2020 Yılı Teknik Destek Programı

2020 Yılı Teknik Destek Programı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılması amacıyla 2.300.000 TL bütçeli 2020 Yılı Teknik Destek Programını ilan etmiş bulunmaktadır.

Kurum/kuruluşların eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanacağı uzman/danışman desteği sağlamaya yönelik olarak açılan Teknik Destek Programı ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:

Programın Amacı

TR41 Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaştıkları çalışmalarına; Ajansın sonuç odaklı programlarının amaç ve öncelikleri doğrultusunda;

 • Eğitim alınması,
 • Danışmanlık hizmeti alınması

yoluyla kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler ile destek sağlamaktır.

Programın Öncelikleri

2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında aşağıdaki önceliklere uygun faaliyetlere destek sağlanacaktır:

Öncelik 1: Yenilik ve Verimlilik

Bölgede Ar-Ge ve yenilik odaklı, rekabetçi üretim ve hizmet süreçlerinin yaygınlaştırılması, kaynakların verimli ve etkin kullanımının sağlanmasına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

Öncelik 2: Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi

Bölgede girişimcilik ekosistemini geliştirilmesi ve bölgedeki girişimcilik kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

Öncelik 3: Kırsal Kalkınma ve Turizm Tanıtım

Bölgede kır-kent dengesinin gözetilerek kırsal alanlarda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesiyle sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması; yerel zenginliklerin ve turizm potansiyelinin değerlendirilerek turizmde rekabet gücünün artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

Öncelik 4: Yerel Kalkınma Fırsatları

Bölgede yerel kalkınma fırsatı olarak belirlenen konularda kurum/kuruluşların kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

Destek Tutarı

Bu program çerçevesinde belirtilen öncelikler kapsamında aşağıdaki azami tutarlar kadar destek sağlanacaktır:

Öncelik 1: 75.000 TL

Öncelik 2: 50.000 TL

Öncelik 3: 50.000 TL

Öncelik 4: 50.000 TL

Destek Oranı

Bir destek talebinin toplam uygun maliyetinin % 100’ü desteklenecektir.

Kimler Başvurabilir?

 • Yerel Yönetimler
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler)
 • Küçük Sanayi Siteleri (KSS’ler)
 • Birlikler ve Kooperatifler
 • Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri
 • İş Geliştirme Merkezi Yönetici Şirketleri
 • Serbest Bölge İşleticileri
 • Endüstri Bölgesi Yönetici Şirketleri
 • Kar Amacı Güden Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler

Başvuru Süresi

12.03.2020 tarihi itibarıyla ilan edilen Teknik Destek Programına yapılacak başvurular Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos ve Eylül-Ekim ayları içerisinde kabul edilecektir. Programın dört dönem boyunca açık kalması öngörülmektedir. Ancak program bütçesinin, öngörülen program kapanış tarihinden (30 Ekim 2020) önceki bir tarihte tükenmesi durumunda, teknik destek faaliyetlerinin söz konusu faaliyet yılı için tamamlandığı ve o yıl içerisinde yeni başvuru alınmayacağı Ajans internet sitesinde duyurulur.

Destek Süresi

Her bir teknik desteğin uygulama süresi 6 (altı) ay olabilecektir.

Başvuru Süreci

Programa yapılacak başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden tamamlanacak olup, başvuru formu ve ekleri ile destekleyici belgeler başvuru aşamasında Ajansa matbu olarak sunulmayacaktır.

Başvurular, https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/ adresine girilerek KAYS başvuru modülünden elektronik ortamda yapılacak ve KAYS üzerinden üretilen proje taahhütnamesinin e-imza ile imzalanması veya taahhütnamenin ıslak imzalı olarak Ajansa teslim edilmesi ile başvuru tamamlanmış olacaktır.

2020 Yılı Teknik Destek Programı başvuru rehberine ulaşmak için tıklayınız…
2020 Yılı Teknik Destek Programı destekleyici belgelere ulaşmak için tıklayınız…
2020 Yılı Teknik Destek Programı bilgilendirme sunumu için tıklayınız