığı, anketlerin yapıldığı ve etkinliklerin duyurulduğu bir internet sitesi hazırlanmıştır. Tüm bu katılımcı toplantılar, yapılan teknik analiz ve değerlendirmeler sonucunda ulusal politika ve programlarda öngörülen ilke ve politikalara uyumlu olarak Bölge Planı oluşturulmuştur. Bölge Planı önümüzdeki 10 yıllık süreçte bölgemizin kalkınmasına yönelik sosyo-ekonomik gelişme hedeflerini, sektörel öngörüleri, yerleşmelere ilişkin gelişme stratejilerini vizyon, gelişme ekseni, öncelik, tedbir ve proje bazında belirlemekte ve yönlendirmektedir.

Bölge için seçilen 3 gelişme ekseni:

  • Gelişme Ekseni 1. Uluslararası Alanda Yüksek Rekabet Gücü
  • Gelişme Ekseni 2. Beşeri Gelişme ve Sosyal İçerme
  • Gelişme Ekseni 3. Dengeli Mekânsal Gelişme ve Sürdürülebilir Çevre

 

 


2014-2023 Bölge Planı

3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereğince Kalkınma Bakanlığı’ndan alınan yetki doğrultusunda BEBKA tarafından bilimsel verilere dayanan ve katılımcı bir anlayışla hazırlanan Bursa Eskişehir Bilecik 2014-2023 Bölge Planı Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu tarafından 30.12.2014 tarih ve 2014/1 sayılı karar ile onaylanmıştır.

Bursa Eskişehir Bilecik 2014-2023 Bölge Planı’nı indirmek için tıklayınız.

 

Bursa Eskişehir Bilecik 2014-2023 Bölge Planı EK 2 Mevcut Durum Analizi için tıklayınız.

 


SONUÇ ODAKLI PROGRAMLAR

Bölge Planı ile katılımcı bir yaklaşımla belirlenmiş temel kalkınma politikalarını ve uygulamaya konulacak tedbirleri hayata geçirmek ve kalkınma hedeflerine azami katkıyı sağlamak amacıyla 2018 yılı için, sonuç odaklı program yönetimine geçiş sağlanmıştır.

Programlar Bölge Planındaki bütün bir gelişme ekseni veya kapsamlı bir bölüm yerine sonuç alınabilir, iyi tanımlı, etkili bir yönetim için uygun ölçekte ve bölgedeki paydaşların dâhil olup takip edebilecekleri düzeyde tasarlanmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede; ajansımızca bugüne kadar yürütülen kümelenme analizleri ve sektörel çalışmalar doğrultusunda stratejik alanlar belirlenmiş ve bu alanlara yönelik sonuç odaklı programlar hazırlanarak orta vadeli hedefler oluşturulmuştur.


Yenilik ve Verimlilik Sonuç Odaklı Programının genel amacı; “Bölgede Ar-Ge ve yenilik odaklı, rekabetçi üretim ve hizmet süreçlerinin yaygınlaştırılması, kaynakların verimli ve etkin kullanımının sağlanması” olarak belirlenmiştir.

Özel Amaç 1: Ulaşım sistemleri (otomotiv, havacılık, raylı sistemler), savunma sanayi ve makine sektörlerinde rekabetçiliğin, yerli ve/veya milli üretimin desteklenmesi

Özel Amaç 2: İleri malzeme, nanoteknoloji, mekatronik, otomasyon, hassas üretim, kompozit, teknik tekstil teknolojileri ve uygulamaları yönelik ihtisaslaşmanın teşvik edilmesi

Özel Amaç 3: Ar-Ge, yenilik, dijitalleşme ve verimlilik odaklı teknik altyapı, kurumsal kapasite ve iş birliklerinin geliştirilmesi

Özel Amaç 4: Bölgede kaynak verimliliğe geçişin hızlandırılması/yaygınlaştırılması ve bu alanda yatırımların teşvik edilmesi

Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programının genel amacı; “TR41 bölgesinde girişimcilik ekosistemini geliştirerek bölgedeki girişimcilik kapasitesinin artırılması”dır.

Programın özel amaçları ise aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

Özel Amaç 1: Bölgede girişimcilik ekosisteminin analiz edilmesi, yatırım ve finansman modellerinin geliştirilmesi

Özel Amaç 2: Bölgedeki girişimcilik ekosisteminde yer alan paydaşların kapasitelerinin geliştirilmesi

Özel Amaç 3: Bölgede mentorluk ve eğitimler yoluyla hızlı büyüme potansiyeline sahip teknoloji odaklı ve yenilikçi girişimcilerin desteklenmesi

Özel Amaç 4: Bölgede sosyal girişimcilik konusunda bilinirlik ve farkındalık oluşturulması ve yeni sosyal girişimler kurulmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi

Özel Amaç 5: Tekstil sektöründe girişimcilik kapasitesinin geliştirilerek üniversite-sanayi-özel sektör iş birliklerinin hayata geçirilmesi

Özel Amaç 6: Girişimcilik kültürünün toplumun geneline yayılması, çocuk ve genç girişimciliğinin geliştirilmesi

Kırsal Kalkınma ve Turizm Tanıtım Sonuç Odaklı Programının genel amacı, “bölgemizde kır-kent dengesinin gözetilerek kırsal alanlarda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesiyle sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması; yerel zenginliklerin ve turizm potansiyelinin değerlendirilerek turizmde rekabet gücünün artırılması”dır.

Özel Amaç 1: Bölgede kırsal kalkınma alanında öncelikli ihtiyaç alanlarının tespitine yönelik çalışmalar yapılması 

Özel Amaç 2: Yerel değerlerin yaşatılması amacıyla marka ve ticari değeri olabilecek ürünlerin kapasite geliştirici faaliyetlerle üretiminin desteklenmesi

Özel Amaç 3: Kırsalda yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması ve verimliliğin artırılması

Özel Amaç 4: Kırsal kalkınma ve turizm alanlarında ortak çalışma, iş birliği ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi

Özel Amaç 5: Bölgenin kırsal değerleri ve turizm potansiyeli odağında markalaşmasının sağlanması, marka değerlerinin tanınırlığının arttırılması ile bölgeye nitelikli ziyaretçi ve yatırımcı çekilmesi,

Özel Amaç 6: Turizmde ürün ve hizmet çeşitliliğinin (agroturizm, ekoturizm, yayla turizmi, gastronomi, doğa, termal, sağlık vb.) sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde planlanması, yaygınlaştırılması ve tanıtılması

Özel Amaç 7: Kırsalda üretilen tarımsal ve geleneksel ürünlerin katma değerinin ve pazarlama imkanlarının artırılması