2013 Yılı Teknik Destek Programı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), TR41 Bölgesinde (Bursa, Eskişehir, Bilecik) faaliyet gösteren uygun başvuru sahibi kurum ve kuruluşların, bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duydukları teknik alanlarda eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere yönelik uzman/danışman desteği sağlamak amacıyla “2013 Yılı Teknik Destek Programı” nı başlatmıştır.
Teknik Destek Programı 2013 yılı sonuna kadar açık kalacak ve başvurular Eylül- Ekim ve Kasım- Aralık aylarını kapsayan ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilecektir.
Aşağıda programa ilişkin özet bilgiler ve ilgili dokümanlar sunulmuştur:
Teknik Destek Dokümanları
Başvuru Rehberi’ni indirmek için tıklayınız…
Başvuru Formu ve Eklerini indirmek için tıklayınız…
Sözleşme dosyalarını indirmek için tıklayınız…
Başvurular ve Değerlendirme
Başvurular yukarıda belirtilen ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilecektir. Her dönemi takip eden ayın 15. ile 20. günleri arasında ilgili döneme ait başvuru taleplerinden destek alamaya hak kazananların listesi Ajans internet sitesinde ilan edilecektir.
Destek Tutarı
Teknik Destek Programı kapsamında Başvuru Sahibine doğrudan bir mali destek sağlanmayacaktır. Talep edilen Teknik Destek, Ajans tarafından doğrudan veya hizmet alımı yoluyla sağlanacaktır. Desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda azami destek tutarı 15.000 TL olabilecektir.
Destek Süresi
Azami Teknik Destek süresi 1 aydır.
Uygun Başvuru Sahipleri
Teknik Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahibi veya ortağı olabilecek kurum ve kuruluşlar şunlardır;
a) Yerel Yönetimler,
b) Kamu Kurum ve Kuruluşları,
c) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
d) Sivil Toplum Kuruluşları,
e) Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler),
f) Küçük Sanayi Siteleri (KSS’ler),
g) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknopark ve Teknokentler),
h) İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM’ler),
i) Birlikler ve Kooperatifler,
j) Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler
Bu programa, gerçek kişiler ile bu listenin ‘j’ bendinde belirtilenler dışındaki kar amacı güden kurum ve kuruluşlar Başvuru Sahibi veya Ortağı olarak başvuramazlar.
(Uygun başvuru sahiplerinin tam listesi için Başvuru Rehberinin “2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?” başlığına bakınız.)
Öncelikler
Aşağıda belirtilen önceliklere uygun projeler desteklenecektir:
• Ulusal ve uluslararası pazarlama, tanıtım, dış ticaret olanaklarının geliştirilmesi,
• Mesleki ve teknik eğitim ve danışmanlık,
• Proje yönetimi,
• Ar-Ge ve yenilikçilik,
• İşgücü, üretim ve enerji verimliliği,
• Gıda güvenliği eğitimleri,
• İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri,
• Endüstriyel tasarım, faydalı model, patent ve markalaşma ile ilgili eğitimler,
• Afet ve acil durum yönetimi,
• Fizibilite ve stratejik planlama eğitimleri ve danışmanlıkları,
• Kurumsal kapasitenin artırılması ile ilgili eğitim ve danışmanlıklar,
• Kırsal kalkınmayı destekleme ve geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri.
Uygulama Dönemi
Destek almaya hak kazanan projelere yönelik eğitim/danışmanlık hizmeti satın alma faaliyetleri, Ajans tarafından, Ajans satın alma mevzuatına göre yapılacaktır. Ajans bu hizmet alımını yararlanıcının hazırladığı ve başvuru formunda sunmuş olduğu teknik şartname hazırlık formunu da dikkate alarak ekonomik açıdan en uygun teklifi sunan firmadan gerçekleştirecektir. Başvuru sahibi teknik şartname hazırlık formu dışında hizmetin alımı ve hizmeti sunacak firmanın seçilmesi sürecine müdahil olmayacaktır. Firma, Ajans ile yaptığı hizmet sözleşmesi çerçevesinde, talep edilen Teknik Desteği Ajans adına Başvuru Sahibine sağlayacaktır.