Üst Ölçekli Plan ve Programlar

11. Kalkınma Planı

Yeni Ekonomi Programı 2020-2022

AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) 2007-2023

Binyil Kalkinma Hedefleri 2010

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2010-2023

TR4 Dogu Marmara Bölgesi Tarım Master Planı

Ulaştırma Ana Planı Stratejisi

Türkiye Iklim Degisikligi Stratejisi 2010-2023

2023 Eğitim Vizyonu

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023)

Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023)

Türkiye Sanayi Devrimi Dijital Türkiye Yol Haritası

2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı

Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi 2023

Yükseköğretimde Uluslararasılaştırma Stratejisi Belgesi (2018-2022)

Türkiye'nin Sanayi Devrimi Dijital Türkiye Yol Haritası

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi