2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

Doğrudan faaliyet desteği programının amacı, “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği” ve “Destek Yönetim Kılavuzunda” belirtildiği üzere bölgemizde kalkınmaya ivme kazandıracak araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına destek sağlamaktır.
Programın Amaçları ve Öncelikleri
Doğrudan Faaliyet Desteği programının önceliği aşağıda sayılan maddeler kapsamında yapılacak faaliyetleri desteklemektir:
 • TR41 Düzey 2 Bölgesi’nde kalkınma ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına yönelik faaliyetler
 • Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları
 • Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmede bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler
 • Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesine ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak faaliyetler
Desteklerin Tutarı
Bu program çerçevesinde aşağıda belirtilen asgarî ve azamî tutarlar arasındaki projeler desteklenmiştir:
 • Asgari tutar: 18.000 TL
 • Azami tutar: 70.000 TL
Desteklenmiş proje bütçelerinin en az \%25’i en fazla ise \%100’ü hibe olarak desteklenmiştir. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmamıştır. Projelerde eş finansman zorunluluğu olmamakla birlikte, eş finansman katkısı içeren projeler öncelikli olarak desteklenmiştir.
Kimler Başvurabilir?
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Yerel Yönetimler
 • Üniversiteler
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Birlikler ve Kooperatifler (kar amacı gütmeyen)

Başvuru Süresi

Başvurular 13 Mayıs 2011 saat:17.00’da tamamlanmıştır.

Destek Süresi
Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında finanse edilen projeler, üç aylık uygulama süresini aşamazlar. Üç aylık uygulama süresi sözleşmenin imzalandığı günden bir sonraki gün itibarıyla başlar.
Doğrudan Faaliyet Desteği Dokümanları
Başvuru Rehberi için tıklayınız.
Başvuru Formu ve ekleri için tıklayınız.