2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

 

BEBKA, TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde yerel ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak yatırım ve projelere ilişkin fizibilite çalışmalarına destek sağlamak amacıyla 01.07.2014 tarihi itibarıyla toplam 600.000 TL bütçeli “2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı”nı başlatmıştır.

 

Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 28 Kasım 2014 tarihine kadar açık kalacak ve başvurular geldikçe değerlendirilecektir.

 

Programın Amacı

2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programının amacı, TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde yerel ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak yatırım ve projelere ilişkin fizibilite çalışmalarına destek sağlamaktır.

 

Programın Öncelikleri

2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı aşağıdaki öncelikler kapsamındaki faaliyetlere mali destek sağlayacaktır:

 

Ar-Ge ve İnovasyon

 1. Sektörel bağlamda işgücü, girişimcilik ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik (ortak) merkezlerin kurulması ve geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları,
 2. Ortak kullanıma yönelik ar-ge ve yenilik odaklı laboratuvar, araştırma ve test merkezlerinin kurulmasına yönelik fizibiliteler,
 3. İş güvenliği, enerji verimliliğinin geliştirilmesine yönelik merkezlerin kurulması ve mevcut merkezlerin geliştirilmesine yönelik fizibiliteler
 4. İş geliştirme, kuluçka merkezi gibi merkezlerin kurulmasına yönelik fizibiliteler,

 

Turizm

 1. Termal Turizm odaklı olarak Termal Müze kurulmasına yönelik fizibilite çalışmaları
 2. Termal tedavi ve kür merkezi kurulmasına yönelik fizibilite çalışmaları
 3. Talassoterapi merkezlerinin kurulmasına yönelik fizibilite çalışmaları
 4. 3. Yaş merkezlerinin kurulmasına yönelik fizibilite çalışmaları
 5. Termal suların tedavi özelliklerini (endikasyonlarını) ve içmece olarak kullanılabilme potansiyellerini ortaya koyan fizibilite çalışmaları
 6. Kültür turizmi, eko-turizm, kış turizmi ve kongre turizmi gibi öncelikli turizm alanlarında bölgeye yapılacak yatırımlara ilişkin fizibiliteler

 

 

Çevre ve Enerji

 1. Bölgede yenilenebilir enerji santrallerinin kurulmasına yönelik fizibilite çalışmaları
 2. Bölgede kurulacak evsel veya endüstriyel atıksu arıtma tesislerine yönelik fizibilite çalışmaları
 3. Mevcut evsel veya endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin kapasite artırımı veya iyileştirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları
 4. Köy ölçeğinde kanalizasyon, paket arıtma ve doğal arıtma sistemlerinin kurulmasına yönelik fizibilite çalışmaları
 5. Evsel ve endüstriyel arıtma çamurlarının bertarafına yönelik fizibilite çalışmaları
 6. Katı atık depolama tesisi, bertaraf tesisi ve/veya transfer istasyonu kurulmasına yönelik fizibilite çalışmaları
 7. Geri dönüşüm/geri kazanım tesislerine yönelik fizibilite çalışmaları
 8. Hafriyat atıklar için sahalarının belirlenmesi ve bu atıkların optimum düzeyde geri kazanımının sağlanmasına yönelik tesisler için fizibilite çalışmaları
 9. Organize Sanayi Bölgelerinde endüstriyel simbiyoz uygulamalarına yönelik altyapı çalışmalarına yönelik fizibilite çalışmaları
 10. Şehirlerde akıllı şebekelerin kurulmasına yönelik fizibilite çalışmaları

 

Yukarıda belirtilen konular dışında sosyal kalkınma ve dezavantajlı gruplara yönelik yeni hizmet modellerinin geliştirilmesine, kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak yatırımlara, bölgenin ihracat kapasitesini etkileyecek büyük ölçekli yatırımlara ve diğer büyük ölçekli yatırım konularına ilişkin fizibilite çalışmaları için başvuru yapılabilir.

 

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgarî ve azamî tutarlar arasında olacaktır:

 • Asgari tutar: 25.000 TL
 • Azami tutar: 75.000 TL

 

Desteklerin Oranı

Bir projenin toplam uygun maliyetinin en az %25’i en fazla ise %100’ü desteklenecektir.

Projelerde eş finansman zorunluluğu olmamakla birlikte, eş finansman katkısı içeren projeler öncelikli olarak desteklenecektir.

 

Kimler Başvurabilir?

1. Yerel Yönetimler

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlar

3. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

4. Sivil Toplum Kuruluşları

5. Organize Sanayi Bölgeleri

6. Küçük Sanayi Siteleri

7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknopark ve Teknokentler)

8. Endüstri Bölgeleri

9. İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM’ler)

10. Birlikler ve Kooperatifler

11. Yukarıda Sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

 

Başvuru Süresi

Program 28/11/2014 saat 17:00’ye kadar açıktır.

Doğrudan faaliyet desteği bir teklif çağrısı değildir. Bu nedenle, proje başvuruları teslim alındığı tarihten itibaren en fazla 7 gün içerisinde değerlendirilir ve Yönetim Kurulu onayına sunulur. Başarılı bulunan projelere sağlanacak toplam mali desteğin program bütçesi olan 600.000 TL’ye ulaşması durumunda başvuruların sona erdiği internet sitesinde duyurulur ve yeni başvuru alınmaz. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son tarihi beklememeleri önerilir.

 

Destek Süresi

Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında finanse edilen projeler, üç aylık uygulama süresini aşamazlar. Üç aylık uygulama süresi sözleşmenin imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

 

Doğrudan Faaliyet Desteği Dokümanları

Programa ait tüm bilgilere ulaşmak ve başvuru formlarını doğru bir şekilde doldurabilmek için Başvuru Rehberini mutlaka okuyunuz, uyarılara dikkat ediniz.

Başvuru Rehberi ve ekleri için tıklayınız…

 

KAYS sistemi üzerinden proje başvurusu yapabilmek için izlenmesi gerekli adımların açıklandığı, görsel olarak hazırlanmış eğitim dokümanları bulunmaktadır.

KAYS eğitim dokümanları için tıklayınız…

 

Sözleşme dosyalarını indirmek için tıklayınız…(Bilgi amaçlı sunulmuş olup, projenin kazanması halinde sözleşme esnasında doldurulacaktır.)