2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılması amacıyla 1.200.000 TL bütçeli 2019 Yılı Teknik Destek Programını ilan etmiş bulunmaktadır.

Kurum/kuruluşların eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanacağı uzman/danışman desteği sağlamaya yönelik olarak açılan Teknik Destek Programı ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:

Programın Amacı

TR41 Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına; eğitim alınması, program ve plan hazırlanmasına katkı sağlanması, danışmanlık hizmeti alınması yoluyla kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler ile destek sağlamaktır.

Programın Öncelikleri

2019 Yılı Teknik Destek Programı aşağıdaki öncelikler kapsamındaki projelere destek sağlayacaktır:

Öncelik 1: Bölgede öne çıkan (özellikle makine, otomotiv, tekstil, savunma sanayi, havacılık, raylı sistemler, malzeme teknolojileri) sektörlerde Ar-Ge ve yenilik odaklı ihtisaslaşma kapasitesinin geliştirilmesi

Öncelik 2: Bölgede üretim faaliyetlerinden kaynaklanan olumsuz çevresel etkilerin azaltılması, kaynak ve enerji kullanımındaki verimliliğin arttırılması yoluyla sürdürülebilir üretime geçişin sağlanması

Öncelik 3: Bölgede girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve bölgedeki girişimcilik kapasitesinin artırılması

Öncelik 4: Animasyon sektörü ve dijital oyun tasarım ve uygulamalarının geliştirilmesi

Öncelik 5: Bölgenin tanıtım ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi

Öncelik 6: Bölgenin sosyal gelişiminin desteklenmesi

Destek Tutarı

Bu program çerçevesinde proje başına 50 bin TL’ye kadar destek sağlanacaktır.

 

Destek Oranı

Bir projenin toplam uygun maliyetinin % 100’ü desteklenecektir.

Kimler Başvurabilir?

  • Yerel yönetimler,
  • Kamu kurum ve kuruluşları,
  • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
  • Sivil Toplum Kuruluşları
  • Organize sanayi bölgeleri (OSB’ler)
  • Küçük Sanayi Siteleri (KSS’ler)
  • Teknoloji geliştirme bölgeleri (Teknoparklar ve Teknokentler)
  • İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM’ler)
  • Birlikler ve kooperatifler
  • Yukarıda Sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

Başvuru Süresi

18 Mart 2019 tarihi itibarıyla ilan edilen Teknik Destek Programına yapılacak başvurular Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos ve Eylül-Ekim ayları içerisinde kabul edilecektir. Programın dört dönem boyunca açık kalması öngörülmektedir. Ancak program bütçesinin, öngörülen program kapanış tarihinden (31 Ekim 2019) önceki bir tarihte tükenmesi durumunda, Teknik Destek faaliyetlerinin söz konusu faaliyet yılı için tamamlandığı ve o yıl içerisinde yeni başvuru alınmayacağı Ajans internet sitesinde duyurulur.

Destek Süresi

Her bir teknik desteğin uygulama süresi üç ay olabilecektir.

Başvuru Süreci

Teknik Destek Programına yapılacak başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden tamamlanacak olup, başvuru formu ve ekleri ile destekleyici belgeler başvuru aşamasında Ajansa matbu olarak sunulmayacaktır.

Başvurular, https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/ adresine girilerek KAYS başvuru modülünden yapılacak ve KAYS üzerinden üretilen proje taahhütnamesinin e-imza ile imzalanması veya taahhütnamenin ıslak imzalı olarak Ajansa teslim edilmesi ile başvuru tamamlanmış olacaktır.

 

Teknik destek programının başvuru rehberine ulaşmak için tıklayınız…

Teknik destek programı başvuru rehberi ekleri ve destekleyici belgelerine ulaşmak için tıklayınız…