2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde; bölgemizde proje geliştirme süreci ise Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülmüştür.

Programın hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

SOGEP kapsamında oluşturulacak proje önerilerinin, güdümlü proje yöntemiyle Ajans öncülüğünde geliştirilmesi, sosyal sorunların çözümüne yönelik yenilikçi metotlar içermesi, program öncelikleri ile uyumlu şekilde sürdürülebilir iş modelleriyle desteklenmesi, ortaklıkları ve kurumsallaşmayı güçlendirici nitelikte ve sosyal etki düzeyi yüksek nitelikte olması önem arz etmektedir.

SOGEP ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri ile yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için kâr amacı güden kuruluşların projelerinin desteklenmesi öngörülmüştür.

Program kapsamında desteklenen projelerin, asgari proje bütçesi 1.000.000 (bir milyon) TL olup; kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olabileceği projelerde eş finansman katkısı asgari %10, kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu (4. Öncelik) sosyal sorumluluk projelerinde ise eş finansman katkısı asgari %50’dir. Program kapsamında projelerin uygulama süresi en fazla 18 (on sekiz) aydır.

Programa başvurmayı planlayan başvuru sahipleri, ekte yer alan “Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Proje Öneri Formunu hazırlayıp 21.02.2021 tarihine kadar sogep@bebka.org.tr adresine iletmiş ve söz konusu formlar değerlendirmeye alınmıştır.

Ajans tarafından uygun bulunan proje fikirleri, başvuru sahibi kurum ile Ajans koordinasyonunda geliştirilmiş; nihai olarak 2021 Yılı SOGEP kapsamında her il için en fazla dört proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın değerlendirmelerine sunulmuştur.

Başvuru sahiplerinin Proje Öneri Formunu doldurmadan önce ekte yer alan bilgilendirme sunumunu inceledikten sonra formu hazırlamaları tavsiye olunmuştur.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının bölgede etkin tanıtımı için başvuru sahibi olabilecek kurum temsilcilerinin katıldığı çevrim içi bilgilendirme toplantısı düzenlenmiş olup toplantıya katılım sağlayamayanlar için Ajansımızın kurumsal Youtube kanalından ve aşağıda bağlantısı verilen bilgilendirme videosuna ulaşılabilecektir.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Bilgilendirme Webinarı – YouTube

Program hakkında detaylı bilgi almak için “Program Yönetimi Birimi” ile irtibata geçilebilir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Ekler :

SOGEP Proje Öneri Formu

SOGEP Öncelikleri

SOGEP Bilgilendirme Sunumu

S.S.S.
Tags: