2014 Yılı Teknik Destek Programı

 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), TR41 Bölgesinde (Bursa, Eskişehir, Bilecik) faaliyet gösteren uygun başvuru sahibi kurum ve kuruluşların, bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duydukları teknik alanlarda eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere yönelik uzman/danışman desteği sağlamak amacıyla “2014 Yılı Teknik Destek Programı” nı başlatmıştır.

 

Teknik Destek Programı 2014 yılı sonuna kadar açık kalacak ve başvurular Temmuz-Ağustos, Eylül – Ekim ve Kasım – Aralık aylarını kapsayan ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilecektir.  Başarılı bulunan projelere sağlanacak toplam teknik desteğin, program bütçesi olan 500.000 TL’ye ulaşması durumunda başvuruların sona erdiği internet sitesinde duyurulacak ve yeni başvuru alınmayacaktır. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son tarihi beklememeleri önerilmektedir.

Aşağıda programa ilişkin özet bilgiler ve ilgili dokümanlar sunulmuştur:

 

Teknik Destek Dokümanları

Başvuru Rehberi ve Eklerini indirmek için tıklayınız…

KAYS sistemi üzerinden proje başvurusu yapabilmek için izlenmesi gerekli adımların açıklandığı, görsel olarak hazırlanmış eğitim dokümanları bulunmaktadır.

KAYS eğitim dokümanları için tıklayınız…

Sözleşme dosyalarını indirmek için tıklayınız… (Bilgi amaçlı sunulmuş olup, projenin kazanması halinde sözleşme esnasında doldurulacaktır.)

 

Başvurular ve Değerlendirme

Başvurular yukarıda belirtilen ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilecektir. Her dönemi takip eden ayın 15. ile 20. günleri arasında ilgili döneme ait başvuru taleplerinden destek alamaya hak kazananların listesi Ajans internet sitesinde ilan edilecektir.

 

Destek Tutarı

Teknik Destek Programı kapsamında Başvuru Sahibine doğrudan bir mali destek sağlanmayacaktır. Talep edilen Teknik Destek, Ajans tarafından doğrudan veya hizmet alımı yoluyla sağlanacaktır. Desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda azami destek tutarı 15.000 TL olabilecektir.

 

Destek Süresi

Azami Teknik Destek süresi 1 aydır.

 

Uygun Başvuru Sahipleri

Teknik Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahibi veya ortağı olabilecek kurum ve kuruluşlar şunlardır;

a)       Yerel Yönetimler,

b)       Kamu Kurum ve Kuruluşları,

c)       Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,

d)       Sivil Toplum Kuruluşları,

e)       Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler),

f)        Küçük Sanayi Siteleri (KSS’ler),

g)       Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknopark ve Teknokentler),

h)       İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM’ler),

i)         Birlikler ve Kooperatifler,

j)        Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

Bu programa, gerçek kişiler ile bu listenin ‘j’ bendinde belirtilenler dışındaki kar amacı güden kurum ve kuruluşlar Başvuru Sahibi veya Ortağı olarak başvuramazlar.

(Uygun başvuru sahiplerinin tam listesi için Başvuru Rehberinin “2.1.1.    Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?” başlığına bakınız.)

 

Öncelikler

Aşağıda belirtilen önceliklere uygun projeler desteklenecektir:

 • Ar-Ge ve yenilikçilik
 • İşgücü, üretim ve enerji verimliliği
 • Gıda güvenliği eğitimleri
 • Endüstriyel tasarım, faydalı model, patent ve markalaşma ile ilgili eğitimler
 • Kırsal kalkınmayı destekleme ve geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri
 • Çevresel sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji kullanımını teşvik için bu alandaki mevzuata yönelik yaygınlaştırma ve bilinçlendirmenin artırılması
 • Özel sosyal politika gerektiren grupların yaşam kalitelerinin ve toplumsal hayata katılımlarının artırılması
 • Öncelikle eğitim ve sağlık hizmeti sağlayan kurumların insan kaynağı kapasitesinin ve hizmet kalitesinin artırılması
 • Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması
 • Beşeri sermayenin ve sosyal yaşamın geliştirilmesi
 • Tarım, turizm ve yenilenebilir enerji alanında sahip olunan potansiyelin değerlendirilmesi

 

Uygulama Dönemi

Destek almaya hak kazanan projelere yönelik eğitim/danışmanlık hizmeti satın alma faaliyetleri, Ajans tarafından, Ajans satın alma mevzuatına göre yapılacaktır. Ajans bu hizmet alımını yararlanıcının hazırladığı ve başvuru formunda sunmuş olduğu teknik şartname hazırlık formunu da dikkate alarak ekonomik açıdan en uygun teklifi sunan firmadan gerçekleştirecektir. Başvuru sahibi teknik şartname hazırlık formu dışında hizmetin alımı ve hizmeti sunacak firmanın seçilmesi sürecine müdahil olmayacaktır. Firma, Ajans ile yaptığı hizmet sözleşmesi çerçevesinde, talep edilen Teknik Desteği Ajans adına Başvuru Sahibine sağlayacaktır.